Кафедра педагогіки

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчально-методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анотації програм 2015-2016 навчального року

I. Загальні відомості


Історична довідка
Кафедру педагогіки було засновано в 1920 р. На чолі кафедри був Михайло Іванович Гордієвський, відомий учений у галузі теорії та історії педагогіки.
У 1946-1983 рр. в інституті працював професор М.С. Гриценко. Один із перших в Україні, він ще в 1930-х рр. захистив кандидатську, а в 1970 р. – докторську дисертацію, йому належать понад 100 наукових праць.
Протягом 22 років (1973-1995 рр.) очолювала кафедру педагогіки доктор педагогічних наук, професор Раїса Іллівна Хмелюк, учениця М.М. Маянц. Їй належить визначна роль у розробці педагогіки вищої школи, яка традиційно розглядалася лише як підрозділ вікової та професійної педагогіки. Лише в 1960-1990 рр. вона почала розвиватись як окрема самостійна галузь педагогіки. Однією з її найбільш важливих проблем є проблема профвідбору до педагогічних навчальних закладів. Тривалий час уважалося, що кожна людина, яка виявляє бажання стати вчителем, спроможна досягти високого рівня педагогічної майстерності. З 1997 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор З.Н. Курдянд.

Сучасний стан кафедри
Площадь помещения, которую занимает кафедра, соответствует нормам (54 кв. м.), на кафедре имеется основная учебная литература по педагогике, словари, тезаурусы, методические указания, разработки к практическим занятиям по педагогическим дисциплинам, библиотека диссертаций аспирантов кафедры, которые были защищены, а также авторефератов украинских диссертаций по педагогике. Для обеспечения курса лекций на кафедре имеются компьютер, принтеры, ксерокс, которые преподаватели для раздаточного материала и других целей.
Кафедра педагогики обеспечивает общепедагогическую и профессионально-педагогическую (теоретическую и практическую) подготовку бакалавров и магистров педагогического университета с присвоением им квалификации «преподаватель» и «преподаватель высшей школы». Накопленные в процессе проведения научно-исследовательской работы преподавателей и аспирантов кафедры педагогики научно-теоретические знания ложатся в основу разработки новых спецкурсов, модулей и тем учебных дисциплин «Педагогика», «Методика воспитательной работы», «Высшее образование Украины и Болонский процесс» и «Педагогика высшей школы». Они обогащают исследовательский фон, на котором выполняются диссертации в рамках кафедральной темы, а также педагогические проекты и индивидуальные научно-исследовательские задания студентов-бакалавров и магистров.

II. Науково-педагогічний склад


З.Н.Курлянд, доктор педагогічних наук, професор, завідуюча кафедри педагогіки.
Т.Ю.Осипова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки.
О.А.Галіцан, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки.
Н.І.Дідусь, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки.
О.М.Яцій, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки.
Р.С.Гурін, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки.
О.П.Ноздрова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки.
І.А.Левіна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки.
І.О.Бартєнєва, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки.
М.Ф.Ломонова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки.


Також на кафедрі працює погодинник:
Г.Х.Яворська, доктор педагогічних наук, професор.


III. Навчально-методична робота


Викладачі кафедри працювали за навчальними планами, розробленими згідно вимог кредитно-трансферной системи з урахуванням специфіки інститутів і факультетів університету.
Особлива увага приділялася використанню освітніх тлумачень, особливо тим, що мають інтегрований характер, а також інтерактивним методам навчання: Практичні заняття спрямовувалися на формування і розвиток професійно педагогічних якостей майбутніх учителів – педагогічної обдарованості, педагогічних ( зокрема експресивних) здібностей, педагогічного мислення, емпатії та фасилітації та ін. шляхом використання методів театральної педагогіки, диспутів, дискусій, проблемних занять тощо.
Навчально-методичним забезпеченням курсу «Педагогіка», який читається на всіх факультетах, є навчальний посібник «Педагогіка», що має гриф МОН України, підготовлений членами кафедри.
Курси лекцій викладачів постійно оновлюються розробками з найбільш сучасних проблем педагогіки: «Педагогічна підтримка професійного становлення майбутнього вчителя» (З.Н.Курлянд), «Використання мультимедійних технологій в процесі викладання у ВНЗ» (І.А. Левіна), «Сучасні технології навчання: особистісно-орієнтована, природовідповідна, продуктивна, проблемна» (І.О. Бартенєва), «Рефлексія у навчанні» (І.О. Бартенєва), «Індивідуальна освітня траєкторія» (І.О. Бартенєва) та ін. Крім цього доцентом Р.С. Гуріним розроблені нові курси лекцій з «Етнопедагогіки» та «Педагогічна творчість». Публвкації ланих курсів лекцій є на кафедрі.
Також викладачами кафедри читалися курси «Порівняльна педагогіка»
(Р.С.Гурін, М.Ф. Ломонова і О.М. Яцій), в якому особлива увага приділялася проблемам євроінтеграції та глобалізації. Доцент І.О. Бартенєва читала курс «Вища освіта України» для магістрантів ХГФ.
На всіх факультетах та в інститутах університету читався курс «МВР в літніх таборах», який передує літній педагогічній практиці студентів, навчально-методична підтримка цього курсу знайшла втілення у відповідному посібнику. Також для студентів було організована «Школа вожатого 2012» (Т.Ю. Осипова, О.П. Ноздрова та керівник практики А.Л. Іщенко), де протягом 2 днів студенти активно готувалися до роботи в таборах.
Також викладачі кафедри читають курс «Педагогіка вищої школи» для магістрантів як денної, так і заочної форми навчання (З.Н.Курлянд, І.А. Левіна, О.М. Яцій, І.О. Бартенєва. О. А. Галіцан та ін.). Науково-методичною підтримкою цього курсу є навчальний посібник «Педагогіка вищої школи» з грифом МОН України (третє видання).
В.о. доцент О. А. Галіцан підготувала і надрукувала методичні рекомендації «Педагогічний супровід адаптації студентів у полікультурному середовищі вищого педагогічного навчального закладу».
Всі викладачі постійно оновлюють не тільки курси лекцій, але й теми практичних занять, тестових завдань, самостійних і контрольних робіт з педагогічних дисциплін.


Зв’язок зі школою.
Багато викладачів підтримують зв’язки зі школами, проводять там навчання і методичну роботу - І.О. Бартенєва у ОПНВК «Ор Самеах». І.А. Левіна – організація та проведення учнівських олімпіад з математики та інформатики. О.П. Ноздрова – керівниц3тво гуртком учнів початкових класів з розвитку логічного мислення (школа І ступені навчання №119).
Кафедра постійно проводить консультації учителів шкіл з проблем сучасної педагогіки. Н.І. Дідусь регулярно проводить з вчителями музики ЗОШ №6 м. Іллічівська. З.Н.Курлянд керувала стажуванням 2 вчителів з Арцизького району – Н.О. Клімової та Ващенко Г.І. Спільно з учителями школи «Ор Самеах» викладачи кафедри (З.Н.Курлянд, І.О. Бартенєва) традиційно видають збірник наукових праць «Сучасні проблеми навчання та виховання», Лютий 2012), відповідальна - доцент І.О. Бартенєва


Список дисциплін, які читаються викладачами кафедри педагогіки:
1. Педагогіка
2. Історія педагогіки
3. Педагогіка Вищої Школи
4. Порівняльна педагогіка
5. Методика виховної роботи
6. Вища освіта і Болонський процес
7. Методологія педагогічних досліджень
8. Основи наукових досліджень
9. Педагогічна творчість
10. Наукова Організація Праці (спецкурс)
11. Етнопедагогіка
12. Теорія і методика професійної освіти (для аспірантів)


Список робочих програм, за якими працюють викладачі кафедри педагогіки:
1. Педагогіка (З.Н.Курлянд, Т.Ю.Осипова, О.А.Галіцан, та ін.) на всіх фаультетатх та у всіх інститутах ПНПУ імені К.Д.Ушинського.
2. Порівняльна педагогіка (Р.С.Гурін, М.Ф.Ломонова, О.М.Яцій та ін.) в інституті фізики та математики, інституті фізичного виховання та реабілітації, на історико-філософському факультеті та на факультеті української філології.
3. Педагогіка Вищої Школи (З.Н.Курлянд, Т.Ю.Осипова, О.А.Галіцан, О.М.Яцій, Р.С.Гурін, І.А.Левіна, І.О.Бартєнєва) на всіх факультетах та у всіх інститутах ПНПУ імені К.Д.Ушинського.
4. Вища освіта і Болонський процес (О.П.Ноздрова, Р.С.Гурін, М.Ф.Ломонова) в інституті фізичного виховання та реабілітації, а також на художньо-графічному факультеті (технічна освіта).
5. Методологія педагогічних досліджень (О.М.Яцій) на історико-філософському факультеті.
6. Наукова Організація Праці (Р.С.Гурін) на художньо-графічному факультеті (технічна освіта).
Виховна робота зі студентською молоддю
Викладачі доктор педагогічних наук, професор З.Н.Курлянд, кандидат педагогічних наук, доцент Т.Ю.Осипова, кандидат педагогічних наук, доцент О.А.Галіцан щорічно беруть участь в організації педагогічного КВК в інституті фізики та математики.
Кандидати педагогічних наук, доценти Т.Ю.Осипова та О.П.Ноздрова приймають активну участь в організації та проведенні «Школи вожатого».
У 2013 році кандидат педагогічних наук, доцент О.М.Яцій провів два інтерактивних концерти, що були присвячені творчості С.Єсеніна та В.Висоцького.

Профорієнтаційна робота
Р.С.Гурін проводив профорієнтаційну роботу в загальноосвітніх школах Саратського району(Введенська ЗОШ І і ІІІ ст.) , Саратська ЗОШ(І і ІІІ ст.).
О.П.Ноздрова проводила профорієнтаційну роботу в НВК с. Нерубайське Одеської області. На кафедрі це підтверджено довідками.
Кафедрі педагогіки має документи про узгоду:
1. Договір кафедри педагогіки про співробітництво між Одеським Училищем Початкової Підготовки працівників міліції ГУМВС України в Одеській області і кафедрою педагогіки ПНПУ імені К.Д.Ушинського.
2. Договір про співробітництво між кафедрою юридичної психології та педагогіки факультету підготовки фахівців кримінальної міліції Одеського Юридичного Інституту, Харківського Національного Університету Внутрішніх Справ і кафедрою педагогіки ПНПУ імені К.Д.Ушинського.
3. Договір про творче наукове співробітництво між Севастопольським Національним Університетом Ядерної Енергії, Промисловості і кафедрою педагогіки ПНПУ імені К.Д.Ушинського.
4. Угода про творчу співпрацю між кафедрою педагогіки ПНПУ імені К.Д.Ушинського та науково-дослідною лабораторією педагогічної компетентності Уманського Державного Педагогічного Університету імені Павла Тичини.
5. Договір о науковому співробітництві між Федеральним Державним Бюджетним Освітною Організацією Вищої Професіональної Освіти (Волгоградський Державний Соціально-Педагогічний Університет) і кафедрою педагогіки ПНПУ імені К.Д.Ушинського.

IV. Наукова робота


Члены кафедры педагогики осуществляют научно-организационную и лекторскую деятельность по популяризации педагогических инноваций в различных учебных заведениях г. Одессы, повышению профессионально-педагогической компетентности и научно-исследовательской культуры их кадров. Члены и аспиранты кафедры педагогики под руководством проф. З.Н.Курлянд работают над разработкой новой проблемы – интегративные технологии формирования и развития личностных и профессиональных качеств специалистов. Внедрение результатов научного поиска в практику будет способствовать обновлению содержания и технологий высшего и последипломного педагогического образования, а также повышению качества осуществления образовательных услуг
Каждый год, преподаватели и аспиранты кафедры педагогики принимают участие в международных научно-практических конференциях и семинарах, а также Международных конгрессах - Педагогических соборах (г. Тирасполь, 2005-2014 гг.; г. Москва, 2011; Новосибирск 2012 г., Одесса 2010-2014 г.) на которых выступают с научными докладами и сообщениями, демонстрируя педагогические инновации и проводя оригинальные мастер-классы.


Видання кафедри педагогіки:
Навчальні посібники з грифом МОН:
1. «Виховна робота зі студентською молоддю», виконавець: канд..пед.наук, доцент Т.Ю.Осипова, навчальний посібник — Одеса Фенікс, 2006 р — 288 с.
2. «Педагогіка вищої школи», виконавці: авторський колектив кафедри педагогіки, навчальний посібник — К.:Знання, 2008.
3. «Педагогіка», виконавці: авторський колектив кафедри педагогіки, навчальний посібник, 2-е вид, пероб. та доп. — Харків Бурун Книга, 2009 рік, 1,9 д.а.
4. «Методика виховної роботи», виконавець: канд.пед.наук, доцент Т.Ю.Осипова, навчальний посібник — Харків Бурун Книга, 2009 рік.
5. «Теорія і методика професійної освіти», виконавці: авторський колектив кафедри педагогіки, навчальний посібник — К.:Знання, 2012. — 390 с.

Навчальні посібники без грифу МОН:
1. «Формування інтерпретаційної компетентності студентів педагогічного коледжу», виконавець: канд.пед.наук, доцент М.Ф.Ломонова, науково-методичний посібник, Одеса, 2010. — 38 с.
2. «Лекції з педагогіки: мультимедійний курс», виконавець: канд.пед.наук, доцент І.А.Левіна, навч.електр.посібник, Одеса: ПНПУ ім..К.Д.Ушинського, 2011.
3. «Дидактика в схемах і таблицях», виконавець: канд.пед.наук, доцент Р.С.Гурін, навчальний посібник, Одеса: ПНПУ ім.К.Д.Ушинського, 2013. — 130 с.


Монографії:
1. «Стимулювання пізнавальної активності молодших школярів засобами гри», виконавець: канд.пед.наук, доцент О.П.Ноздрова, Одеса, 2009, 213 с.
Всього опубліковано за 5 років:посібників, методичних рекомендацій, міжнародних, фахових, національних, регіональних статей, а також тез — 360 одиниць


Деякі публікації викладачів кафедри за 2013 рік:
1. «Comparative Analyses of Pedagogical Support of Pre-service Teachers’ Professional Development of Ukraine and USA», зарубіжна стаття, Аріель, З.Н.Курлянд.
2. «Мультипликативная концепция миссии учителя в современном мире», зарубіжна стаття, Новосибірськ, З.Н.Курлянд.
3. «Місія вчителя в сучасному світі: мультиплікативний аспект», фахова стаття, Київ, З.Н.Курлянд.
4. «Дальтон-план — інтегративна технологія педагогічної підтримки професійного становлення майбутнього вчителя», фахова стаття, Вінниця, З.Н.Курялнд.
5. «Роль учителя у вимірах сучасного світу», національна стаття, Одеса, З.Н.Курялнд.
6. «Creation of professional image as a pedagogical condition for teahers’ training to educational mentorinng», зарубіжна стаття, Аріель, Т.Ю.Осипова.
7. «Мультипликативный эффект методологических подходов в наставнической деятельности», зарубіжна стаття, Новосибірськ, Т.Ю.Осипова.
8. «Мультиплікативний ефект антропологічного підходу в педагогічному наставництві», фахова стаття, Одеса, Т.Ю.Осипова.
9. «Мультиплікативний ефект синергетичного підходу в наставницькій діяльності», фахова стаття, Одеса, Т.Ю.Осипова.
10. «Педагогічна спадщина К.Д.Ушинського як концептуальне підґрунтя модернізації підготовки майбутніх учителів», фахова стаття, Одеса, Т.Ю.Осипова.
11. «Воспитание поликультурной личности в современном обществе», зарубіжна стаття, Страcбург, І.О.Бартєнєва.
12. «Forming of ecological culture of students by increasing the efficiency of their self-depend work», зарубіжна стаття, Аріель, І.О.Бартєнєва.
13. «Проблема виховання у школярів почуттів у спадщині К.Д.Ушинського», фахова стаття, Одеса, І.О.Бартєнєва.
14. «Цілеспрямоване формування у випускників шкіл предметної компетентності як умова ефективної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання», фахова стаття, Київ, І.О.Бартєнєва.
15. «Принципы и направления деятельности педагогического коллектива по адаптации детей к школе», національна стаття, Одеса, І.О.Бартєнєва.
16. «Психолого-педагогические основы взаимодействия педагога с детьми девиантного поведения на уроке», тези, Одеса, І.О.Бартєнєва.
17. «До питання про проектування креативної педагогічної діяльності», зарубіжна стаття, Аріель, І.А.Левіна.
18. «Активизация познавательной деятельности будущих учителей средствами мультимедиа», фахова стаття, Одеса, І.А.Левіна.
19. «Структурная модель обучения в герминевтическом круге»,\зарубіжна стаття, Прага, М.Ф.Ломонова.
20. «Проблема систематизации критериев диагностики интерпретативной компетентности», зарубіжна стаття, Новосибірськ, М.Ф.Ломонова.
21. «Дидактические основы формирования интерпретативной компетентности будущих учителей», зарубіжна стаття, Новосибірськ, М.Ф.Ломонова.
22. «Мультипликативная направленность игровых методов обучения в профессиональном становлении будущих учителей», зарубіжна стаття, Новосибірськ, О.П.Ноздрова.
23. «Психолого-методичні аспекти підготовки майбутніх вчителів початкових класів до розвитку інтелектуальної культури мислення молодших школярів», фахова стаття, Одеса, О.П.Ноздрова.
24. «Ідеї К.Д.Ушинскього щодо активізації навчально-виховного процесу в умовах особистісно-орієнтованого навчання», фахова стаття, Одеса, О.П.Ноздрова.
25. «Активні форми навчання у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів», тези, Одеса, О.П.Ноздрова.
26. «К.Д.Ушинський і розвиток європейської теорії професійного самовдосконалення», фахова стаття, Одеса, О.М.Яцій.
27. «Особистісний розвиток майбутнього педагога-вихователя та проблеми підготовки майбутніх учителів до виховної діяльності», національна стаття, Одеса, О.М.Яцій.
28. «Делегування повноважень від педагога — учням, як фактор ормування їх етичної культури», національна стаття, Одеса, О.М.Яцій.
29. «Ідеї педагогічної спадщини К.Д.Ушинського в навчальному курсі "Етнопедагогіка"», фахова стаття, Одеса. Р.С.Гурін.
30. «Етнопедагогіка: курс лекцій», методичні рекомендації, Одеса, Р.С.Гурін.
31. «Педагогічна творчість: курс лекцій», методичні рекомендації, Одеса, Р.С.Гурін.
32. «Теоретичні засади проблеми конструювання адаптивного полікультурного середовища педагогічного вишу в аспекті педагогічного супроводу адаптації іноземних студентів», фахова стаття, Вінниця, О.А.Галіцан.
33. «Особливості підготов майбутніх учителів в умовах медіаосвітнього простору», фахова стаття, Одеса, О.А.Галіцан.
34. «Світоглядний контекст аксіологічної спрямованості вчителя», фахова стаття, Одеса, О.А.Галіцан.
35. «Формування психотерапевтично-спрямованої педагогічної техніки майбутніх учителів (результати експериментально-дослідної роботи)», національна стаття, Одеса, Н.І.Дідусь.


Кафедрою педагогіки проведено:
В 2012 році міжнародна науково-практична конференція «Творча спадщина К.Д.Ушинського у вимірах освіти ХХІ сторіччя».
В 2014 році проведені науково-педагогічні читання «Науково-педагогічна спадщина Р.І.Хмелюк у контексті сучасної освітньої парадигми» (присвячено пам’яті док.пед.наук, проф. Р.І.Хмелюк).
Крім цього, викладачі кафедри педагогіки у 2010, 2011, 2012 роках приймали участь у щорічних конференціях «Сучасні тенденції в педагогічній науці України та Ізраїлю: шлях до інтеграції».
Продовженням роботи наукової школі док.пед.наук, професора Р.І.Хмелюк з 2012 року стала науково школа док.пед.наук, професора З.Н.Курлянд.
З.Н. Курлянд - педагог, вихователь, учена, жінка-керівник - номінації, які презентують яскраві грані таланту доктора педагогічних наук, професора Зінаїди Наумівни Курлянд.
Мріючи з дитинства присвятити своє життя педагогічній професії, вона вступає до Одеського державного педагогічного інституту на фізико-математичний факультет, який закінчила, з відзнакою у 1979 році. Саме впродовж навчання, Зінаїда Наумівна усвідомлює своє педагогічного покликання, яке виявилося у стійкому бажанні як працювати з дітьми, так і вивчати закономірності підготовки фахівців до учительської професії.
Яскраве педагогічне покликання Зінаїди Наумівни, помножене на її виняткову людяність та професійну компетентність, врешті решт, закономірно привели її до визначального етапу в її житті - дослідниця розпочинає співпрацю з кафедрою педагогіки Одеського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. У цей час відбулось її знайомство із видатною вченою, доктором педагогічних наук, професором Раїсою Іллівною Хмелюк. Увесь подальший життєвий шлях Зінаїди Наумівни Курлянд та становлення її як знаного науковця пов'язані з ім'ям її наставника, а згодом, колеги та друга. Плідна творча співпраця двох однодумців-педагогів з часом перетворилась на творчий тандем двох учених, який на багато років уперед визначив вектор розвитку педагогіки вищої школи Півдня України.
Зосереджуючи дослідницьку увагу на науковому осмисленні феномену професійно-педагогічної усталеності вчителя та споріднених йому феноменах, учена аргументовано розширює існуючі рамки понятійно-термінологічного поля означеного явища, представляє змодельоване уявлення про його сутність та функціональне призначення, з'ясовує витоки розвитку, механізми функціонування та засоби його гармонізованого використання у підготовці майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах.
За останні п’ять років до аспірантури кафедри було прийнято 91 аспірант і 6 докторантів. З них 21 захистили дисертацію.
Результати дослідження знайшли відображення у захищених дисертаційних роботах викладачів та аспірантів кафедри, як от: докторські дисертації: «Теоретико-методичні засади системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів» (Іванченко Є.А., 2011), «Теоретико-методичні зсади формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів» (Башавець Н.А., 2012); кандидатські дисертації: «Педагогічні умови професійного становлення молодих учителів у загальноосвітньому навчальному закладі» (Петрусенко С.Ю., 2009), «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування логічного мислення у молодших школярів» (Музика Ю.О., 2009), «Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до застосування тренінгів у навчальному процесі загальноосвітньої школи» (Панасюк І.В., 2009), «Професійне становлення майбутніх інженерів-будівельників у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу» (Картель Т.М., 2009), «Педагогічні умови організації творчої діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін» (Гузалова О.В., 2010), «Формування педагогічної фасилітації майбутніх учителів у процесі навчання у вищому навчальному закладі» (Галіцан О.А., 2010), «Педагогічні умови організації пошуково-дослідницької діяльності майбутніх учителів гуманітарного профілю з використанням інформаційно-комунікативних технологій» (Яновський А.О., 2010), «Педагогічні умови організації алгоритмічної діяльності майбутніх учителів суспільно-гуманітарного напряму» (Сметаніна Л.С., 2010), «Формування організаційної компетентності майбутніх учителів» (Пільова С.Г., 2011), «Педагогічні умови формування естетичного світогляду майбутніх учителів гуманітарного циклу» (Зелена І.А., 2011), «Діалог культур у післядипломній гуманітарній освіті Швейцарії» (Черток Л.П., 2011), «Підготовка майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу до застосування навчальних програмних засобів у професійній діяльності» (Целих О.С., 2012), «Підготовка майбутніх учителів до міжкультурного спілкування у навчально-виховному середовищі педагогічного університету» (Терехова В.І., 2013), «Підготовка майбутніх учителів до розв’язання конфліктів засобами акмеологічного тренінгу» (Зайцева К.І., 2013), «Педагогічні умови розвитку експресивних здібностей майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін у процесі професійної підготовки» (Мулик К.О., 2013), «Педагогічна підтримка особистісної самореалізації майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі навчання у ВНЗ» (Савчук О.П., 2013), «Виховання культури міжетнічних стосунків підлітків у процесі позакласної роботи» (Фогель Т.М., 2013), «Інтегративний підхід до роботи з педагогічно обдарованими студентами в освітньо-виховному просторі вищого навчального закладу» (Голубова Г.В., 2014).

 V. Організаційна робота


Викладачі кафедри педагогіки І.А.Левіна, Н.І.Дідусь, О.А.Галіцан, О.П.Ноздрова здійснюють керівництво студентськими науковими гуртками.
На кафедрі педагогіки щорічно видаються збірники наукових праць «Науковий вісник НПУ імені К.Д.Ушинського», «Виховання і культура».
Доктор педагогічних наук, професор З.Н.Курлянд, кандидат педагогічних наук, доцент О.М.Яцій працюють в редколегіях наукових видань: «Науковий вісник НПУ імені К.Д.Ушинського», «Виховання і культура», «Наука і освіта», «Наша школа».
Всі викладачі кафедри беруть активну участь в роботі наукового семінару з попередньої експертизи дисертаційних досліджень педагогічного напрямку.
Професор З.Н.Курлянд є головуючою наукового семінару університету, крім цього, вона бере активну участь у засіданнях спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д41.053.01.

VI. Контакти:


65020, г.Одесса,
вул.Старопортофранківська, 26, ауд.58

тел. 8 (0482) 732-51-05

Останнє оновлення: Вівторок, 10 травня 2016, 21:43

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory