Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології

Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології

 

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анонси програм 2015-2016 навчального року

 

На кафедрі працюють 13 співробітників. З них 2 професора, доктора педагогічних наук, 7 доцентів, кандидатів педагогічних наук, 1 доцент, кандидат психологічних наук, 3 кандидати педагогічних наук, 1 старший лаборант.

 

Професорсько-викладацький склад:

ЖаровцеваЖаровцева Тетяна Григорівна

доктор педагогічних наук, професор. Завідувач кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології.

Адрес: 65029, м.Одеса, вул. Ніщинського 1,

каб. 16

Телефон: (048) 705 -49-49

emal: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Працює у Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім. К.Д.Ушинського з 1983 року, спочатку на посаді лаборанта, старшого лаборанта, асистента, доцента.

З 1992 р. заступник декана факультету дошкільного виховання, а з 2008 року – декан факультету дошкільного виховання, директор інституту дошкільної та спеціальної освіти.

У 1991 році захистила кандидатську дисертацію з проблем дошкільного виховання, а у 2007 році — докторську дисертацію з проблем педагогіки вищої школи.

Викладає навчальні дисципліни: «Сімейна педагогіка», «Теорія та методика співпраці з родинами», «Світові системи вищої освіти».

Коло наукових інтересів Т.Г.Жаровцевої зосереджена на проблемах сімейного виховання, зокрема на вихованні дітей в неблагополучних сім‘ях і підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з неблагополучними сім‘ями.

Активно займається науковою і навчально-методичною роботою. Опубліковано понад 200 наукових статей у різних академічних виданнях країни і за кордоном з проблем сімейної, дошкільної педагогіки, педагогіки вищої школи; з них дві монографії, навчально-методичні роботи, навчальні програми. Деякі з них:

 

Монографії

 1. Жаровцева Т.Г. Неблагополучна сім‘я: своєрідність, проблеми, педагогічна підтримка. – Одеса: ПНЦ АПН України – СВД М.П. Черкасов, 2004. – 220 с.
 2. Жаровцева Т.Г. Теоретико-методичні засади підготовки фахівців дошкільної освіти до роботи з неблагополучними сім‘ями. – Одеса: ПНЦ АПН України – СВД М.П.Черкасов, 2006. – 367 с.
 3. Формування особистості дошкільників  умовах сімї : Монографія / Відп. рід. Т. Г. Жаровцева. – Одесса : Бондаренко М. О., 2016. – 316 с.

Навчальні посібники, підручники, програми, методичні рекомендації

 1. Жаровцева Т.Г. Использование педагогических ситуаций-задач в чтении курса “Дошкольная педагогика”// Нетрадиционные методы обучения в профессиональной подготовке специалистов по “Дошкольному воспитанию”: Метод. рекомендации. – Одесса: ОГПИ.– – С. 25-27.
 2. Жаровцева Т.Г. Эмоциональное благополучие ребенка как условие его полноценного развития и воспитания : Метод.рекомендации. – Одесса: ОГПИ. – 1994. – С. 18-22.
 3. Жаровцева Т.Г. Сімейна педагогіка (Навчальна програма курсу) — Одеса: ПНЦ АПН України – СВД М.П. Черкасов, 2005. – 58 с.
 4. Словник-довідник з професійної педагогіки / За ред. А.В.Семенової. – Одеса: Пальміра, 2006.- С. 263-270.
 5. Виховна робота зі студентською молоддю: Навч. посіб./ За заг. ред. Т.Ю.Осипової. – Одеса: Фенікс, 2006. – С. 109-118.
 6. Теорія та методика співпраці дошкільного навчального закладу з родинами (Навчальна програма з практикумом) Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2007. – 40 с.
 7. Теорія і методика професійної освіти: навчальний посібник/ З.Н.Курлянд, Т.Ю.Осипова, Р.С.Гурин: за ред. З.Н.Курлянд.-К.: Знання, 2012.- 300 с. – С.282-301.
 8. Сімейна педагогіка: Навчально-методичний комплекс / Т.Г.Жаровцева. – Одеса, 2016.- 58 с.

 

Статті у збірниках наукових праць

 1. Принцип діалогічності у підготовці майбутніх вихователів до роботи з сім’єю./Т.Г.Жаровцева //Современные тенденции в педагогической науке Украины и Израиля: путь к интеграции // Университетский центр Ариэль в Самарии, Ариэль, государство Израиль, 2010. — С. 36-40.
 2. Образовательная политика стран Черноморского бассейна в сфере подготовки специалистов педагогического профиля/ Т.Г.Жаровцева, Асалыоглу Ариф.// Наука і освіта, № 1, 2011. – C. 38-40.
 3. Интеграция содержания педагогического образования как условие подготовки студентов к работе с семьей. Вектор науки Тольятинского государственного университета / Т.Г.Жаровцева /Серия Педагогіка и психология № 2 (5), 2011. – С. 7-10.
 4. Концептуальне координаты профессионального образования будущих педагогов социально-гуманитарной направленности /Т.Г. Жаровцева //Стратегия гуманітарного образования ХХ1век: Материалы У Всероссийской с междуниродным участием научно-практической конференции. — Самара, 2011. – С.45-52.
 5. Психолого-педагогическая культура семьи Между теорией и практикой: педагогическая наука/ Гражина Дурка, Ева Муравска. – Польша, 2013 — С.397-412.
 6. Психолого-педагогическая культура семьи в контексте семейного воспитания /Science and education a new dimension. Pedagogy and Psichology. Vol.9.2013 – C.53-59.
 7. Творческий потенціал будущого педагога дошкольного образования в контексте взаимодействия с семьей / Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития: Материалы III Международной научной конференции – Алматы: Университет «Туран», 2013.- С.38-44.
 8. Національні традиції як фактор соціалізації дитини / Zbiór raportów naukowych„ Międzynarodowa konferencja naukowa wymiany osiągnięć naukowych „. (30.08.2014 — 31.08.2014) — Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 45-47 str.
 9. Жаровцева Т. Г. Концептуальні координати професійної освіти майбутніх педагогів соціально-гуманітарної спрямованості / Т. Г. Жаровцева // Ekonomis, management, law: problems of establishing and transformation: Dubai, UAE. 2016.  s. 373—376.
 10. Жаровцева Т. Г., Монке О. С. Особистісно-орієнтовані технології в полікультурному вихованні підростаючого покоління / Т. Г. Жаровцева, О. С. Монке // Міжнародний періодичний журнал «SCIENTIFIC LETTERS of academic society of Michal Baludansky» , ISSN 1338-9432, Volume 4, № 2/2016, Košice, Slovakia – p. 150-152.
 11. Жаровцева Т. Г. Концептуальні акценти підготовки фахівців дошкільної освіти / Т. Г. Жаровцева // Збірник наукових доповідей ІІ Міжнародної науково- практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти». Варшава 2016. – С. 12-16.

 

Працює з аспірантами, у тому числі з інших країн світу (Туреччини, Монголії, Китаю). Має державні нагороди: «Відмінник освіти України» (1994 рік), Почесну відзнаку Одеської обласної ради (2012 р.).


 

Бужина Бужина Ірина В’ячеславівна доктор педагогічних наук, професор.

Адрес:, 65029 м.Одеса, вул. Ніщинського 1 , каб. 16

Телефон: (048) 732-09-78

emal: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У 1994 році закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію на кафедрі педагогіки ОДПУ імені К.Д. Ушинського. З 1994 року працювала старшим викладачем кафедри дошкільної педагогіки, а з 1998 року – доцентом.

У 2004 році захистила докторську дисертацію, та отримала звання професора.

з 2011 року – працює професором кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології.

Читає такі дисципліни: «Порівняльна педагогіка», «Сімейна педагогіка».

Здійснює керівництво студентськими курсовими, дипломними та магістерськими роботами та підготовку аспірантів.

Коло наукових інтересів становить проблема демократизації, гуманізації педагогічного процесу у підготовці фахівців дошкільної освіти.

Науковий доробок відображено у понад 90 наукових та навчально-методичних публікаціях. Деякі з них:

 1. Бужина І. В. Гуманістичні Відносини молодших школярів: сутність, досвід, закономірності. Монографія. – Одеса: Маяк, 2001. – 182 с.
 2. Бужина І. В. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до формування гуманістичних відносин молодших школярів. — Монографія. – Одеса, 2002. – 338 с.
 3. Бужина І.В. До питання спілкування і відносин між вчителями й учнями//Вісник Львівського Університету ім. І.Франка. Серія педагогічна. – м. Львів,2002. – Випуск 16. – Ч.1. – С. 66-73.
 4. Бужина І.В. Цінності українського національного виховання у громадянському суспільстві//Фахове видання. «Українське національне виховання: реалії тенденції перспективи». Всеукраїнська науково-практична конференція. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 2013 р.
 5. Бужина І.В. «Категоріальний підхід до формування готовності майбутнього громадянина розвиненої творчої країни» // Міжкультурна комунікація:проблеми та перспективи, збірник наукових праць; Придністровський державний університет імені Т.Г. Шевченка //Одеса-Тирасполь с.99 2013
 6. Бужина І.В. Мотиваційні засади до навчальної діяльності майбутніх педагогів// Педагогічний альманах: Парадигми, стратегії, практика сучасної освіти. Збірник студентських наукових статей – Одеса, ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, 2014. – С.11-14
 7. Бужина І.В. Феномен громадянської позиції майбутніх учителів в контексті концепції громадянської зрілості студентської молоді Р. І Хмелюк. // Науково-педагогічна спадщина Р. І. Хмелюк у контексті сучасної освітньої парадигми: матеріали 1 науково-педагогічних читань / за редакцією З. Н. Курлянд, О. А. Галіцан. С.30-33
 8. Бужина І.В. Розвиток педагогічного творчого потенціалу студентів у процесі розв’язання ними комунікативних завдань// Збірник наукових праць «Людинознавчі студії», Дрогобич, ДДПУ ім. Івана Франка, 2014, с.22-31
 9. Бужина І.В. Болонський процес Української освіти у наукових тенденціях педагогічної школи Марії Чепіль// Збірник наукових праць «Науковий вісник» Одеса, ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2014, с. 121-125.
 10. Бужина І.В. Відродження національного виховання в Україні шляхом формування громадянської зрілості студентів// Збірник наукових праць «Проблеми Українського національного виховання» Дрогобич, ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. С. 57-63.
 11. Buzhina Iryna / The principles of humanism in classical Ukrainian education system / Modern tendencies in the pedagogical sciences of Ukraine and Israel: the way to integration / Ariel, Israel, 2016 issue №7 p. 42-48

 


 

Інжестойкова Інжестойкова Валентина Олексіївна  

кандидат педагогічних наук, приват-професор, доцент

Адрес:, 65029 м.Одеса, вул. Ніщинського 1, каб. 16

Телефон: (048) 732-09-78 

 

Випускниця Одеського державного педагогічного інституту імені К.Д.Ушинського, художньо-графічного факультету, який закінчила у 1978 році, здобувши кваліфікацію «Вчитель малювання та креслення».

У 1986 році закінчила аспірантуру на кафедрі педагогіки ОДПУ імені К.Д. Ушинського, а у 1987 році захистила дисертацію.

Викладає дисципліни: «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва», «Технологія викладання методики образотворчого мистецтва».

Коло наукових інтересів становить проблема естетичного виховання дітей дошкільного віку в умовах сім’ї. Є автором статей з актуальних проблем художнього виховання дітей дошкільного віку.

 

Науковий доробок відображено у понад 100 наукових та навчально-методичних публікаціях. Деякі з них:

 1. Інжестойкова В.О. Витинанка як засіб залучення дошкільників до народного декоративно-прикладного мистецтва. Педагогічний альманах. Збірник студентських наукових статей. — Одеса, ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2011р.
 2. Інжестойкова В.О. Писанкарство як засіб залучення дошкільників до народного мистецтва. Педагогічний альманах. Збірник студентських наукових статей. — Одеса, ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2011р.
 3. Інжестойкова В.О. Природа як засіб виховання естетичних почуттів Збірник студентських наукових статей. — Одеса, ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2010 р.
 4. Інжестойкова В.О. Цвет как эмоциональный фактор создания художественного образа детьми старшого дошкольного возраста. — Культура, искусство, образование: проблемы и перспективы развития: материалы научно-практической конференции с международным участием (8 февраля 2013 г.) – Смоленск:СГИИ, 2013. – с. 359-368.
 5. Інжестойкова В.О. Виховне значення декоративно-прикладного мистецтва народних майстрів Одещини// Науково-педагогічна спадщина Р. І. Хмелюк у контексті сучасної освітньої парадигми.- Одеса, 2014 р. С. 123-128
 6. Інжестойкова В.О.Реализация этапов формирования профессионально -художественной культуры будущих учителей изобразительного искусства// Наука і освіта. Науково-практичний журнал ПНПУ ім.. К.Д. Ушинського, 2014 р. С. 60-64
 7. Інжестойкова В.О.Використання символіки України в національному вихованні старших дошкільників// Педагогічний альманах: Парадигми, стратегії, практика сучасної освіти. Збірник студентських наукових статей – Одеса, ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, 2014. – С.41- 44
 8. Інжестойкова В.О.Изобразительное искусство в системе формирования художественной культуры будущих воспитателей детей дошкольного возраста// Педагогічний альманах: Парадигми, стратегії, практика сучасної освіти. Збірник студентських наукових статей – Одеса, ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, 2014. – С. 282-285
 9. Інжестойкова В.О.Графика в системе формирования профессионально-художественной культуры студентов// Культура, искусство, образование: проблемы и перспективы развития: сборник научных трудов. – Смоленск: ОБОГУ ВПО «Смоленский государственный институт искусств», 2014. – 396 с., С.70 -73. ISBN 978 –5–93013–040–9
 10. Інжестойкова В. О. Діагностика рівнів сформованості естетичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку / В. О. Інжестойкова, К. Кот // Педагогічний альманах. Сучасний педагогічний простір: теорія, методологія, практика. Одеса 2015. - С. 51-55.
 11. Інжестойкова В. О. Розуміння старшими дошкільниками творів  декоративно-прикладного мистецтва Одещини / В. О. Інжестойкова, Ю. Витюкова // Педагогічний альманах. Сучасний педагогічний простір: теорія, методологія, практика. Одеса 2015. - С. 51-55.
 12. Інжестойкова В. О. Реализация педагогических условий формирования профессионально-художественной культуры  будущих учителей изобразительного искусства / В. О. Інжестойкова, Таама Аль Атаби Аяд Хаяви // Наука і освіта.Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. №9, 2015. С. 67-72.

 

Здійснює керівництво студентськими курсовими, дипломними та магістерькими роботами та підготовку аспірантів. Приймала участь у підготовці студентів зі спеціальності «Дошкільна освіта» до участі Всеукраїнських олімпіадах.ПросенюкПросенюк Анжела Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Адрес:634057, м.Одеса, вул. Ніщинського 1, каб. 16

Телефон: (048) 732-09-78

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Випускниця Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію. Заступник декана факультету з виховної роботи.

Викладає дисципліни:

— «Теорія і технологія співпраці з родинами», «Організація та керівництво дошкільним вихованням в Україні», «Психологія сім`ї».

Здійснює керівництво студентськими курсовими, дипломними, магістерькими роботами.

В коло наукових інтересів входить проблема виховання інтересу до змісту художніх творів у дошкільників.

Має понад 25 публікацій. З поміж них:

 1. Методичні рекомендації для вихователів та батьків «Виховуємо інтерес до художніх творів у дітей. – Одеса: Принт — студія «Абрикос» СПД Бровкін О.В., 2010 р. — 83 с.
 2. Динамическая иллюстрация в процессе воспитания интереса к содержанию художественных произведений у детей дошкольного возраста // Материалы научно – практ. конф. с международн. участ. «Культура, искусство, образование: проблемы и перспективы развития», (8 февраля 2013 г.) – Смоленск: СГИИ, 2013. – С.368-369.
 3. Виховання інтересу до змісту художніх творів та формування екологічної етики у дошкільнят // Матеріали VІІІ Міжнародної науково – практичної конференції «Динамиката на съвременната наука -2012», ( 17- 25 липня 2012 р.) — София «Бял- ГРАД – БГ» ООД, 2012, -Т. 11. – С.14-16.
 4. Методичні рекомендації до навчального курсу «Психологія сім’ї» (Напрям «Дошкільна освіта») за вимогами кредитно – модульної системи // Методичні рекомендації для викладачів та студентів ВУЗів
 5. Виховання інтересу до змісту художніх творів та формування екологічної етики у дошкільнят // Матеріали VІІІ Міжнародної науково – практичної конференції «Динамиката на съвременната наука -2012», ( 17- 25 липня 2012 р.) — София «Бял- ГРАД – БГ» ООД, 2012, -Т. 11. – С.14-16.
 6. Просенюк А. І. Взаємодія  дошкільних навчальних закладів  та сім’ї  в процесі впровадження особистісного розвивального вектору навчання / А. І. Просенюк // Оновлення  змісту , форм  та методів навчання та виховання в закладах освіти : збір. наук. праць. Наукові записки Рівненського держаного гуманітарного університету. Випуск 8 (51). – Рівне: РДГУ, 2014. - С. 142-144.
 7. Просенюк А. І. Здоров’язбережувальні  технології  в освітньо- виховному процесі ДНЗ / А. І. Просенюк // Матеріали  Міжнародної науково- практичної конференції, присвяченої 75-річчю з дня народження  та 55-річчю професійної діяльності  заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії у галузі освіти України, дійсного члена НАПН України , доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії і методики дошкільної освіти Богуш Алли Михайлівни // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського: зб. наук. пр. – Одеса, 2014. -  спецвипуск [  « Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти»] - С. 253 - 258.
 8. Просенюк А. І. Здоров’язбережувальні  технології  в освітньо- виховному процесі ДНЗ / А. І. Просенюк, К. Мороз // Педагогічний альманах: Парадигми, стратегії, практика сучасної освіти: зб. студ. наук. статей. – Одеса, 2014. -  спецвипуск, присвячений  75-річчю з дня народження  та 55-річчю професійної діяльності  заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії у галузі освіти України, дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії і методики дошкільної освіти  Богуш Алли Михайлівни. – С.141-145.
 9. Просенюк А. И. Использование народной игрушки в процессе  театрально-игровой деятельности детей дошкольного возраста / А. И¸Просенюк // Revista  Fakultatii de Psihologie si  Psihopedagogie speciala   a Universitatii Pedagogice de Stat ” Ion Creanga”,   ”Psihologie  pedagogie speciala  asistenta sociala ”. - Nr. 2(39) ISSN 1857 – 0224, Chisinau, 2015. - P. 110-115 (Вестник  педагогического университета  факультета психологии и психопедагогики « Психология  Специальная педагогика  Социальное сопровождение № 2 (39)/ 2015 ISSN 1857 – 0224, Кишинэу, 2015 . – С.110-115.
 10. Просенюк А. І. Методи оцінювання в процесі творчої  самореалізації  майбутніх вихователів ДНЗ / А. І. Просенюк // Моніторинг якості  професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі: теорія і практика: матеріали  всеукраїнськ. Наук.- практ. конф., м.Одеса. 29-30 жовтня 2015 р. – Одеса, 2015. - С.53-55.
 11. Просенюк А. І.  Формування діяльнісної самосвідомості  у професійному  становленні майбутніх вихователів дітей  дошкільного віку / А. І.  Просенюк  //Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали  сьомої міжнародної науково – практичної конференції (м. Одеса, 16 травня 2016р.) /  гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. –276 с. – С. 184-187.
 12. Просенюк  А.  Розвиток педагогічної творчості у процесі  професійного становлення майбутніх педагогів у дошкільних навчальних закладах / А.  Просенюк // Актуальні проблеми  сучасної дошкільної  та вищої освіти : зб. наук. доповідей [матеріали ІІ Міжнародної науково – практичної конференції до 200- річчя Державного закладу «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» (  Варшава,  30.05.2016 –31.05.2016)]. – Одеса, 2016.– С. 119–121.
 13. Просенюк А. І.  Педагогічна культура майбутніх вихователів як передумова  виховання моральних почуттів у дошкільників / А. І.  Просенюк // Науковий вісник  Південноукраїнського національного педагогічного  університету імені К. Д. Ушинського. – Випуск 1(108). – Серія: Педагогіка. – Одеса:  ПНПУ імені К. Д.  Ушинського, 2016. – С. 71–74.
 14. Просенюк. А. Педагогічні умови виховання інтересу до змісту художнього твору і  дітей старшого дошкільного віку / А. Просенюк  / Social and Economic  Priorities in the Context of  Sustainable Development . Monograph. Opole: The Academy  of  Management  and Administration in Opole.– Part 3.11 (edited by prof. dr hab Katerina Vlasenko, dr Wojciech Duczmal, dr Tadeusz  Pokusa). – Opole, 2016: Publishing House WSZiA. – Pg.305–311.
 15. Просенюк А. І.  Виховання інтересу до змісту художнього  твору  в дітей дошкільного віку в умовах сім’ї / А. І. Просенюк / Формування особистості дошкільника в умовах сім’ї: монографія /  від. ред. Т. Г. Жаровцева – Одеса: Бондаренко М. О., 2016. – С. 111–138.

 


 

Колесник Колеснік Алла Георгієвна  

кандидат педагогічних наук, доцент

Адрес: 634057, м.Одеса, вул. Ніщинського 1, каб. 16

Телефон: (048) 732-09-78

 

 

Випускниця Одеського державного педагогічного інституту імені К.Д.Ушинського, факультету «Педагогіка і психологія (дошкільна)», який закінчила у 1983 році, здобувши кваліфікацію «Викладач педагогіки і психології (дошкільної), методист з дошкільного виховання».

У 1994 захистила кандидатську дисертацію в Одеському державному педагогічному інституті ім. К. Д. Ушинського. З 1995 працювала доцентом кафедри дошкільної педагогіки, а з 2011 року — доцентом кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології.

Викладає дисципліни:

Основи педагогічної майстерності, Організація та керівництво дошкільним вихованням в Україні.

Також є заступником декана з педагогічної практики на факультеті.

Здійснює керівництво студентськими курсовими, дипломними, магістерькими роботами.

В коло наукових інтересів входить проблема толерантної взаємодії дорослих і дітей в умовах сім’ї. Має понад 60 публікацій. З поміж них:

 1. Колесник А. Г. Сутність педагогічної майстерності вихователя дошкільного навчального закладу. Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України «Наука і освіта» Спецвипуск «Якість вищої освіти та проблеми підготовки фахівців у вищій школі», Випуск 7, Одеса, 2009. — С. 101-104
 2. Колесник А. Г. Формування духовної культури підростаючого покоління. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції « Сучасна вища освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика” — Одеса, 2010. — С. 45-48.
 3. Колесник А. Г. Воспитание толерантной культуры дошкольников как общечеловеческой ценности // Культура, искусство, образование: проблемы и перспективы развития:материалы научно-практической конференции с международным участием (8 февраля 2013 г.) – Смоленск: СГИИ,2013.- С. 372-376.
 4. Колесник А. Г. Важковиховуваність дітей як актуальна соціально-педагогічна проблема. // У Пасхальные просветительские чтения.- Одеса, 2014. — С. 11-13.
 5. Колесник А. Г. Програмний комплекс практики студентів. ПНПУ імені К. Д. Ушинського,-Одеса, 2013. – 168 с.
 6. Колесник А. Г. Ідеї толерантності в філософсько- етичних навчаннях / А. Г. Колесник // У Пасхальные просветительские чтения.- Одеса,  2015. - С.26-28.
 7. Колесник А. Г. Роль межличностных взаимоотношений участников педагогического  процесса в общении / А. Г. Колесник // Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău Chişinău, 2015.
 8. Колесник А.Г., Радєва П. Г Виховання гуманних почуттів дітей старшого дошкільного віку з використанням  української народної іграшки. Дошкільне та сімейне виховання: теорія, методика, практика/ Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Одеса, 2016 .– С. 84-88.
 9. Колесник А.Г., Бойченко М.О.Роль народних рухливих ігор у фізичному вихованні дітей  передошкільного віку/Дошкільне та сімейне виховання: теорія, методика, практика/ Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Одеса, 2016 .– С. 71-76.
 10. Колесник А.Г., Єждіна К.В. Навчання дітей середнього дошкільного віку в процесі дидактичних ігор/Дошкільне та сімейне виховання: теорія, методика, практика/ Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю.– Одеса, 2016 .– С. 76-80.
 11. Колесник А.Г., Молдованова В.А.Сюжетно- рольова гра як засіб розвитку міжособистісних відносин дітей старшого дошкільного віку/Дошкільне та сімейне виховання: теорія, методика, практика/ Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Одеса, 2016 .– С. 80-84.
 12. Колесник А.Г. Чебан Ю. Проблема підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі. /Дошкільне та сімейне виховання: теорія, методика, практика/ Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Одеса, 2016 .– С. 88-92.
 13. Колесник А. Г. Пути совершенствования педагогической деятельности преподавателей высшей школи/ Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău Chişinău, 2016-.С.3-9.
 14. Колесник А. Г. Теоретичні аспекти особисто- орієнтованої освіти/ Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти/Збірник наукових доповідей П Міжнародної науково-практичної конференції до 200-річчя ДЗ  «ПНПУ імені К.Д.Ушинського»,2016.-С.91-95.
 15. Колесник А. Г. Формування толерантних стосунків дорослих з дітьми в умовах сім`ї/ Формування особистості дошкільника в умовах сім’ї: монографія/ відп. ред. Т.Г.Жаровцева. – Одеса: 2016 – С.188-213.
 16. Колесник А. Г. Професійне самовизначення майбутнього педагога- фахівця/ Матеріали УІІ міжнародної науково-практичної конференції/Актуальні дослідження в соціальній сфері.- Одеса, 2016.-С.179-181.

 


 

МонкеМонке Олена Станіславівна  

кандидат педагогічних наук, доцент

Адреса: 634057, м. Одеса,

вул. Ніщинського 1, каб. 16

Телефон: (048) 732-09-78

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Випускниця Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського − 1997 р.

Закінчення аспірантури  −  2002 р.

Захист кандидатської дисертації − 2002 р.

Отримання звання доцента − 2010 р.

Викладає навчальні дисципліни: «Дитяча література (українська)», «Етнопедагогіка», «Зарубіжна література для дітей».

Здійснює керівництво студентськими курсовими, дипломними, магістерькими роботами; керує роботою аспірантів. 

 

У коло наукових інтересів О. С. Монке входять проблеми навчання і виховання дитини засобами художньої літератури; формування духовної культури і духовно-творчого розвитку особистості; проблеми морально-духовного виховання дошкільників, зокрема засобами художньої літератури, та підготовки фахівців до роботи в означеному напрямі; проблеми організації ігрової діяльності, фізичного виховання дошкільників у сім`ї та умовах ДНЗ; проблеми навчання дошкільників рідної (української) та іноземної мов; проблеми інтеграції театрального мистецтва у підготовку майбутніх педагогів.

Опубліковано понад 100 наукових праць, зокрема:

Навчальні посібники, програми, методичні рекомендації

 1. Монке О.С. Українська література для дітей дошкільного віку - Навчальний посібник. Гриф МОН України (лист №1 / ІІ-10135 від 09.12.09 р.). – Одеса, 2010. − 350 с.;
 2. Монке О.С. Література для дітей дошкільного віку Навчальна програма. Гриф. Рекомендовано Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1.4/18−Г−205 від 10.03.09). – Одеса, 2009. – 89 с.
 3. Монке О.С. Література для дітей дошкільного віку Методичні рекомендації. Матеріали до лекційних і практичних занять для студентів вищих пед. навчальних закладів освіти спеціальності 6.01.01.00 «Дошкільне виховання». – Одеса, 2008. – 68 с
 4. Монке О.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. Методичні рекомендації. Матеріали до лекційних і практичних занять для студентів вищих пед. навчальних закладів освіти спеціальності 6.01.01.00 «Дошкільне виховання». − Одеса, 2008. – 71 с.

Монографії

 1. Монке О.С. Художня література як засіб морально-духовного виховання дітей дошкільного віку: теоретико-методичний аспект − Черкаси : В-во ДП «Черкаський ЦНТІ», 2015 – 248 с.
 2. Богуш. А.М., Монке О.С. Формування оцінно-етичних суджень у дітей старшого дошкільного віку. – Одеса: ПНЦ АПН України, 2002 – 239 с.
 3. Монке. О.С.Формування духовної культури особистості дошкільника в сім`ї. /Авторські казки зарубіжної літератури як засіб морально-духовного виховання дітей дошкільного віку в сім`ї. // Формування особистості дошкільника в умовах сім’ї − Монографія колективна під ред. Жаровцевої Т. Г. – Одеса, 2016 – 315 с. – С. 64− 110

Статті у збірниках наукових праць України та зарубіжжя

 1. Критерии и показатели готовности будущих педагогов к морально-духовному воспитанию дошкольников. Електронне видання.// Концепт. – 2013. – № 12 (декабрь)/ Нижний Новгород. Россия. – ART 13252. – URL: http://e-koncept.ru/2013/13252.htm. – Гос. рег. Эл No ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.
 2. Філософсько-педагогічні ідеї минулого щодо позиції педагога в морально-духовному вихованні дошкільників //Фахове видання. Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 41. Педагогические науки. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2013. – 184 с. – С. 10-14
 3. Театральне мистецтво у становленні духовної культури майбутніх педагогів дошкільної освіти. / Електронне наукове фахове видання "Теорія та методика управління освітою" випуск 10 (2013) Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/10/11.pdf
 4. Предметно-змістова характеристика самостійної роботи майбутніх вихователів у їх підготовці до морально-духовного виховання дошкільників засобами художньої літератури. Фахове видання// Наукові праці вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія» №1 (15), 2014, Ч.2, Донецьк, 2014 – 225 с – С. 160-165.
 5. Педагогічні технології в контексті підготовки майбутніх педагогів до морально-духовного виховання дошкільників: оцінка і вибір. Фахове видання.// Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. В.І. Євдокимова та проф. О.М. Микитюка ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. — Вип. 42 — Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. — 196 с. — С.98-107
 6. Принципы и методы развития внутренней деятельности дошкольников средствами художественной литературы (в контексте подготовки будущих педагогов к морально-духовному воспитанию). Електронне видання.// Концепт. – 2014. – № 05 (май). – ART 14117. – URL: http://e-koncept.ru/2014/14117.htm. – Гос. рег. Эл No ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.
 7. ІКТ у підготовці майбутніх педагогів до морально-духовного виховання дошкільників засобами літератури. Вісник Луганського національного університету імені Т. Г. Шевченка № 13 (272) липень, 2013, частина 3/За матеріалами Третього Міжнародного педагогічного конгресу «Розвиток особистості в сучасному медіа-просторі», 306 с. – С. 212-218.
 8. Авторські казки зарубіжної літератури як засіб морально-духовного виховання дітей дошкільного. Міжнародний періодичний журнал "Science and Education a new dimension", Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, I(6), Issue: 10, 2013 www.seanewdim.com  p-ISSN 2308-5258 e-ISSN 2308-1996 С. 100-107, BUDAPEST, 2013, Будапешт, Угорщина. конф.
 9. Готовність майбутніх вихователів до морально-духовного виховання дошкільників засобами художньої літератури. Міжнародний періодичний журнал "Science and Education a new dimension", Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, II (17), Issue: 35, 2014 www.seanewdim.com  p-ISSN 2308-5258 e-ISSN 2308-1996 С. 61-64, BUDAPEST, 2014, Будапешт,
 10. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх вихователів до морально-духовного виховання дошкільників засобами художньої літератури The formation of the modern person: impact of educational, philosophical, cultural and economic processes: Materials of International scientific and practical seminar/ February 8-11, 2016 Košice, Slovak Republic – p. 38-39
 11. Діагностика готовності майбутнього вихователя до морально-духовного виховання дошкільників //Фахове видання. Науковий вісник ПНПУ імені К.Д.Ушинського. Випуск 1 (108): Серія: «Педагогіка». −  Одеса, ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2016. − 94 с. ‒ С. 51-55
 12. Greek family: tendencies of moral and spiritual upbringing in a family in modern Greece.  Ioulia Polisouk-Zembiliadou Thessaloniki (Greece) ./ Педагогічний альманах. Дошкільне та сімейне виховання: теорія, методика, практика// Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю// Одеса, 2016 – С. 10 – 16

 

Член комісії з визначення соціального значення видань місцевих авторів Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації.


 

Буздуган

Буздуган Олена Анатоліївна

кандидат педагогічних наук

Адрес: 634057, м.Одеса, вул. Ніщинського 1, каб. 16 Телефон: (048) 732-09-78

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Випускниця Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію.

 

Викладає дисципліни:

— «Педагогіка раннього віку», «Соціальна педагогіка».

Здійснює керівництво студентськими курсовими, дипломними, магістерькими роботами.

В коло наукових інтересів входить проблема підготовки майбутніх педагогів до педагогічної взаємодії з батьки.

Має понад 25 публікацій. З поміж них:

 1. Буздуган О. А. До питання про специфіку перекладу англомовних текстів запрошень на наукову конференцію українською мовою / О. А. Буздуган, Л. Є. Попова // Науковий вісник ПНПУ ім. К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки. Зб. наук. праць. - №18/ Одеса-2014. – С22-32.
 2. Буздуган О. А. Наступність дошкільного навчального закладу та школи у сімейному вихованні / О. А. Буздуган // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. – 2’2014/СХІХ – С68-72
 3. Буздуган О. А. Використання мультимедійних засобів навчання в контексті осучаснення процесу викладання іноземної мови / О. А. Буздуган // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. – 2’2015/СХХХІ – С10-15.
 4. Буздуган О. А. Забезпечення позитивної мотивації в підготовці майбутніх учителів початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками учнів / О. А. Буздуган // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. – №1 (48), лютий 2015. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. -  С49-54.
 5. Буздуган О. А. Formation of personal and professional qualities of future preschool teachers for pedagogical interaction with parents / О. А. Буздуган // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. – 9’2015/СХХХVІІІ – С11-15.
 6. Буздуган О. А. До проблеми формування особистісних та професійних якостей майбутнього вихователя для здійснення педагогічної взаємодії з батьками / О. А. Буздуган // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конф.: [«Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі: теорія і практика»], (29-30 жовтня 2015р.) м. Одеса. С8-11.
 7. Буздуган О. А. Стан готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної взаємодії з батьками вихованців / О. А. Буздуган, А. Мирошниченко // Педагогічний альманах. Сучасний педагогічний простір: теорія, методологія, практика. Збірник студентських наукових статей. –Одеса ПНПУ ім. К. Д. Ушинського – 2015. С 12-15.
 8. Буздуган О. А. Теоретичні основи педагогічної просвіти батьків дошкільників / О. А. Буздуган, Д. Тарасова // Педагогічний альманах. Сучасний педагогічний простір: теорія, методологія, практика. Збірник студентських наукових статей. –Одеса ПНПУ ім. К. Д. Ушинського – 2015. С 16-19.
 9. Buzdugan O. Features of future primary school teachers’ training to pedagogical interaction with pupil’s parents. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Журнал: Педагогічні науки. - № 1(108) 2016/Одеса-2016. – С18-23.
 10. Буздуган О. А. Інтегрування навчальних дисциплін у підготовці майбутніх учителів початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Випуск 135 / Чернігів-2016. – С. 69-73.
 11. Буздуган О. А., Сименова О. М. Особливості взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї у процесі підготовки дітей до школи. Педагогічний альманах. Дошкільне та сімейне виховання: теорія, методика, практика. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. –Одеса – 2016. С. 41-45.
 12. Буздуган О. А., Гавриленко В. В. Педагогічний альманах. Дошкільне та сімейне виховання: теорія, методика, практика. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Одеса – 2016. С. 55-59.
 13. Буздуган О. А. Сутність педагогічної взаємодії педагога і сім’ї в освітньо-виховному процесі. Формування особистості дошкільника в умовах сім’ї. Колективна монографія: Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології: До 200-річчя Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет». – Одеса – 2016. С. 164-188.
 14. Буздуган О. А. Використання потенціалу педагогічної практики як умова підготовки майбутніх вихователів до педагогічної взаємодії з сім’єю. Проблеми якості професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (28-29 жовтня 2016р.) – Одеса 2016. – С. 5-7.

 


 

Коргун 

Коргун Лариса Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Адрес: 634057, м.Одеса, вул. Ніщинського 1, каб. 26 Телефон: (048) 732-09-78

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Закінчила Київський

державний педагогічний інститут імені М.Горького, дефектологічний факультет

Кандидат педагогічних наук за фахом: «Спеціальна педагогіка». Роботу виконано та захищено в Науково-дослідницькому інституті дефектології Академії педагогічних наук СРСР в 1984 році

Вчене звання: доцент кафедри психології та соціальних дисциплін

Друга вища освіта за фахом  «Психологія»

Доцент кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології

 

Навчальна робота. Викладає такі дисципліни:

 

Психологія вищої школи

Основи інклюзивної освіти

Спеціальна психологія

Основи корекційної педагогіки

Спецкурси:

 

Психологічні особливості дітей з відхиленнями в поведінці

Психологічні особливості дітей з відхиленнями в розвитку

Науковий керівник курсових, дипломних,  магістерських робіт студентів факультету дошкільної педагогіки та психології та аспірантів

Методична робота

Навчальні посібники:

 1. Патопсихологическое исследование детей и подростков: учебное пособие. / Коргун Л.Н., Максименко Ю.Б.– Донецк: ІПіП, 2002. – 108 с.
 2. Основы дефектологии: учебное пособие. -  Донецьк: ДІПО ІПП, 2005. – 96 с.
 3. Основы коррекционной  педагогики: навчальний посібник для студентів психолого-педагогічного профілю. - Одеса: видавець М.П.Черкасов, 2008. – 166с.
 4. Дети с отклонениями в развитии. Психологические особенности. Психолого-педагогическая диагностика: учебное пособие для студентов психолого-педагогического профиля. – Одеса: Издательство ТОВ «Лерадрук», 2012. – 277 с.
 5. Специальная психология: учебное пособие для самостоятельной работы студентов. /Л.Н.Коргун. – Одесса: Издательство: ТОВ «Лерадрук» 2015 -104с.
 6. Коргун Л.М., Галушкіна С.І. Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний комплекс/ Л.М.Коргун, С.І.Галушкіна. – Одеса: Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2016. – 118с.

 

Методичні рекомендації:

 1. Афазии: методическое пособие к курсу «Нейропсихология». / Коргун Л.Н. , Максименко Ю.Б. – Донецк, ІПіп, 1999. – 83 с.
 2. Методические указания к выполнению и оформлению дипломных работ по специальности 7.040101 «Психология»./Кадикова Т.А., Колганов А.В., Коргун Л.Н. -  Донецьк, ДОУ, 2002. – 36 с.
 3. Методические указания к выполнению курсових работ по клинической психологии. - Донецьк, ДІПіП, 2006. – 22 с.
 4. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для слухачів спец факультету психології і соціальної роботи. / Коргун Л.Н., Лох К.В. – Донецьк:  ДІПіП, 2006. – 28 с.
 5. Основи дефектології: методичні розробки до самостійної роботи студентів загальнопедагогічного профілю. / Коргун Л.М.,  Ковиліна В.Г. – Одеса, 2009. - 50 с.
 6. Спеціальна психологія: методичний посібник для студентів факультету дошкільного виховання. – Одеса: видавець М.П.Черкасов, 2011. – 93 с.
 7. Методичні вказівки до проведення курсових робіт з логопедії / Коргун Л.М. Літовченко О.В. - Одеса, 2012. – 20с.
 8. Програмний комплекс практики студентів /Жаровцева Т.Г., Колесник А.Г., Інжестойкова В.О., Коргун Л.М., Бринза І.В. – Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського  20013. - С.97- 117.

 

Навчально-методичні комплекси до дисциплін в електронному вигляді:

Психологія вищої школи,

Основи інклюзивної освіти,

Спецільна психологія,

Основи корекційної педагогіки,

Психологічні особливості дітей з відхиленнями в поведінці.

Навчальний план та  програма стажування для педагогічних (науково-педагогічних) працівників з дисциплін:

 

Основи корекційної педагогіки

Основи інклюзивної освіти

 

Тексти лекцій в електронному вигляді до дисциплін: «Психологія вищої школи»,    «Основи інклюзивної освіти», «Спеціальна психологія», «Основи корекційної педагогіки», «Психологічні особливості дітей з відхиленнями в поведінці».

Наукова робота

 

У межах наукової теми кафедри «Організаційні та теоретико-методологічні підходи до психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку з дизонтогеніями та відхиленнями у поведінці.» Л.М. Коргун проводить наукові дослідження за наступним напрямком: «Теоретико-методичні засади підготовки студентів педагогічного ВНЗ до роботи в умовах інклюзії».

Основні публікації з теми дослідження:

 1. Дослідження соціально-психологічної перцепції у педагогічних працівників системи профтехосвіти /Л.М.Коргун, В.В. Шульга.// Наука і освіта. - 2006.- № 10. С. 164-168.
 2. До питання про  рівень соціалізації розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку, як проблеми педагогіки/ Л.М.Коргун,  Ю.Е. Колосович. // Наука і освіта. - 2008. - № 4-5. С. 151-156.
 3. Вивчення особливостей соціалізації розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку / Л.М.Коргун,  Ю.Е. Колосович. - Збірник наукових праць Кам’янець - Подільського національного університету ім.. Івана Огієнка, вип. 10 «Сучасні тенденції розвитку корекційної освіти». -  Кам’янець - Подільський: «Аксіома», 2008.- С. 280-284.
 4. Особенности познавательной деятельности глухих и задачи их профессиональной подготовки/ Зб. наукових праць «Інтеграція учнівської і студентської молоді з особливими потребами у систему професійної освіти і сучасне життя» - Одеса, 2009 , С. 34-41.
 5. Исследование осведомленности студентов педагогического вуза о детях с дизонтогениями / Л.Н.Коргун // Актуальные проблемы становления профессиональной культуры педагогов интегрированного образования. – Волгоград: «Перемена», 2010. С. 37-42.
 6. Некоторые особенности профессионально-педагогической мотивации первокурсников педагогического вуза./ Л.Н.Коргун// Наука і освіта. – 2011/CII. С. 167-172.
 7. Українські народні традиції як засіб соціальної адаптації розумово відсталих дітей/ Л.Н.Коргун,  Ю.Е. Колосович - Стаття в зб. за підсумками ІІ Міжнародного освітнього форуму. – Запоріжжя, 2011.
 8. Соціальна адаптація розумово відсталих дітей дошкільного віку в умовах ігрової діяльності / Л.М.Коргун,   Н.А.Витичак //Наука і освіта - 2012  -  №4,  С. 88-91.
 9. Использование игры для социальной адаптации умственно отсталых дошкольников/ Л.Н.Коргун //Специальное и интегрированное образование: организация, содержание, технологии. – Волгоград: «Учитель», 2012. С. 126-131.
 10. Що до розвитку особистості в умовах ранньої слухової деривації/ Л.М.Коргун // «Психология в образовательном пространстве»   Донецьк, 2012. С. 130-132.
 11. Подготовленность студентов педагогического ВУЗа к работе в условиях инклюзии/ Л,М. Коргун, Н.О.Кротюк// Тези науково-практичної конференції Комратського державного університету. – Комрат, 2013. С. 190-192.
 12. Требования  к профессиональной культуре педагога в условиях перехода к инклюзивной модели образования / Л.Н.Коргун. - збірник за     підсумками міжнародного наукового симпозіуму  TEACHERS PROFESSIONAL CULTURE.   CURRENT REQUIREMENTS Chisinau, Republic of Moldova 16th-17th of May, 2013 – С. 185-190.
 13. Подготовка будущих воспитателей к работе в условиях инклюзии» // Наука і освіта. – 2014. - №10/СХХVII/ - C.102-106.
 14. Стаття «Особенности познавательной деятельности детей с нарушениями слуха в условиях рекреации»/ Л.Н.Коргун. // Наука і освіта. – 2014. №11.  
 15. Взаємодія з сім’єю в інклюзивній освіті // Стаття в монографію Формування особистості дошкільника в умовах сім’ї: монографія/ відп. ред. Т.Г.Жаровцева. – Одеса: Бондаренко М.О., 2016 – 316с

 


 

ВеличкоВеличко Тетяна Дмитрівна

кандидат педагогічних наук, викладач

Адрес: 634057, м.Одеса, вул. Ніщинського 1, каб. 16

Телефон: (048) 732-09-78

E-Mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Випускниця Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію.

Викладає дисципліни:

- «Теорія і технологія ігрової діяльності дитини у дошкільному навчальному закладі»

-  «Теорія та технологія соціалізації дітей в умовах ДНЗ»

В коло наукових інтересів входить проблема формування ціннісних орієнтацій у дошкільників.

Є автором понад 15 наукових праць, у тому числі:

 1. Адаптація студентів до навчальної діяльності // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». - Випуск 12 - Кам`янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012.  - С. 135-139.
 2. Аксіологічний підхід в системі професійної підготовки майбутніх вихователів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: зб. наук. пр.. - Одеса. - № 9-10, 2011. – С. 236-240.
 3. Крітеріальний апарат з діагностування компетентності майбутніх вихователів до формування ціннісних орієнтацій у старших дошкільників // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць. - Випуск 1.37. - Миколаїв, 2012. - С. 349-351.
 4. Оцінно-етичні судження як складова соціальної компетенції дитини старшого дошкільного віку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 159 Частина 4, Серія «Педагогіка, психологія, філософія», Київ, 2011. - С. 261-265.
 5. Формування ціннісних орієнтацій як складова соціалізації старших дошкільників // Проблеми сучасної педагогічної освіти. - Ялта. - Випуск 22 (Частина 1), 2011. - С. 187-190.
 6. Ціннісні орієнтації як наукова проблема // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: зб. наук. пр.,  Одеса, 2012. - С. 220-224.
 7. Результати та аналіз дослідно-експериментальної роботи щодо підготовки майбутніх вихователів до формування ціннісних орієнтацій у старших дошкільникі // Проблеми сучасної педагогічної освіти, Випуск 43, Ялта, 2014 . - С. 39-45.
 8. Педагогические условия подготовки будущих воспитателей к формированию ценностных ориентаций у старших дошкольников //  Оралдын гылым жаршысы, Научно-теоретический и практический журнал, № 23 (71),  г. Уральск,  2013. - С. 78-83
 9. Характеристика критеріїв, показників та рівнів підготовленості майбутніх вихователів до формування ціннісних орієнтацій у старших дошкільників // Современные тенденции в педагогическом образовании и науке Украины и Израиля: путь к интеграции, Выпуск № 4 научных трудов, Ариель (Израиль), 2013. - С. 130-133
 10. Результати та аналіз дослідно-експериментальної роботи щодо підготовки майбутніх вихователів до формування ціннісних орієнтацій у старших дошкільників / Т. Д. Величко // Проблеми сучасної педагогічної освіти, Випуск 43, Ялта, 2014 . - С. 39-45.
 11. Принципы формирования ценностных ориентаций у детей дошкольного возраста в инклюзивных группах // Восточное партнерство в сфере педагогических инноваций в инклюзивном образовании: Материалы научно-практической конференции в рамках Международного проекта TEMPUS «INOVEST», г. Кишинев, 6-10 июля 2015 г., с. 198-199
 12. Проблема підготовки майбутніх вихователів до формування ціннісних орієнтацій у старших дошкільників // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2016, № 1, с. 27-31
 13. Взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї у формуванні ціннісних орієнтацій // Формування особистості дошкільника в умовах сім’ї. Колективна монографія. Одеса-2016, с. 214-230

 

Старший лаборант: Візнюк Валентина Василівна

Адрес: 634057, м.Одеса, вул. Ніщинського 1, каб. 16

Телефон: (048) 732-09-78

E-Mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Останнє оновлення: Понеділок, 26 березня 2018, 11:28

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory