Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Основні публікації викладачів кафедри
Наукова робота
Міжнародні зв’язки
Контакти
Анонси програм 2015-2016 навчального року
Звіт семінар 15-17 грудня
Звіт візит посла США

Екзаменаційні вимоги

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

   Кафедра германської філології і методики викладання іноземних мов забезпечує фахову підготовку бакалаврів зі спеціальності «Філологія*. Мова і література (англійська)», а також магістрів зі спеціальності «Мова і література (англійська)». Студенти на базі кафедри оволодівають практичними курсами «Практична фонетика» (основна іноземна мова), «Практична граматика (основна іноземна мова)», «Практика усного та писемного мовлення (основна іноземна мова)»; теоретичними курсами: «Історія мови (англ.)»; «Теоретична фонетика (англ.)»; «Теоретична граматика (англ.)»; «Лексикологія (англ.)»; «Стилістика (англ.)»; «Лінгвокраїнознавство (основна іноземна мова)»; «Література Великої Британії та США (кінця 20го поч. 21го стор.)»; «Лінгвістичний аналіз англомовних художніх текстів»; «Фоностилістика і культура іншомовного мовлення»; «Порівняльна типологія англійської та української мов», «Іншомовна комунікація у науковому та навчальному дискурсах», спецкурси: «Англомовна преса», «Оголошена інтерпретація англомовного художнього тексту»; «Ідіоматичний переклад», «Теорія мовної комунікації» тощо.

   Фахівці кафедри читають професійно орієнтовані курси: «Методика викладання англійської мови у середній школі»; «Методика викладання англійської мови у ВНЗ». Всі практичні і теоретичні курси забезпечені навчальними програмами, посібниками та методичними рекомендаціями, укладеними викладачами кафедри.

   Завідувач кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов - кандидат філологічних наук, професор Тетяна Євстафіївна Єременко, відмінник освіти України, нагороджена Почесною відзнакою губернатора Одеської області.

   Викладачі кафедри підтримують контакти з іноземними фахівцями. На кафедрі у різні роки працювали спеціалісти  з США, сьогодні викладає англійську мову Joey Forduce. Завідувач кафедри є членом Британської та Американської асоціацій викладачів англійської мови як іноземної (IATEFL та TESOL відповідно). Двічі підвищувала кваліфікацію у Великій Британії (м. Лідз та м. Кентербері). Була у відрядженнях до вищих навчальних закладів США, Словенії, Туреччини з метою обміну професійним досвідом.

  Зв’язки кафедри з культурно-освітніми центрами Великої Британії та США сприяли укомплектуванню кафедральної бібліотеки, яка містить літературу з лінгвістики і методики навчання англійської мови.

   При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 10.02.04. Германські мови. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно залучає студентів до участі у науково-дослідній роботі. Кафедрою проводяться щорічні науково-практичні студентські конференції, публікуються матеріали наукових досліджень студентів окремо та у співавторстві з викладачами.

   Працевлаштування не є проблемою для наших випускників. Більшість з них працюють у середніх навчальних закладах Одеси та області, як то: гімназія № 2, Маріїнська гімназія, Чорноморський ліцей, ЗОШ №117, 121, тощо. Випускники спеціальності  щорічно поповнюють ряди науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. Зокрема, захистили кандидатські дисертації та працюють в ПНПУ імені К. Д. Ушинського на кафедрі германської філології та методики викладання іноземних мов І.О. Лук’янченко, О.М. Геркерова, Г.В. Мельниченко, І.О. Зелена, К.В. Зайцева; захистила докторську дисертацію та працює на кафедрі східних  та  західних  мов та методики їх викладання нашого університету Т. М. Яблонська.

   Викладачі кафедри згідно плану проходять підвищення кваліфікації у вигляді стажування на факультеті іноземних мов Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

Науково-педагогічний склад кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов забезпечує читання теоретичних  та практичних курсів, керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами, педагогічною та асистентською практиками. Робота здійснюється кваліфікованими фахівцями належного рівня. Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням змісту та форм і методів навчання, регулярно оновлюється зміст теоретичних та практичних курсів з урахуванням сучасних підходів до аналізу мовних явищ і технологій навчання іноземної мови та результатів наукових досліджень викладачів кафедри.

 

 

Єременко Тетяна Євстафіївна

Завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, професор.

Працює у ДЗ «ПНПУ iмені К.Д.Ушинського» з 1992 року. Завідує кафедрою з 1993 року.

         Дисципліни, які викладає: «Теоретична фонетика (англ.)» (бакалаврат), «Оголошена інтерпретація англомовного художнього тексту» (бакалаврат); «Фоностилістика і культура іншомовного мовлення», «Теорія мовної комунікації» (магістратура).

Коло наукових інтересів: експериментальна фонетика та дискурсивний аналіз; вербальна та невербальна комунікація; інтерактивні технології викладання іноземних мов.

Основні публікації:

 1. YeremenkoT.Ye.Speech communication in English: phonetic aspect [навчальний посібник] / рекомендовано МОН України / T.E. Yeremenko - Одеса: ОЦНТЕЇ, 2003. – 219 с.
 2. Єременко Т. Є. Лекційний дискурс: стратегії реалізації / Т.Є. Єременко // Наука і освіта. – 2012. – №1. –С.119-122.
 3. Єременко Т. Є. Щодо категорії питальності та її просодичної реалізації / Т.Є.Єременко // Науковий вісник ПНПУ ім. К.Д.Ушинського. – Лінгвістичні науки. – Зб. статей. - Одеса, 2012. - № 14. - С. 120-127.
 4. Yeremenko TYe. Gender Stereotypes: for and against / T. Ye.Yeremenko // [“Modern Tendencies in the Pedagogical Science of Ukraine and Israel: the way to integration”: the 4th issue of the scientific works of Israeli and Ukrainian scholars]. – Ariel, 2013. – P. 99-102.
 5. Єременко Т.Є. Евфонічні засоби в компаративних фразеологізмах / Т.Є. Єременко // Науковий вісник ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки: зб. наук. праць. – Одеса, 2013. - № 16. – С. 69-75.

 

 

Жаборюк Ірина Анатоліївна

Кандидат філологічних наук, доцент.

Працює у ДЗ «ПНПУ iмені К.Д.Ушинського» з 1993 року.

Дисципліни, які викладає: «Лексикологія (англ.)»; «Теоретична граматика (англ)»; «Англійська мова».

Коло наукових інтересів: зародження і розвиток природної мови

Основні публікації:

 1. Жаборюк І.А. Категорія стану. Функціональна модель / Посібник з грамматики англійськоїмови (з грифом Міністерства Науки і освіти України) – Одеса: Астропринт, 2005. – 67 с. (у співавторстві з Жаборюк О.А.)
 2. Жаборюк І.А. Мовний та мовленнєвий аспекти англійської структури be+ -ed/ Посібник з граматики англійської мови (з грифом Міністерства освіти і науки України). – Одеса: Астропринт, 2007. – 164 с.(у співавторстві з Жаборюк О.А.)
 3. Жаборюк І. А. Проблеми онтогенези крізь призму теорії логіко-граматичної динаміки (до мовленнєвий період). / І. А. Жаборюк // Вісник Одеського національного університету. - Т. 17. – Вип. IV. – 2012. – С. 23-29. – (Серія: Філологія).
 4. Жаборюк І.А. Проблема онтогенези (мовленнєвий період) / І.А. Жаборюк // “Modern Tendencies in the Pedagogical Science of Ukraine and Israel: the way to integration”: the 4th issue of the scientific works of Israeli and Ukrainian scholars. – Ariel, 2013. – P. 163-169.
 5. Жаборюк І.А. Проблеми морфології та синтаксису. / Посібник з теоретичної граматики сучасної англійської мови – Одеса, 2014. (у співавторстві з Жаборюк О.А.)

Трубіцина Ольга Михайлівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює у ДЗ «ПНПУ iмені К. Д. Ушинского» з 1993 року.

Дисциплiни, які викладає: «Іншомовна комунікація у науковому та навчальному дискурсах», «Методика викладання англійської мови», «Методика викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах».

Коло наукових iнтересiв: інноваційні технології викладання іноземних мов.

Основні публікації:

 1. Трубіцина О.М.Мовна компетенція особистості професіонала як об?єкт комплексного дослідження.// Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського//Зб. наук. пр. - Одеса, 2007.
 2. Трубіцина О.М. Інноваційні технології формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів мовних факультетів // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського // Зб. наук. пр. - Одеса, 2010.
 3. Трубіцина О.М. Використання свідомо-комунікативного методу навчання іншомовного спілкування студентів мовних спеціальностей // Науковий вісник ПНПУ ім. К.Д. Ушинського //Зб. наук. праць - Одеса, 2010. Вип. 5-6.-С.253-257.
 4. 4. ТрубіцинаО.М. Практикум з методики викладання іноземної мови у середніх навчальних закладах для студентів ІІІ курсу / О. М. Трубіцина Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2014 – 58 с.
 5. Трубіцина О. М. Практикум з методики викладання іноземної мови у середніх навчальних закладах для студентів ІV курсу / О. М. Трубіцина. – Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2014 – 62 с.

 

Мельниченко Галина Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює у ДЗ «ПНПУ iмені К.Д. Ушинского» з 1998 року.

Дисциплiни, які викладає: «Іншомовна комунікація у науковому та навчальному дискурсах», «Англійська мова»; «Історія мови (англійська)».

Коло наукових iнтересiв: етно- та соціокультурний аспекти дослідження англійської мови; модульна технологія у фаховому навчанні іноземних мов у вищій школі.

Основні публікації:

 1. Мельниченко Г. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами модульної технології навчання // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. Зб. наук. праць. – 2005. – Вип.3-4. – С.34-40.
 2. Мельниченко Г. В.Формування уявлення про мову як фундамент етнічної культури в аспекті розвитку етнолінгвістичної компетенції майбутнього вчителя // Наука і освіта. – 2009. - №1-2. – С. 206-209.
 3. Мельниченко Г. В. Зв'язок мови й культури у синхронному й діахронному аспектах // Новітня філологія. – 2009. – Вип.12. – С.85-95.
 4. Мельниченко Г.В. Розвиток навичок іншомовного монологічного мовлення майбутніх учителів у контексті модульного навчання//Науковий Вісник ПНПУ ім. К.Д.Ушинського. – 2010. – Спецвипуск «Сучасні тенденції в педагогічній науці України та Ізраїлю: шлях до інтеграції». – С. 229 – 234.
 5. Мельниченко Г. В. Розвиток іншомовних діалогічних навичок студентів у системі модульного навчання // Наука і Освіта. - № 2. - 2011. - С. 97-100.

 

Демчук Ангеліна Іванівна

Кандидат філологічних наук, доцент.

Працює у ДЗ «ПНПУ імені К.Д.Ушинського» з 2000 року.

Дисципліни, які викладає:  «Лінгвокраїнознавство» (основна іноземна мова), «Іншомовна комунікація у науковому та навчальному дискурсах»).

Коло наукових інтересів: когнітивна семантика, ономасіологія.

Основні публікації:

 1. Демчук А.И. Вербализация просодических характеристик голоса, идентифицирующих национально-региональную принадлежность говорящего/ А. И. Демчук // Актуальні проблеми іноземної філології: міжвуз. зб. наук. ст. – Вип.6, частина 2. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – С.6-14
 2. Демчук А.И.Вербализация ситуативних характеристик речового голоса/ А. И. Демчук // Вісник ДНУ. – Вип. 17. – Т.3. - №1/1. – С. 44-53
 3. Демчук А.И. Вербализация просодических характеристик, идентифицирующих гендер говорящего/ А. И. Демчук // Записки з романо-германської філології: зб. наук. ст. ОНУ ім. І. І. Мечнікова. – Вип.26. – Одеса: Феникс, 2011. – С.43-51
 4. Демчук А.И.Средства вербализации громкости и темпа в современном английском языке / А. И. Демчук // Науковий вісник ВНУ ім. Л. Українки – Вип. 19. – Луцьк, 2013. – С. 64-68.
 5. Демчук А.И.Средства вербализации качества голоса в современном английском языке / А. И. Демчук // Науковий вісник «Молодий вчений» . – Вип. 7. – Вид. дом «Гельветика», 2014. – С. 122-126.

 

Лук'янченко Ірина Олегівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює у ДЗ «ПНПУ iмені К.Д. Ушинского» з 2002 року.

Дисциплiни, які викладає: «Англійська мова»; «Стилістика (англ.)», «Порівняльна типологія англійської та української мов», «Лінгвістичний аналіз англомовного художнього тексту».

Коло наукових iнтересiв: інноваційний аспект викладання іноземних мов, дослідження різних видів дискурсу, зіставне мовознавство.

Основні публікації:

 1.  Лук’янченко І. О.Використання кейс-методу у формуванні інформаційної культури студентів мовних факультетів / І. О. Лук’янченко // Науковий вісник ПНПУ ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. праць: спецвипуск «Сучасні тенденції в педагогічній науці України та Ізраїлю». – Одеса, 2010. – С. 204–209.
 2. 2. Лук’янченко І. О.Модель формування інформаційної культури майбутніх учителів англійської мови / І. О. Лук’янченко // Педагогічні науки: зб.наук.праць. –Херсон, 2010. –Вип.55. – С.314-319
 3.  Лук’янченко І. О. До питання формування граматичної компетенції студентів мовних факультетів / І. О. Лук’янченко // Наука і освіта. – 2011. - №5. – С. 98-101
 4. Лук’янченко І. О. Використання інтерактивних технологій навчання у формуванні мовленнєвої компетенції в говорінні студентів факультетів іноземних мов/ І. О. Лук’янченко // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Херсон, 2011. – Вип. 58. Частина 2. – С. 161-165.
 5. Лук’янченко І. О. Формування презентаційних умінь студентів факультетів іноземних мов / І. О. Лук’янченко // Наука і освіта: спецвипуск: проект «Вища освіта в сучасному суспільстві: шляхи оновлення та засоби реформування». – 2011. – № 6. – С. 151-154.

 

 

Геркерова  Олександра Михайлівна

Кандидат педагогічних наук

Працює у ДЗ «ПНПУ iмені К.Д.Ушинського» з 2004 року.

Дисципліни, які викладає: «Вступ до фаху»; «Теоретична граматика (англ)»; «Література Великої Британії та США (кінець ХХ –поч ХХІ ст.)» «Практика усного та писемного мовлення», «Практична граматика» , «Практична фонетика»

Коло наукових інтересів: новітні технології навчання іноземних мов, мова та культура, культурологічний підхід у викладанні іноземних мов

 

Мілова Маргарита Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент .

Працює у ДЗ «ПНПУ iмені К.Д. Ушинского» з 2002 року.

Дисциплiни, які викладає: «Англійська мова», «Література Великої Британії та США (кінець ХХ –поч ХХІ ст.)».

Коло наукових iнтересiв: сучасні технології навчання іноземних мов.

Основні публікації:

 1. Мілова М. М.Етапи роботи в процесі навчання майбутніх учителів іноземної мови основ імпровізації/ М.М. Мілова// Наука і освіта. – Одеса, 2012. – № 58. – С. 109–112.
 2. Мілова М. М.Уява та її місце у навчанні імпровізації майбутніх учителів англійської мови та літератури (в концепції педагогічних поглядів К.Д. Ушинського) / М.М. Мілова// Наук.вісник ПДПУ ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Спецвипуск. – Одеса, 2013. – С. 148–153.
 3. Milova M. M.Working on literary analysis: from theory to practice/ М. М. Milova// Наук.вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія : Філологія. – Одеса, 2014. – Випуск 8. – С. 7–9.
 4. Мілова М.М. «Експресивність» та «емотивність» у мові та мовленні. Рівні передачі емоцій в художньому англомовному тексті/ М. М. Мілова// Наук. вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія : Філологія. – Одеса, 2014. – Випуск 9. –С.104–108.
 5. Milova M. M.Feminism in Literature of Great Britain (the End of the 20th- the Beginning of the 21st Century) // Науковий вісник ПДПУ імені К. Д. Ушинського: зб. наук. праць. Серія : Лінгвістичні науки. – Випуск 19. – С. 81–87.

 

Голубова Ганна Василівна

Кандидат педагогічних наук, викладач.

Працює у ДЗ «ПНПУ iмені К. Д. Ушинського» з 2004 року.

Дисципліни, які викладає: «Практична фонетика», «Практика усного і писемного мовлення»,  «Методика викладання іноземних мов» .

Коло наукових інтересів: інтегративний підхід до навчання іноземної мови.

Основні публікації:

 1. Голубова Г. В. Проблема інтеграції в сучасній освіті / Г. В. Голубова  // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені  К. Д. Ушинського: зб. наук. пр. – [Спецвип. «Сучасні тенденції у педагогічній освіті і науці України та Ізраїлю : шляхи до інтеграції»]. – Одеса, 2011. – С. 36–42.
 2. Голубова Г. В. Педагогічні умови реалізації інтегративного підходу до роботи з педагогічно обдарованими майбутніми вчителями / Г. В. Голубова  // Науковий часопис НПУ імені  М. П. Драгоманова. Сер. 16: Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. / редкол.: Н. В. Гузій (відп. ред.). – Вип. 15 (25). – К.: Вид-во НПУ ім.  М. П. Драгоманова, 2012. – С. 108–112.
 3. 3. Голубова Г. В.Interactive forms of work with pedagogically giftedstudents of the Faculty of Foreign Languages / Г. В. Голубова  // Moderntendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: The way to integration / V International Forum – Ariel University Center of Samaria – Ariel, Samaria – 2014 – C. 109-116.

Біла Ірина Вікторівна

Викладач.

Працює у ДЗ «ПНПУ iмені К. Д. Ушинського» з 2006 року.

Дисциплiни, які викладає: «Практична фонетика», «Практика усного і писемного мовлення», «Практична граматика».

Коло наукових інтересів: новітні технології навчання іноземних мов.

Основні публікації:

 1. 1. Біла І.В. Екологія. Захист навколишнього середовища: навч. посібник / І. В. Біла.– Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, Одеса. – 2007. – 170 с.
 2. Белая И. В. Better writing: [метод. пособ.] / И. В. Белая. – Одесса: ЮНПУ им. К. Д. Ушинского, 2009. – 55 с.
 3. Біла І.В. Listening as means of communicative competence formation / І. В. Біла // Modern tendencies in the pedagogical science of Ukraine and Israel: the way to integration. – Ariel: Ariel university Center of Samaria. – Issue # 5, 2014. – Р. 218-225
 4. Біла І. В. Travelling. Навчальний посібник для самостійного опрацювання теми «Подорож» для студентів 2-го курсу інституту мов світу /І. В. Біла. – Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2014. – 145 с.

        

Слободянюк Ганна Анатоліївна

Викладач.

Керівник культурно-інформаційного наукового центру держави Ізраїль. Працює у ДЗ «ПНПУ імені К.Д.Ушинського» з 2008 року.

Дисципліни, які викладає: «Практична граматика», «Англійська мова», «Стилістика», «Теоретична граматика».

         Коло наукових інтересів: інтеграційний підхід до навчання англійської мови.

Основні публікації:

 1. Слободянюк Г.А. Методичний посібник до тематичного модулю «Подорож» для студентів ІІ курсу / Г.А.Слободянюк. – Одеса: ПНПУ, 2009. – 91 с.
 2. Слободянюк Г.А. Можливості використання бінарних занять при навчанні двом іноземним мовам у вищій школі / Г.А.Слободянюк // Місія вчителя в сучасному світі: Матеріали ІІ Міжнародного конгресу, присвяченого 195 річниці ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 27-30 вересня, 2012. – Одеса: видавник Букаєв В.В., 2013. – С.88-90.
 3. Слободянюк Г. А. Content-based bilingual education: Theoretical perspective / Г. А. Слободянюк // Modern tendencies in the pedagogical science of Ukraine and Israel: the way to integration. – Ariel: Ariel university Center of Samaria. – Issue # 5, 2014. – Р. 407-412

 

Сахарова Вікторія Вікторівна

Викладач.

Працює у ДЗ «ПНПУ імені К.Д.Ушинського» з 2009 року.

Дисципліни, які викладає: «Англійська мова».

Коло наукових інтересів: інтерактивні методи навчання та формування професійно-педагогічної культури іноземних студентів.

Основні публікації:

 1. 1. Сахарова В.В. Проблема підготовки іноземних студентів педагогічних ВНЗ на сучасному етапі / В.В. Сахарова // Науковий вісник ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. Спецвипуск: зб. наук. праць. – Одеса, 2011. - С. 181-186.
 2. Saharova V. V. Pedagogical culture constituents of foreign students-prospective teachers / V. V. Saharova // “Modern Tendencies in the Pedagogical Science of Ukraine and Israel: the way to integration”: the 4th issue of the scientific works of Israeli and Ukrainian scholars. – Ariel, 2013. – P. 84-88.

 

Юмрукуз Анастасія Анатоліївна

Аспірантка.

Працює у ДЗ «ПНПУ iмені К.Д. Ушинского» з 2007 року.

Дисциплiни, які викладає: «Практика усного і писемного мовлення», «Практична граматика», «Теоретична фонетика».

Коло наукових iнтересiв: лінгвістична прагматика, комунікативна лінгвістика, просодичні засоби реалізації англомовного дискурсу ділових перемовин.

 

 

 

 

 

 

 

Основні публікації викладачів кафедри германської філології та  методики викладання іноземних мов:

 

2014 р.

1. Yeremenko T. Y., Lukyanchenko I.O., Yumrukuz A.A. The discourse of business negotiations: lingua-cultural aspect / T.Y. Yeremenko, I.O. Lukyanchenko, A.A. Yumrukuz // Materials of The First International Conference on European Conference on Languages, Literature and Linguistics (Vienna, April 14, 2014) / «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Vienna: 2014.– P. 372-376.

2. Єременко Т.Є., Фаюк Л.В. Teaching English with poetic text in problem-solving discussing groups / Т.Є. Єременко, Л.В. Фаюк // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: The way to integration: V International Forum.– Ariel University Center of Samaria, 2014. – C.517-524…

3. Єременко Т.Є., Юмрукуз А.А. Intonation and pragmatics in business discourse: didactic aspect / Т.Є. Єременко, А.А. Юмрукуз // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: The way to integration: V International Forum.– Ariel University Center of Samaria, 2014. – C. 524–530

4. Єременко Т.Є., Демчук А.І. Голос у мовленнєвій комунікації: навч. посібник / Т.Є. Єременко, А.І. Демчук. – ПНПУ імені К.Д.Ушинського. – Одеса: ПЛУТОН, 2014. – 92 с.

5. Єременко Т.Є., Негрівода О.О., Слободянюк Г.А. Writing in English. A Book of Practice [для студентів І – ІІІ курсів факультетів іноземних мов: навч. посібник] / Т.Є. Єременко, О.О. Негрівода, Г.А. Слободянюк // ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського». – Одеса, 2014 – 80 с.

6. Жаборюк І.А., Жаборюк О.А. Проблеми морфології та синтаксису. Посібник з теоретичної граматики англійської мови [навч. посібник] / І.А. Жаборюк, О.А. Жаборюк // Освіта України. – Одеса, 2014 - …с.

7. Лук’янченкоІ.О. Практикум з методики викладання іноземної мови у ВНЗ (для студентів спеціальності 8.02030302 «Мова і література (англійська, німецька)») / І.О. Лук’янченко. – Одеса, ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2014. – 84 с.

8. Лук’янченко І.О. Поезія як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів факультетів іноземних мов на заняттях з курсу «Практика усного та писемного мовлення» / І. О. Лук’янченко// Сучасна наука: теорія і практика: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Сучасна наука: теорія і практика» (м. Київ, 27-28 червня 2014 р.) / Партнерство «Нова освіта». – К.: 2014. – С. 75-77.

9. Milova M.M.Working on literary analysis: from theory to practice/ М.М. Milova// Наук.вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія : Філологія. – Одеса, 2014. – Випуск 8. – С. 7–10. Мілова М.М. «Експресивність» та «емотивність» у мові та мовленні. Рівні передачі емоцій в художньому англомовному тексті/ М. М. Мілова// Наук. вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія : Філологія. – Одеса, 2014. – Випуск 9. –С.104–108.

11. Milova M. M.Feminism in Literature of Great Britain (the End of the 20th- the Beginning of the 21stCentury) // Науковий вісник ПДПУ іменіК. Д. Ушинського: зб. наук. праць. Серія : Лінгвістичні науки. – Випуск 19. – С. 81–87.

12. Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов (Матеріали IІІ науково-практичної конференції для молодих учених) / за ред. Т.Є.Єременко. – Одеса: ТОВ Лерадрук, 2014. - 172 с.

2015 р.

1. Т.Є. Єременко, Лук’янченко І.О. Текст у навчанні англійської мови як спеціальності у вищому закладі освіти: комунікативно-когнітивний підхід / Т.Є. Єременко, І.О. Лук’янченко // International scientific professional periodical journal “THE UNITY OF SCIENCE” / publishing office Friedrichstrabe 10. – Vienna. – Austria, 2015. – №3 (August). – P. 33-35.

2. Т.Є. Єременко, Лук’янченко І.О. Релігійні фразеологізми як феномен культури (на матеріалі англійської, української та турецької мов) / Т.Є. Єременко, І.О. Лук’янченко // Науковий вісник ПНПУ ім.. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки: зб. наук. праць. – Одеса, 2015. – № 21. – С. 85-95.

3. Yeremenko T.Y. Teaching lecture delivery: project approach / T.Y. Yeremenko // Moderntendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: The way to integration.– Ariel University.– Ariel,Israel. – 2015. – Issue №6. – P.442-447.

4. Єременко Т.Є., Урсул В.С. Мовленнєві засоби реалізації інтерактивної стратегії англомовного навчально-наукового лекційного дискурсу / Т.Є. Єременко, В.С. Урсул // Наука і освіта. – 2015. – №6. – С. 31- 35.

5. Єременко Т.Є., Демчук А.І. English in newspaper style: British and American press / Т.Є. Єременко, А.І. Демчук. – Одеса, ПНПУ ім.. К.Д. Ушинського, 2015. – 130 с.

6. Трубіцина О.М. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до рефлексивного управління процесом навчання учнів іноземної мови / О.М.Трубіцина // Scientific and Educational Journal. The progressive researches "Science & Genesis". – Prague, Czech Republic, 2015. –P. 106 -111.

7. Жаборюк І.А., Жаборюк О.А. Мова, мислення, мистецтво.(діалектика взаємовідошень) / І.А. Жаборюк, О.А. Жаборюк // Записки з романо-германської філології,1(34) – Одеса, 2015.

8. Жаборюк І.А., Жаборюк О.А.  Морфологія і синтаксис. Діалектика взаємовідношень - альтернатива синергетичному поглядові з розбудови мови / І.А. Жаборюк, О.А. Жаборюк – Одеса, 2015.

9. Трубіцина О.М. Навчання іншомовного монологічного мовлення з використанням опор у студентів мовних спеціальностей вищих навчальних закладів / О.М.Трубіцина // МатеріалиVІI Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна наука: теорія і практика», (м. Київ, 26-27 червня 2015 р.) / ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО «ІОМП», 2015. –C.61-65.

10. Трубіцина О.М. Використання інтегрованого навчання при вивченні іноземної мови у вищому навчальному закладі / О.М.Трубіцина // МатеріалиVІI Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна наука: теорія і практика», (м. Київ, 26-27 червня 2015 р.) / ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО «ІОМП», 2015. –C. 58-61.

11. Трубіцина О.М. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах [навчальний посібник для іноземних студентів] / О.М.Трубіцина // Одеса, ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2015. – 200с.

12.  Lukyanchenko I.O. Writing scientific articles in pre-service English teacher training: Interactive approach / I.O. Lukyanchenko // Moderntendencies in pedagogical education and science of Ukraine andIsrael: The way to integration.– Ariel University. – Ariel, Israel. – 2015 – Issue №6. – P.220 – 225.

13. Лук’янченко І.О. Драматизація як прийом інтерактивного навчання студентів факультетів іноземних мов / І.О. Лук’янченко // Матеріали VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Наукова дискусія: теорія, практика, інновації» / ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО «ІОМП», 2015. – С. 21-26.

14. Лук’янченко І.О.Образне порівняння в мовній картині світу англійських та українських поетів-романтиків (на матеріалі любовної лірики) / І.О. Лук’янченко, В.В. Милимко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наука України: проблеми сьогодення та перспективи розвитку», (м. Одеса, 29-30 травня 2015 р.) / ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса: ГО «ІОМП», 2015. – С. 97-103.

15. Логвіненко А.Ю., Біла І.В. Video as teaching tool for communicative competence formation / А.Ю.Логвіненко // Современные тенденции в педагогическом образовании и науке Украины и Израиля:путь к интеграции: вып. № 6 научных трудов учених Израиля и Украины. – Ариель, 2015. – С. 24-29.

16. Юмрукуз А. А. Інтонація мовленнєвих актів повної та неповної згоди в діловому діалогічному дискурсі / А. А. Юмрукуз // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Т. 1, № 6. – С.153-157.

17. Юмрукуз А. А. Прагматичні смисли мовленнєвого акту згоди в англомовному бізнес-дискурсі / А. А. Юмрукуз // Научные трудыSWorld. – 2015. – Т.13, № 2 (39). – с.84-91.

18. Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов (Матеріали IV науково-практичної конференції для молодих учених) / за ред. Т.Є.Єременко. – Одеса: ФЛП Бондаренко 2015. - 83с.

2016 р.

1. Yeremenko T. Developing Competence in English language teaching terminology: A student – centered approach / T. Yeremenko, A. Yumrukuz // Quality, Mobility and Globalizationin the Higher Education System. A Comparative Look at the Challenges of academic Teaching. – New York, 2016 – p. 21 – 27.

2. Єременко Т.Є., Юмрукуз А.А. Просодія мовленнєвого акту згоди в англомовному діалогічному бізнес-дискурсі: мелодійний компонент / Т.Є.Єременко, А.А.Юмрукуз // Вісник Київського національного лінгвістичного університету.Збірник наукових праць – 2016. – Том 19 №1. – С. 48- 54

3. Єременко Т.Є.,Трубіцина О.М. Організація професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови здатних до реалізації функцій рефлексивного управління / Т.Є.Єременко,О.М,Трубіцина // International scientific professional periodical journal “THE UNITY OF SCIENCE”. – Vienna. – Austria, 2016. –  (April). – P. 32-35.

4. Мельниченко Г.В. Інтерактивні прийоми розвитку професійної компетентності майбутнього викладача іноземних мов засобами навчального курсу «Історія англійської мови» / Г.В.Мельниченко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2016. – Вип. 61. -  346с. – С. 189-191.

5.Геркерова О.М. Культурная карта Европы глазами студентов факультета иностранных языков./ О.М.Геркерова // – Наука і освіта. – 2016. - №4. – С. 26-38.

6. Slobodianiuk A. Academic Integrity in Ukraine: Constituents and Structure / A. Slobodianiuk // Quality, Mobility and Globalizationin the Higher Education System. A Comparative Look at the Challenges of academic Teaching. – New York, 2016 – p. 27 – 31.

7. Сахарова В.В. Реалізація педагогічних умов формування професійно-педагогічної культури іноземних студентів у процесі фахової підготовки. / В. В. Сахарова // Наука і освіта № 1 = Одеса,Україна. – 2016.

8. Логвіненко А.Ю. Games as interactive means to form and develop communicative competence / А.Ю.Логвіненко // Problems and Prospects of territories’ socio-economic development: Conference Proceedings of the 5th International Scientific Conference. – Opole, – April 14-17 , 2016. – P. 114- 116.

9. Юмрукуз А. А. Просодичне оформлення мовленнєвого акту згоди в англомовному діалогічному бізнес-дискурсі / А. А. Юмрукуз // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. – 2016. – № 22. – С. 171-180.

10. Юмрукуз А. А. Просодія мовленнєвого акту емоційно-забарвленої згоди в діалогічному бізнес-дискурсі / А. А. Юмрукуз // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. – 2016. – Вип.10.– С.108-115.

НАУКОВА РОБОТА

   Колектив кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов працює над темою «Іноземна мова та методика її викладання: інтерактивна парадигма». Результати досліджень представлено у публікаціях у фахових виданнях України та зарубіжжя, навчальних та методичних посібниках. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових конференціях в Україні та за кордоном. Так, за останні роки (2014-2016 рр.) викладачі кафедри взяли участь у роботі 8 міжнародних конференцій, де виступали з доповідями. Результати опубліковані.

   Наукової робота студентів виконується в рамках проблемних груп (керівники Єременко Т. Є.; Жаборюк І. А.; Трубіцина О. М.; Демчук А. І.; Лук’янченко І. О. та інші) Результати наукових розробок студентів апробовано на низці наукових конференцій різних рівнів (міжнародні, всеукраїнські, регіональні).

   На базі кафедри проводяться щорічні науково – практичні конференції для молодих вчених. Опубліковано матеріали чотирьох конференцій.

   За останні роки викладачами кафедри захищено 6 кандидатських дисертацій, серед яких: «Вербалізація просодичних характеристик голосу в сучасній англійській мові (на матеріалі словників і художніх текстів» (А. І. Демчук), «Формування інформаційної культури майбутніх учителів англійської мови» (І. О. Лук’янченко) та ін. На даний час підготовлено до захисту ще дві дисертації (А. А. Юмрукуз, В. В. Сахарова,).

МІЖНАРОДНІ ЗВЯЗКИ

   Сумісно з Ізраїльським культурним центром (м. Одеса) при підтримці посольства Держави Ізраїль в Україні (керівник – викладач кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов Слободянюк Г.А.) за останні роки було проведено 5 Міжнародних форумів «Сучасні тенденції в педагогічній науці України та Ізраїлю». Викладачі кафедри взяли активну участь у підготовці та проведенні цих заходів.

   Завідувач кафедри проф. Т.Є. Єременко, доцент  О. М. Геркерова, викладач Г.А.Слободянюк виступили на двох міжнародних конференціях, які проходили в Аріельському університеті (Ізраїль) з проблеми академічної співпраці та міжкультурних зв’язків як засобу підвищення якості вищої освіти.

   Викладач кафедри Слободянюк Г.А. є координатором програми курсів з вивчення англійської мови для дітей-переселенців з зони АТО та малозабезпечених сімей в рамках міжнародної програми “Access Microscholarship Program” за сприянням відділу Департаменту освіти США. В рамках програми Слободянюк Г. А. з 16 по 22 червня 2016 року викладала інтенсивну англійську мову у мовному таборі на базі оздоровчого центру «Славутич» (м. Київ) .

   З вересня цього року на факультеті іноземних мов працює американська викладачка англійської мови, стипендіат програми Державного департаменту США – Джої Фордайс.

 

Візит посла США

 19 грудня 2016 р. із робочим візитом до Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського завітали Надзвичайний та Вповноважений Посол Сполучених Штатів Америки в Україні пані Марі Йованович і представники дипломатичного корпусу США.

 Представники іноземної делегації взяли участь у церемонії відкриття занять нового набору учнів за Програмою малих стипендій з вивчення англійської мови («English Access Microscholarship Program» – скорочено Access). Програма Access проводиться за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні та фінансується Державним департаментом США. Програма реалізується у м. Одесі та ще в декількох регіонах України міжнародною неприбутковою організацією «Project Harmony, Inc.» у партнерстві з установами, що активно працюють з дітьми та молоддю. В Одесі партнером програми Access є Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

 Програма Access надає змогу учням із малозабезпечених і соціально вразливих родин, зокрема переселенцям і молоді з особливими потребами, безкоштовно поглибити свої знання англійської мови, більше дізнатися про США, їхню культуру і цінності, розвинути лідерські навички і взяти активну участь у розвитку України.

 Під час заходу пані Марі Йованович привітала учнів, які успішно пройшли відбір до програми, й урочисто вручила листи від Посольства США в Україні, що офіційно засвідчують їх участь у Ассеss. Також Посол США висловила подяку за плідну працю координатору Програми в Одесі викладачу кафедри германської філології та МВІМ Слободянюк Анні.

 

Семінар 15-17 грудня 2016 року

 15-17 грудня 2016 року на базі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського відбувся навчальний  семінар-моделювання «More Community! Simulation for a modern community!» в рамках проектів CIVIC-Інституту в Україні, Грузії та Вірменії за всебічної підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.  Координатором проекту виступила викладач кафедри германської філології та МВІМ Слободянюк Анна.

 Протягом 15-16 грудня у навчальному тренінг-семінарі прийняли участь 27 студентів різних факультетів та спеціальностей, зокрема, 6 студентів з факультету іноземних мов. В результаті, студенти отримали можливість краще зрозуміти  громадські, соціальні та економічні процеси, що характерні для сучасного демократичного європейського суспільства та оволоділи навичками проведення переговорів, пошуку компромісів, формулювання та відстоювання власної позиції в ході прийняття рішень.

 17 грудня 2016 р. у навчальному семінарі-тренінгу прийняли участь 27 викладачів Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, з них 7 викладачів кафедри германської філології та МВІМ. В результаті проведення семінару учасникам було представлено інноваційні техніки навчання, сформовано навички, що можуть бути успішно використані в подальшій професійній і громадській діяльності.

 Проведений захід – вияв започаткованого співробітництва та подальшої плідної кооперації в науковій та освітній сферах.

 

 

 

КОНТАКТИ

Адреса: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34.

Тел.: 732-46-69

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory