Кафедра математики і методики її навчання

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анонси програм 2015-2016 навчальних років

Навчальна робота:

Кафедра забезпечує навчання за такими курсами:

 • методика навчання математики в основній і старшій школі,
 • елементарна математика (шкільний курс математики),
 • наукові основи шкільного курсу математики,
 • математика (теоретичні основи початкового курсу математики),
 • методика навчання математики в початковій школі,
 • основи теорії функціональних рівнянь,
 • математичні методи в психології,
 • методика асистентської практики (математика),
 • дисципліна за вибором „Нетрадиційні методи розв’язування рівнянь, нерівностей і систем”,
 • дисципліна за вибором „Задачі практичного змісту в шкільному курсі математики”,
 • використання інформаційних комп’ютерних технологій в навчальному процесі,
 • дисципліна за вибором „Методика використання інтерактивних методів в навчанні математичних дисциплін у ВНЗ”
 • основи математики,
 • спеціальна методика викладання математики в початкових класах шкіл для дітей з ТПМ,
 • математика (спец методика),
 • дисципліна за вибором «Психолого - дидактичні основи навчання математики учнів початкових класів»

Метою роботи кафедри в підготовці вчителя математики є формування професійно компетентного вчителя математики, готового працювати на конкурсній основі в різних типах шкіл, якому були б притаманні духовність, висока мораль, культура, інтелігентність, творче педагогічне мислення, гуманістична спрямованість педагогічної діяльності.

Встановлення гармонії між запланованим, реалізованим рівнями математичної освіти є необхідною умовою її ефективного реформування. Тому суттєві зміни у шкільній математичній освіті вимагають якісної перебудови підготовки вчителів математики та їх професійного вдосконалення.

Цей фактор є визначальним при реформуванні математичної освіти. Адже заплановані цілі, зміст і результати навчання реалізуються вчителем. Рівень реалізації визначає досягнуті результати. Чіткий розподіл між запланованим, реалізованим і досягнутим рівнями освіти, встановлення між ними гармонійних зв’язків є необхідною умовою реформування освіти. Гармонійність зв’язків передбачає повноцінну готовність вчителів до реалізації запланованого рівня і забезпечення певного рівня досягнень. Це, в свою чергу, потребує відповідних змін у системі підготовки та перепідготовки вчителів.

Основним засобом такої перебудови є усвідомлення основних видів професійної діяльності вчителя математики і адекватне їх моделювання у навчальному процесі, який повинен мати діяльнісний характер. Саме на це спрямоване реформування вищої педагогічної освіти в зв’язку з переходом на багатоступеневу систему освіти.

Але загальна спрямованість потребує відповідного «наповнення», відповідної конкретизації, матеріалізації у навчальних планах, засобах і технологіях навчання. Реалізація повноцінних технологій навчання, профільної диференціації навчання математики в школі потребують диференціації підготовки вчителя математики. Ця диференціація має здійснюватись як через ступеневу підготовку, так і за рахунок спеціалізацій. Саме спеціалізації здатні задовольнити потреби практики до реалізації рівневої та профільної диференціації, до роботи в мало комплектній школі.

Ще більш важливим для успішного реформування освіти є якісна організація підвищення кваліфікації вчителів математики. Перехід на активні форми підвищення кваліфікації, широке застосування підвищення кваліфікації за індивідуальними планами, які передбачають участь у проведенні педагогічних досліджень, є необхідною умовою підготовки вчителів математики та їх творчої участі в удосконаленні математичної освіти. Активні форми підвищення кваліфікації можуть бути ефективно використаними для створення колективного педагогічного продукту.

    

Кафедра математики та методики її навчання є базовою кафедрою при проведенні педагогічної практики студентів факультету початкового навчання, факультету коррекційної освіти та фізико-математичного факультету, а також сумісно з Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів здійснює перепідготовку вчителів математики шкіл міста Одеси та Одеській області.

 

Організаційна робота:

Викладачі кафедри приймають участь в організації та проведенні міських та обласних математичних олімпіад, щорічно виступають на районних вчительських конференціях міста Одеси та Одеської області, приймають участь у складі журі Малої Академії наук, конкурсі нових педагогічних ідей та конкурсі «Учитель року».

 

Науково-методична робота:

З 1978 року комплексною темою наукових досліджень кафедри була тема «Математичні структури в шкільному курсі математики». Для студентів інституту і вчителів математики шкіл були розроблені, сумісно з Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів, методичні посібники і рекомендації у зв’язку з реформою середньої освіти і, відповідним, переходом на нові підручники, навчальні посібники.

У 1983 році кафедрою розроблялася наукова тема «Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до ознайомлення молодших школярів з величинами і їхніми вимірами в курсі математики педагогічного факультету». У цьому зв’язку розглядалася можливість підвищення ефективності практичних занять з математичних дисциплін шляхом проведення систематичного контролю у різних формах.

На кафедрі працювали студентські гуртки з алгебри і теорії чисел, з методики викладання математики, а з 1982 року і гурток з обчислювальної математики і програмуванню (12-20 студентів). Гуртківці брали участь у роботі наукових студентських конференцій, олімпіад, розробляли дипломні дослідження. Кафедра працювала і над виконанням госпдоговірної тематики. Дослідження проводилося за 3 темами, у яких брали участь доцент Бритавський Гаррі Михайлович і понад 30 студентів 3-4 курсів фізико-математичного факультету.

У 1985 році на базі кафедри алгебри і методики математики створена кафедра методики математики, основ інформатики й обчислювальної техніки (завідувач – доцент Мартинова Г. І.), а кафедра алгебри і методики викладання математики стала називатися кафедрою алгебри (завідувач доцент Лаврик В. Н.).

У 1990 році на базі кафедри методики математики, основ інформатики й обчислювальної техніки були створені кафедра методики викладання математики (завідувач доцент Светной О. П.) та кафедра прикладної математики, інформатики та обчислювальної техніки (завідувач професор Аров Д. З.).

З 1990 року кафедра методики викладання математики працювала над науковою темою «Професійно-педагогічна спрямованість в системі підготовки вчителя математики», з 1995 року над науковою темою «Удосконалення психолого-педагогічної підготовки вчителів математики в системі педагогічної освіти», з 2003 року кафедра працювала над науковою темою «Сучасні інноваційні методики навчання у підготовці вчителя математики», а з 2008 року – над науковою темою „Теоретико-методичні основи формування компетентності майбутніх вчителів в галузі методики навчання природничо-математичних дисциплін (фізика, математика та інформатика)".

Щорічно викладачі кафедри опубліковують понад 30 науково-методичних розробок, посібників, статей, тез доповідей на конференціях, приймають участь в роботі регіональних, республіканських та міжнародних науково-методичних конференціях.

Щорічно з 2008 року кафедра сумісно з Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів проводиться у квітні регіональна науково-методична конференція „Актуальні питання методики викладання математики” за різними напрямками.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з інститутом педагогіки АПН України та Київським національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова, з Одеським національним університетом ім. І. І. Мечникова, з Інститутом психології АПН України, з Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів, з Харківським національним педагогічним університетом ім. Г. Сковороди та ін.

З 1992 року на кафедрі методики викладання математики відкрита стаціонарна і заочна аспірантура з спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання математики». Керівництво аспірантів здійснювали відомі науковці та методисти професор Слєпкань З. І., професор Бурда М. І., професор Швець В. О., професор Скворцова С.О., доцент Іванова С.В. За останні десять років викладачами та аспірантами кафедри захищено 5 кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук і 1 докторська дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

 

З 2004 року кафедра методики викладання математики має назву «кафедра математики та методики її навчання».

 1. Викладацький склад кафедри:

На кафедрі працюють 9 викладачів, з-поміж яких 1 доктор наук, професор і 6 кандидатів наук, доцентів:

Свєтной Олександр Петрович, завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук (за спеціальністю 01.01.02 „Диференціальні рівняння і математична фізика”), доцент;

Скворцова Світлана Олексіївна, доктор педагогічних наук (за спеціальністю 13.00.02 „Теорія і методика навчання математики”) , професор;

Коростіянець Тамара Петрівна, кандидат педагогічних наук (за спеціальністю 13.00.01 „Теорія і історія педагогіки”), доцент;

Іванова Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук (за спеціальністю 13.00.02 „Теорія і методика навчання математики”), доцент;

Кушнірук Анастасія Сергіївна, кандидат педагогічних наук (за спеціальністю 13.00.04 „Професійна освіта”), доцент;

Недялкова Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук (за спеціальністю 13.00.04 „Професійна освіта”), в.о. доцента;

Іщенко Анастасія Леонідівна, старший викладач;

Тумбрукакі Алла Валеріївна, старший викладач;

Гаєвець Яна Станіславівна, кандидат педагогічних наук (за спеціальністю 13.00.04 „Професійна освіта”), викладач.

Контакти: вул. Старопортофранківська, 26, ауд.32 - 33,

ДЗ „Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К.Д. Ушинського”, м. Одеса, 65020;

Телефон: (048)7384783;

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Останнє оновлення: Понеділок, 19 грудня 2016, 13:05

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory