Кафедра інноваційних технологій & методики навчання природничих дисциплін

I. Загальні відомості
II. Науково-педагогічний склад
III. Навчальна робота
IV. Методична робота
V. Наукова робота
VI. Організаційна робота
VII. Контакти

Анотації навчальних дисциплін 2016-2017 н.р.

 

 

I. Загальні відомості               

У 2006 році була організована кафедра фізичного та математичного моделювання У 2016 році кафедра була перейменована на кафедру інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін.

Кафедру очолює двічі лауреат Державних премій, заслужений працівник народної освіти України, доктор фізико-математичних наук професор  Ків Арнольд Юхимович.

Кафедра займає провідні позиції у проведенні наукових досліджень у галузі радіаційної електроніки твердого тіла, а також у навчанні інформаційних технологій в університеті. На кафедрі розроблена оригінальна концепція використання інформаційних технологій в різних галузях науки і практики. Розроблені нові дисципліни, в яких розглядаються можливі інформаційні підходи не тільки у точних науках, а також у гуманітарних науках: у психології, лінгвістиці, соціології, економіці. В цих напрямках кафедра не тільки розробляє навчальні дисципліни, а також веде різноманітну дослідницьку роботу і має публікації в міжнародних журналах, зареєстрованих в авторитетних базах даних (Scopus та ін.).

У зв’язку з включенням в напрямок кафедри методів навчання природничих дисциплін, на кафедрі проводяться дослідження в галузі методик викладання фізики, а також природничих дисциплін взагалі. Розробляються нові концепції викладання природничих дисциплін з урахуванням необхідності розширення світогляду студентів університету.

 


 


II. Науково-педагогічний склад 

 

Професор, завідувач кафедри

 

Закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечнікова.

 

Захистив дисертацію на ступінь доктора фізико-математичних наук в Інституті фізики (Тарту, Естонія) за темою «Низькотемпературні механізми дефекто-утворення та дифузії в твердих тілах».

 

Дисципліни, що викладає:

 

Статистичні методи обробки даних;

 

Інноваційні технології у навчанні фізики;

 

Сучасні комп'ютерні технології;

 

Освітні інновації у навчанні фізики;

 

Фізичні моделі пам’яті.

 

Досягнення:

 

Двічі лауреат Державної премії за досягнення у створенні нової космічної техніки;

 

Заслужений працівник народної освіти України;

 

Почесна грамота президента Національної академії України;

 

Соросівський професор;

 

Член вченої ради Празького університету (Чехія);

 

Член вченої ради Ризького університету (Латвія);

 

Член редколегії двох міжнародних журналів (зареєстрованих у Scopus).

 

Наукова робота:

 

Професор А. Ю. Ків засновник наукової школи «Радіаційна електроніка твердого тіла». Основні досягнення школи полягають у тому, що були відкриті та вивчені так звані «Підпорогові радіаційні ефекти». Було показано, що руйнуючу дію щодо матеріалів та приладів здійснює не тільки радіація високих енергій, а також низько-енергійна радіація. Це особливо важливо при вирішенні проблем радіаційного захисту космонавтів та електронних приладів у космічних апаратах. В останні роки істотні результати були одержані у напрямку створення нових наноприладів для їх застосування у біології та медицині.

 

Основні публікації:

 

 1. С. В. Стародубцев, А. Е. Кив, О. Р. Ниязова Радиационные эффекты в сульфиде кадмия [монография], изд. Наука, Ташкент: 1965;
 2. В. С. Вавилов, А. Е. Кив, О. Р. Ниязова Механизмы образования и миграции дефектов в полупроводниках [монография], изд. Наука, Москва: 1981;
 3. В. С. Вавилов, А. Е. Кив, Б. М. Горян Радиационные методы в твердотельной электронике [монография], изд. Радио и связь, Москва: 1990;
 4. A. E. Kiv, Ionization-induced defect creation in solid surfaces, in “Computer Modelling of electronic and atomic processes” (Eds. Roderic Tennyson and Arnold Kiv) NATO ARW, Springer, 1996;
 5. A. Kiv, D. Fink, D. Fuks, Status and perspectives of ion track electronics for advanced biosensing, In Nanomaterials and nanodevices for ecological security (Eds. Yu. Shunin and A. Kiv), NATO ARW, Elsewhere, 2012.

 

Розширений список вибраних публікацій у Google Disk

 

Ордановська Олександра Ігорівна


Доцент


Закінчила Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність «Математика і фізика», магістратуру зі спеціальності «Фізика».

У 2016 році захистила докторську дисертацію по темі «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільній школі: технолого-орієнтований підхід» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).


Дисципліни, що викладає:

«Методика навчання шкільного курсу фізики»;

Спеціальний курс «Педагогічні технології у навчання фізики».


Наукова робота:

Розроблено й науково обґрунтовано концепцію підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільній школі на засадах технолого-орієнтованого підходу, що охоплює методологічний, теоретичний і технологічний концепти. Розкрито сутність і структуру феномена «підготовленість майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільній школі»; визначено його складники (професійно-методична підготовленість, професійна спрямованість, професійна креативність).


Основні публікації:

 1. Ордановська О. І. Підготовка майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільній школі : [монографія] / Олександра Ігорівна Ордановська. – Одеса : Освіта України, 2015. – 344 с.;
 2. Ордановська О. І. Фізика +. Книга 1. Механіка +. Молекулярна фізика + : [метод. посібник з грифом МОН України (протокол № 24 від 26.07.2010 р.)] / О. І. Ордановська, О. Р. Гохман, О. І. Соколенко. – Одеса : Освіта України, 2012. – 194 с.;
 3. Єфремова О. І. Професійна підготовка майбутніх учителів до роботи у профільній школі / О. І. Єфремова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. – [Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 14 (24). – С. 304–308;
 4. Ордановська О. І. Технолого-орієнтований підхід до підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін профільної школи / О. І. Ордановська // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2013. – Вип. 75. – С. 65–70;
 5. Ордановская А. И. Профильная школа в Украине: Исследование мотивации выбора профиля обучения / А. И. Ордановская // Концепт. – 2014. – № 12 (декабрь). – ART 14367. – 0,3 п. л. – Режим доступа к журналу : http://e-koncept.ru/2014/14367.htm;
6. Ordanovskaya A. Design technologies in training future teachers of physics for work at profile school / A. Ordanovskaya // Modern European Researches Journal (Austria). – 2015. – Issue 7. – P. 81–85.

Седов Євген Петрович

 

Доцент, проректор з інформаційних технологій (на громадських засадах)

 

Закінчив Одеській політехнічний інститут за спеціальністю «Електронно-обчислювальні машини».

 

Захистив дисертацію на ступінь кандидата технічних наук за темою «Разработка методов и средств автоматизированного обучения пользователей банков данных АСУ».

 

Дисципліни, що викладає:

 

Введення у спеціальність (на всіх факультетах);

 

Мультимедійні засоби навчання;

 

Мультимедіа і дизайн (інформаційні підходи у навчанні);

 

Сучасні інформаційні технології (СІТ) та мультимедіа (інформаційні підходи у навчанні).

 

Досягнення:

 

Почесні грамоти Microsoft та Intel за впровадження нових комп’ютерних програм і інформаційних технологій в навчальний процес.

 

Наукова робота:

 

Розроблено структурно-функціональну модель формування фахової компетентності майбутніх інженерів-програмістів в умовах магістратури, що ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісного та ресурсного підходів і визначено педагогічні умови її реалізації. Обґрунтовано доцільність проведення хакатонів, як практико-орієнтованої, наближеної до реальних умов професійної діяльності ІТ-фахівців.

 

Основні публікації:

 

1. Седов Е. П., Седов В. Е. Перспективы внедрения облачной инфраструктуры в Южноукраинском национальном педагогическом университете имени К.Д. Ушинского // Е.П. Седов, В.Е. Седов /   Комп’ютер у школі та сім’ї. – №3. – 2013. – С. 44-47;

2. Седов Е. П., Седов В. Е. Формирование информационной культуры у студентов педагогического университета при проведении очно-дистанционного курса Intel «Обучение для будущего». // Е. П. Седов, В. Е. Седов / Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах: [Наук.-метод. журнал]. –  2013. – №3. – С. 42-44;

3. Седов Є. П., Седов В.Є. Технотренди як перспектива розвитку вищої освіти. / Є. П. Седов, В.Є. Седов //Адаптивні технології управління навчанням: матеріали І міжнар. конф. (Одеса, 23-25 вересня 2015 р.). – Одеса, 2015.- С.48. 

 

Дончев Іван Іванович

 

Доцент

 

Закінчив Одеський державний педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського за спеціальністю «фізика, вчитель фізики».

 

Захистив дисертацію на ступінь кандидата технічних наук за темою «Кінетика радіаційної   деградації інтегральних мікросхем».

 

Дисципліни, що викладає:

 

Твердотільна електроніка;

 

Нові інформаційні технології;

 

Сучасні інноваційні технології в науці та освіті;

 

Технологія комп’ютерного тестування.Основні досягнення: почесна грамота за вагомий внесок у розвиток університету, участь у семінарі НАТО (Юрмала)

 

Наукова робота:

 

Сумісно з Н. О. Микитенко розроблена модель для вивчення ефекту пульсації іонного току в треках. Трекова структура представлена у вигляді двомірної системи токів. Для будь-якої площини, що перетинає треки, в певний момент часу існують деякі значення току для кожного треку. Кожний вузол модельної гратки відповідає треку. Взаємодія модельних частинок (МЧ) задається певним потенціалом. Параметри потенціалу та маси МЧ варіюють таким чином, щоб модельна гратка без зовнішніх впливів була стабільною. Значення цих параметрів змінювались у межах певного діапазону, щоб визначити їх вплив на поведінку МЧ. Поведінка МЧ характеризує пульсації іонного току в треках. Ці результати важливі для створення та вдосконалення трекових електронних приладів.

 

Основні публікації:

 

1. A.Kiv, N. Mykytenko, T. Maximova, I. Donchev, I. Kelesh, New MD approach for research the radiation defects in solids, Зб. н. с. Інформаційні технології та моделювання в економіці (2015), 7-8;

2. A. Kiv, I. Donchev, O. Britavska, Nanotechnologies, ecological security and economic problems, Information Technologies, Management and Society, The 14th International Scientific Conference Information Technologies and Management 2016 – ISMA University, Riga, 2016, p. 26;

3. Kiv A. E., Donchev I. I., Mykytenko N. O.,   Kelesh I. I., Perspectives of track electronics, Topical Problems of Semiconductor Physics. IX International Conference. Abstract Book. Truskavets, 16-20 May, 2016: Publishing House “UKRPOL” Ltd., 2016, p. 56.

 

 

Боднар Лілія Василівна

 

Доцент

 

Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського за спеціальністю «фізика».

 

Захистила дисертацію на ступінь кандидата педагогічних наук за темою «Професійна підготовка соціальних педагогів із застосуванням електронних засобів навчання».

 

Дисципліни, що викладає:

 

Захист інформації в комп’ютерних системах (КС);

 

Методика навчання інформатики в профільних і спеціальних навчальних закладах;

 

Сучасні інформаційні технології (СІТ) та мільтимедіа;

 

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) у навчальному процесі;

 

Нові інформаційні технології в освіті.

 

Основні досягнення:

 

Зроблена модифікація програми динамічної математики «GeoGebra» для вирішення методичних завдань у галузі природничих наук.

 

Наукова робота:

 

Для того, щоб зрозуміти труднощі передачі пакетів між користувачами, розроблено комп’ютерну модель за допомогою пакету програм динамічної математики GeoGebra 5.0, яка працює на великій кількості операційних систем і перекладена на багато мов.

 

Результати проведених досліджень опубліковані та обговорені на  двох міжнародних конференціях та знайшли місце в навчальних заняттях для студентів фізико-математичного факультету у курсі «Сучасні комп’ютерні технології».

 

Основні публікації:

 

1. A. Kiv, L. Bodnar, O. Britavska, E. Sedov, Quantitative analysis of translation texts //Computer Modelling & New Technologies, 18 (12C), 2014. pp. 260-263.

2. L. Bodnar. Modeling of a software defined networks using GeoGebra, EWCOME, 29.06.-03.07/2015, Warszawa: SWPS, p.15.

3. L. Bodnar, K. Shulakova, Modeling work of controller in SDN using GeoGebra, EWCOME, 27.06.-29.06/2016, Warszawa: SWPS, p. 10-11.

 

 

 

Бритавська Олена Павлівна

 

Доцент

 

Закінчила Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д.Ушинського за спеціальністю математика-фізика.

 

Захистила дисертацію на ступінь кандидата фізико-математичних наук за темою «Механізми взаємодії іонних пучків з поверхнею твердого тіла».

 

Дисципліни, що викладає:

 

Астрономія і методика навчання астрономії;

 

Інтелектуальна власність;

 

Методика навчання фізики в профільних і спеціальних навчальних закладах;

 

Математичні методи у психології.

 

Досягнення:

 

Наукові доповіді на двох семінарах НАТО (Вроцлав, Рига).

 

Наукова робота:

 

Проведені дослідження механізмів формування дефектної структури внаслідок проходження швидких іонів через полімерні плівки. Визначені умови, за яких виникають треки різної форми. Спеціально вивчені умови одержання конічних треків. Знайдені залежності параметрів треків від енергії та інтенсивності іонного пучка. При виконанні дослідження використовувалось комп’ютерне моделювання. Результати  комп’ютерного моделювання порівняно із експериментальними даними.

 

Основні публікації:

 

1. A. E. Kiv, E. P. Britavskaya, G.D.Urum, Electron-lattice relaxation in radiation physics// Proc. of Intern. Conf. on Dielectric and Related Phenomena, Zakopane, 1994, p.59-61.

2. A. E. Kiv, V. V. Kovalchuk, E. P. Britavskaya, Mechanisms of low temperature silicid creation// Proc. of Intern. Simposium on Trends and New Applications in Thin Films (TATF’94), Drezden, 1994, p. 730-733.

3. A. Kiv, D. Fuks, D. Fink, V. Golovanov, O. Britavska, Nanotechnology and Novel Electronic Devices, Proc. of the 7th Intern.Conference   “Information Technologies and Manegement”, Riga, 2009 p.13.

 

 

 

Толпекіна Галина Миколаївна

 

Доцент

 

Закінчила Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського у 1976 р. за спеціальністю "фізика та електротехніка", кваліфікація вчителя фізики середньої школи (додаткова спеціальність - електротехніка).

 

Захистила дисертацію на ступінь кандидата педагогічних наук 28.04.1992 р. за темою «Совершенствование подготовки будущих учителей физики средствами телевидения».

 

Дисципліни, що викладає:

 

«Методика навчання шкільного курсу фізики»;

 

Вступ у спеціальність.

 

Досягнення:

 

Рецензує шкільні підручники з фізики.

 

Наукова робота:

 

Досліджено, як моделювання саме по собі є методом викладання фізики. Так, було перевірено ефективність вивчення понять: матеріальна точка, ідеальний газ, будова атома і т.п. як моделей, які мають певні риси. Вперше в історії розвитку методики викладання фізики розглядались моделі, які відповідають ньютонівському та ейнштейнівському розумінню простору та часу. Модель «вчитель - учень» доповнена елементом «джерело інформації».

 

Всі наслідки і висновки проведених досліджень опубліковані.

 

Основні публікації:

 

1. Толпекіна Г. М., Редько Г. Б., Моделі в методиці навчання фізики, Ж-л «Фізика та астрономія в рідній школі» № 1 (124) січень-лютий 2016;

2. Толпекіна Г. М., Редько Г. Б., Закони логіки й методика навчання фізики, Ж-л «Фізика в школах України» № 7-8 (299-300) квітень 2016;

3. Толпекіна Г. М., Редько Г. Б., Фізичні диктанти. Робота над помилками, Ж-л «Фізика в школах України» №21-22 (313-314) листопад 2016.

 

 

 

 

 


III. Навчальна робота

Відповідно до профілю кафедри викладаються дисципліни, які демонструють використання інноваційних технологій у різних галузях знань, в освіті і зокрема у реалізації інформаційних підходів. На кафедрі розроблені оригінальні програми з використання математичних методів у психології, створенню фізичних і математичних моделей у методиці викладання фізики, використанню інформаційних підходів у лінгвістиці та літературознавстві, а також в економіці. Також викладаються дисципліни методичного циклу.

 

Дисципліни, які викладалися і викладаються зараз на кафедрі:

 • Математичні методи у психології;
 • Інформаційні підходи у лінгвістиці та літературознавстві;
 • Твердотільна електроніка;
 • Фізична діагностика персонального комп’ютера;
 • Використання хмарних технологій в освіті;
 • Інтелектуальна власність;
 • Методика навчання шкільного курсу фізики;
 • Захист інформації в комп’ютерних системах;
 • Статистичні методи обробки даних;
 • Інноваційні підходи у навчанні фізики;
 • Астрономія і методика навчання астрономії;
 • Методика навчання фізики в профільних і спеціальних навчальних закладах;
 • Мультимедійні засоби навчання.
 • Фізичні моделі пам’яті;

 


 


IV. Методична робота 

 1. Практикум з використання пакету GeoGebra у навчальному процесі (Л. В. Боднар);
 2. Навчальний посібник «Впровадження ІКТ у навчальний процес природничо-математичного циклу» (Л. В. Боднар);
 3. Метод молекулярної динаміки (О. П. Бритавська, Т. І. Максимова);
 4. Розв’язування задач з електродинаміки (О. П. Бритавська);
 5. Облачные технологии (Є. П. Седов);
 6. Інтелектуальна власність (О. П. Бритавська, Н. П. Праведна);
 7. Фізика + (О. І. Ордановська, О. Р. Гохман, О. І. Соколенко);
 8. Презентації:
    1. Фізичні моделі пам’яті (А. Ю. Ків);
    2. Комп’ютерне тестування здібностей (А. Ю. Ків);
    3. Intel®: навчання для майбутнього (Є. П. Седов);
    4. Наноматеріали і наноприлади (І. І. Дончев);
    5. Інформаційні підходи в економіці (А. Ю. Ків).

Кафедра проводить семінари і підвищення кваліфікації для викладачів університетів міста Одеси, організовує «хакатони» (Хакатон – форум для програмістів) для підготовки студентів до роботи в міжнародних кампаніях зі створення комп’ютерних програм високого рівня.

 


 

 


V. Наукова робота 

Тема: «Інформаційні підходи та комп’ютерні технології у природничих науках»

 

Основні досягнення, одержані вченими кафедри, відносяться до розвитку нової галузі електронної техніки, так званої трекової електроніки, а також до проблеми дефектоутворення при взаємодії швидких іонів з діелектричними плівками. Кафедра також має нові результати у методиці підготовки програмістів в системі магістратури. У цих напрямках опубліковано кілька десятків робіт в міжнародних журналах, які включені у науко - метричну базу даних Scopus. У 2011 році проведено міжнародний семінар НАТО (Рига, Латвія) за участю видатних вчених 19 країн Європи та США. По матеріалах цього семінару опублікована книга серії НАТО «Nanomaterials and Nanodevices for Ecological Security» (видавництво Swinger, Берлін). В книзі опубліковані статті чотирьох членів кафедри. У 2012 році одержано нагороду від міжнародного журналу «International Journal of Advanced Computer Technology» за найкращу статтю року.

Основні наукові роботи:

 1. A. Kiv, A. Ershkovich, «Jeans instability and hydrodynamic  roots of Landau damping», Plasma Physics (Physics. plasma-ph) (2015);
 2. A. Kiv, N. Mykytenko, «MD probing of the energy spectrum of particles in radiation stimulated processes», Journal of Computational Science, 12 (2015) 95;
 3. A. Kiv, D. Fink, S. A. Cruz, G. Munoz H., «Negative differential resistance of aged organo-metal/Si bi-layer structure», J. Comp. Sci.: Materials in electronics, V/ 8, 1001 (2015);
 4. A. Kiv, I. Donchev, T. Koycheva, «Nanotechnologies, ecological security and economic problems», Information Technologies management and society (2015) 26;
 5. L. Bodnar, E. Britavska, N. Mykytenko, I. Kelesh, «Interface structure in Al-Be system», Proc. of the 13th Intern. Scientific Conference “Information Technologies and Management», Riga, Latvia: 2015. p. 30;
 6. I. Donchev, V. Smatko, S. Zyryn, «Method of sensor surfaces modification for radical improvement of oxide-based sensors», In Nanomaterials and nanodevices for ecological security, Ed. Yu. Shunin and A. Kiv, Springer, Berlin, NATO Series, 2012, pp 263-268;
 7. Ye. Sedov, N. Mykytenko, «Some particular cases of MLFF networks modelling», Computer Modelling and New Technologies, 2012, Vol. 16, No 2 pp. 31 – 36;
 8. Седов Е. П., Седов В. Е., «Перспективы внедрения облачной инфраструктуры в Южноукраинском национальном педагогическом университете имени К. Д. Ушинского.», Комп’ютер у школі та сім’ї, 2013, № 3, c. 44-47;
 9. Ordanovskaya A. «Design technologies in training future teachers of physics for work at profile school», Modern European Researches Journal (Austria). – 2015. – Issue 7. –    P. 81–85.

 


 

 

 

 


VI. Організаційна робота 

Доцент Л. В. Боднар, доцент О. П. Бритавська, доцент І. І. Дончев та доцент Г. М. Толпекіна є кураторами груп студентів фізико-математичного факультету.

Проф. А. Ю. Ків голова спеціалізованої ради К 41.053.07 з захисту кандидатських дисертацій.

 


 

 

 

VII. Контакти

Вул. Старопортофранківська, 71, м. Одеса, Україна

 

тел. 726-19-32; 726-19-10

 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (зав.каф. А. Ю. Ків)

           Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (лаб. К. В. Федосєєва)

 


 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Останнє оновлення: Вівторок, 18 квітня 2017, 19:37

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory