Кафедра слов’янського мовознавства

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анотації програм 2015-2016 навчального року

Анотації програм 2017-2018 навчального року

Науково-педагогічний склад

Данільченко Наталія Іванівна

 

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри слов’янського мовознавства.

Наукові інтереси: мовознавство, зокрема семантика, синтаксис, лінгвістика тексту; методика викладання мов.

Н.І. Данільченко закінчила російське відділення філологічного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Там же навчалася в аспірантурі, захистила дисертацію «Суб'єктно-просторовий компонент семантичної структури речення» і здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук, вчене звання доцента.

З 1979 року асистент, з 1988 року доцент кафедри слов'янського мовознавства Південноукраїнського педагогічного університету. У 1993-2007 роках була деканом факультету початкового навчання, а з жовтня 2007 року очолює кафедру слов'янського мовознавства.

Нагороджена знаком Міністерства освіти і науки «Відмінник освіти України». ДЕТАЛЬНІШЕ...

Сокаль Марія Анатоліївна

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янського мовознавства

Наукові інтереси: слов’янське мовознавство, зокрема лексикологія; старослов’янська мова; методика викладання мов.

М.А. Сокаль закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Навчалася в аспірантурі. Захистила дисертацію «Розвиток педагогічної лексики в російській літературній мові XIX ст.», здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. В 1997 році присвоєно вчене звання доцента.

Працювала асистентом кафедри російської мови і літератури Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського. З 1994 року обіймає посаду доцента кафедри слов'янського мовознавства Південноукраїнського державного педагогічного університету. В 1998-2007 роках очолювала кафедру слов’янського мовознавства. З 2008 р. – доцент цієї кафедри.

Нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України. ДЕТАЛЬНІШЕ...

Кон Олена Олександрівна

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янського мовознавства

Наукові інтереси: слов’янське мовознавство, палеографія, методика викладання мов.

О.О. Кон закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Там само навчалася в аспірантурі. Захистила дисертацію «Наукова спадщина Л.П. Жуковської – історика російської мови та писемності» і здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Працює на кафедрі слов'янського мовознавства Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, в тому числі з 2003 року – на посаді доцента. ДЕТАЛЬНІШЕ...

Єгорова Єлізавета Йосипівна

 

Старший викладач, приват-доцент кафедри слов’янського мовознавства

Наукові інтереси: літературознавство,стилістика, фразеологія, методика викладання мов.

Є.Й. Єгорова закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Працювала старшим лаборантом кафедри психології, асистентом, старшим викладачем кафедри російської і української мови та літератури і кафедри російської мови та літератури Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського. З 1995 року займає посаду старшого викладача кафедри слов'янського мовознавства Південноукраїнського педагогічного університету.

З 2010 року – приват-доцент кафедри слов’янського мовознавства.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти, знаком Міністерства освіти і науки «Відмінник освіти України». ДЕТАЛЬНІШЕ...

Ілясов Олександр Олександрович

 

Викладач кафедри слов’янського мовознавства

Наукові інтереси: слов’янське мовознавство, зокрема лексикологія, лексикографія, сербістика; медієвістика; методика викладання мов.

О.О. Ілясов закінчив російське відділення філологічного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Там само навчався в аспірантурі, по закінченні якої був прийнятий на посаду асистента кафедри слов'янського мовознавства Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Протягом 2004-2005 навчального року виконував обов'язки заступника декана факультету початкового навчання. ДЕТАЛЬНІШЕ...  

Турбарова Надія Казимирівна

 

Викладач кафедри слов’янського мовознавства

Наукові інтереси: сучасна українська літературна мова, зокрема лексика, стилістика, фразеологія; методика викладання мов, літературознавство.

Н.К. Турбарова закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського за спеціальністю «Початкове навчання та українська мова і література». Навчалася в аспірантурі.

В 2001-2002 роках працювала асистентом кафедри української філології, а з 2002 року викладач кафедри слов'янського мовознавства. ДЕТАЛЬНІШЕ...

Толопко Ольга Олександрівна

 

Старший лаборант кафедри слов’янського мовознавства

О.О. Толопко з відзнакою закінчила Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача педагогіки. Навчається в аспірантурі.

Плідно працює над науковою темою, пов’язану з формуванням організаційної компетенції майбутніх вчителів початкових класів.

Автор декількох публікацій. ДЕТАЛЬНІШЕ...

Загальні відомості

Історія кафедри слов'янського мовознавства бере початок у 1977 р. зі створення секції російської та української мов при кафедрі іноземних мов. У 1979 р. у зв’язку з відкриттям (відновленням) факультету початкового навчання секція була перетворена на самостійну кафедру російської, української мови та літератури. За період існування кафедри її очолювали доктори філол. наук, професори І.А. Луценко, М.М. Нєстєров, В.П. Дроздовський. У середині 1980-х років кафедра забезпечувала викладання таких базових курсів, як сучасна українська мова, сучасна російська мова, українська та російська літератури, зарубіжна література, дитяча література, методики викладання мов у початкових класах та ін.
Поява подвійних спеціальностей на факультеті підготовки вчителів початкових класів, розширення програм філологічної підготовки студентів, а також загальний розвиток педагогічного інституту (відкриття нових факультетів, де викладались дисципліни філологічного циклу) зумовили у 1985 поділ кафедри на дві окремі – кафедру української мови та літератури (завідувач – доктор філологічних наук, професор В.П. Дроздовський) та кафедру російської мови та літератури (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент Н.П.Бєляєва). У подальшому останню було перейменовано на кафедру слов’янського мовознавства, якою в різні роки керували доценти, кандидати філологічних наук О.Ю. Касім, М.А. Сокаль; з 2007 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Н.І. Данільченко.
Згідно з Законом про мови, Законом України «Про вищу освіту» та з урахуванням регіональних особливостей і потреб Півдня України (велика болгарська діаспора) від 1996 р. кафедра готувала спеціалістів за подвійною спеціальністю «Початкове навчання і болгарська мова та література».
Опанування спеціальності «Болгарська мова та література» передбачає вивчення спеціальних лінгвістичних дисциплін. Їх викладання забезпечували досвідчені викладачі з Болгарії, кандидати філологічних наук, доценти С.Д. Теллалова, С.М. Цанов, В.Р. Іванова, М. Парзулова.
Сьогодні на кафедрі працюють кандидати філологічних наук, доценти Н.І. Данільченко, М.А. Сокаль, О.О. Кон, приват-доцент Є.Й. Єгорова, викладачі Н.К. Турбарова, О.О. Ілясов.
Читаються курси: «Методика викладання української мови в початковій школі», «Методика викладання російської мови», «Шкільний курс української мови з методикою її викладання», «Шкільний курс російської мови з методикою її викладання», «Сучасна російська мова», «Вступ до слов’янського мовознавства», «Старослов’янська мова», «Каліграфія» «Основи культури і техніки мовлення», «Основи красномовства», «Риторика» та ін.
Пошук нових шляхів та інноваційних підходів у методиці викладання слов’янських мов у початковій школі, удосконалення змісту і методики викладання дисциплін лінгвометодичного циклу у вищих навчальних закладах, дослідження актуальних питань мовознавства та лінгводидактики спричинили розробку і впровадження нових навчальних курсів (спецкурсів). Серед них, наприклад, такі: «Формування читацької самостійності учнів початкової школи», «Вивчення тексту та його категорий у початковій школі», «Формирование грамматического строя речи младшего школьника в лингвистическом и прагматическом аспекте», «Зв’язний текст як основа формування комунікативних умінь молодшого школяра», «Коммуникативная направленность работы над обогащением словарного запаса учащихся начальных классов», «Лінгвістичні словники і робота з ними у початковій школі», «Лексикографія: сучасний період розвитку», «Психологічна та лінгвістична природа смішного», «Особливості викладання української мови у школах з російською мовою навчання», «Інтерактивні технології навчання у практиці початкової школи (уроки мови та читання)», «Возникновение и развитие славяно-русского письма» та ін.
Упродовж 1990-х років члени кафедри працювали над науковою темою «Функціонально-системне (цілісне) вивчення близькоспоріднених мов і художнього мовлення», за результатами якої було опубліковано понад сто п’ятдесят статей, три монографії, зроблено понад сто доповідей на конференціях різних рівнів.
З 2002 року наукові дослідження викладачів кафедри пов’язані з широким колом питань лінгвістичного та дидактичного аспектів слов’янського мовознавства. З 2006 року на кафедрі щорічно видається збірка статей з актуальних проблем славістики: з історії та теорії слов’янських мов, методики викладання дисциплін лінгвістичного циклу у вузі та школі. Всього вийшло 6 випусків, у яких надруковано 95 статей, деякі у співавторстві зі студентами та вчителями.
Наукові доробки викладачів кафедри друкуються у фахових виданнях України та інших країн.
Члени кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію. Так, О.О.Ілясов і Н.К.Турбарова брали участь та отримали сертифікат учасника авторського семінару академіка Ш.О.Амонашвілі «Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі» (2010 р.), а О.О. Кон пройшла курс підвищення кваліфікації у Центрі міжнародної освіти МДУ імені М.В. Ломоносова (2008 р.).
Кафедра постійно проводить науково-практичні конференції студентів. Так, у 1999-2000 роках спільно з ОНУ і Болгарським культурним центром були організовані Перші та Другі Христо Ботєвські читання. Традиційною є науково-практична конференція, присвячена святу слов’янської писемності (24 травня) з секціями «Національна своєрідність слов’янських мов та вивчення їх історії» та «Слов’янські мови та методика їх викладання». У травні 2011 року, до Дня слов’янської писемності, співробітниками кафедри було проведено концерт-презентацію нової книги О.О. Ілясова «Истории из жизни моей мамы».
Викладачі кафедри плідно керують науковою роботою студентів факультету початкового навчання, готуючи їх до участі в олімпіадах і конкурсах наукових робіт. Наприклад, Гончарук Ірина посіла 2 місце в Одеському обласному конкурсі студентських робіт з російської мови та літератури 2007 р., Вербицька Ніна посіла 3 місце на Одеській обласній студентській олімпіаді з російської мови у 2008 р., Зєнченко Вікторія, яка отримала звання лауреата в номінації «методика викладання» на Одеській обласній студентській олімпіаді з російської мови у 2008 р., а магістр Саділіна Ганна отримала диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі педагогічні науки (2010 р.). У березні 2012 року студенти-фурканти кафедри взяли участь у регіональній олімпіаді з російської мови та літератури (секція методики навчання мови), отримали перше місце (К. Казанова) та третє місце (О. Кравцова); у червні 2012 року взяли участь у «Форуме молодых исследователей-русистов», який проходив у рамках Міжнародного фестивалю «Великое русское слово» (м. Одеса), виступили з 10 доповідями. Доцент Кон О.О. на цьому форумі керувала секцією «Методика викладання російської мови у школі та вузі».
Вагомий внесок членів кафедри у творче життя студентів університету (факультету початкового навчання, факультету української філології, Інституту психології). Активно сприяють вони розвитку та самореалізації літературних талантів. За останні роки при безпосередній участі викладачів кафедри (О.О. Ілясова, М.А. Сокаль, Н.К. Турбарова) було підготовлено до друку дві колективні збірки поетичних та прозаїчних творів студентів університету «Напружуючи серце» та дебютні збірки молодих поетів Тетяни Скалозуб «Під дощем» (2005), Яни Захматової «Сни про щастя» (2009) та Олега Почтаря «Дім для мрійника» (2011).
Театральна студія ПНПУ ім. К.Д. Ушинського (Театр «Таки-да») під керівництвом О.О. Ілясова неодноразово приймав участь в університетських, міських та всеукраїнських концертах, учасники театру посідали призові місця у конкурсах студентської самодіяльності. Зокрема, у листопаді 2010 року постановка театру «Один день з життя лавки» посіла 2-ге місце на конкурсі «Студентська осінь». У квітні 2011 року на Всеукраїнському конкурсі студентської творчості «Весняна хвиля-2011» учасники театру здобули перемогу у 6 номінаціях, серед яких «акторська майстерність», «найкращий пластичний образ» та «найкраще пластичне рішення», «найкраща роль другого плану», «найкращий СТЕМ», гран-прі у жанрі «Художнє слово. Літературний театр», яке отримала студентка факультету початкового навчання Таїсія Ананійчук. Дипломом І ступеню було також відзначено авторську поезію студентки факультету української філології Катерини Єрської.
Кафедра слов'янського мовознавства завжди відкрита для наукового та творчого співробітництва.

Останнє оновлення: Вівторок, 19 грудня 2017, 19:03

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory