Кафедра української та зарубіжної літератур

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анонси програм 2017-2018 навчального року

 

Гуменний Микола Хомич, завкафедри, професор.

Закінчив Дніпропетровський державний університет у 1967, спеціальність - українська мова та література, кваліфікація - філолог, учитель української мови і літератури.

Науковий ступінь: доктор філологічних наук.  

Професор, академік АН ВШ України, завкафедри української та зарубіжної літератур.

Дисципліни, які викладає:

1.Історія зарубіжної літератури 

2.Теорія літератури 

3.Порівняльне літературознавство 

4. С/к з української літератури

Підвищення кваліфікації: стажування, АПН України Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Публікації за останні 5 років:

1. Західний антивоєнний роман і проза О. Гончара: компаративний аспект: монографія. – К.: Вид-во «Євшан-зілля», 2009. – 320с.

2. А. Барбюс і О. Гончар: аксіологічний аспект антивоєнного роману // Історико-літературний журнал. – 2009. - №16. – с. 126-140

3. А. Барбюс і О. Гончар: домінанти художньої манери антивоєнного роману // Історико-літературний журнал. – 2010. - №18. – с. 324-335

4. Проза А. Барбюса і О. Гончара: своєрідність художніх систем // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: філологічні науки. – Кам’янець-Подільський «Оіюм», 2010. – Вип. 24. – с. 30-40

5. Філософія стоїцизму в антивоєнних романах А. Барбюса і О. Гончара // Вибрані праці. – Харків: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2011. – с. 373-383

6. Західний антивоєнний роман і проза О. Гончара: компаративний аспект: монографія: 2-е вид, допов. – К.: Вид-во «Євшан-зілля», 2012. – 376с.

 

 

Авксентьєва Галина Андріївна, доцент. Авксе

Закінчила Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова у 1988 році, спеціальність -  українська мова та література, кваліфікація - філолог, викладач української мови і літератури.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Вчене звання - доцент кафедри української та зарубіжної літератур

Дисципліни, які викладає:

1.Історія української літератури та критики

2.Усна народна творчість

3.Дитяча література

4.Вступ до літературознавства

Підвищення кваліфікації: стажування, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова.

Публікації за останні 5 років (основні):

1. Авксентьєва Г., Авксентьєва А. Мариністика у поетичному світі М. Драй-Хмари // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 19. – с. 53-55

2. Авксентьєва Г. Літературний пейзаж як домінанта художньої духовності в українській літературі XXст. // Культурно-языковое многообразие Приднестровья в зеркале этно-языковых процес сов современности: Материалы международной научно-практической конференции. – Тирасполь, 2010. С.59-61

3. Авксентьєва Г., Павлюк Н. Екзистенційні смисли архетипу дому в романах І. Роздобудько, М. Гримич, Н. Шевченко // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наук. праць. – К., 2011. – Вип. 10. – с. 3-11

4. Авксентьєва Г. Поетикальні виміри романістики Володимира Лиса // Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи: Збірник наук. праць. – Одеса – Тирасполь, 2012. – с. 3-9

5. Авксентьєва Г., Семенова А. Екзистенційні сенси роману В. Лиса «Острів Сильвестра» // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: Зб. наук. праць. – Миколаїв, 2013. – с. 6-9

 

Гуменна Віра Юріївна, доцент.

Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1967 році, спеціальність -  українська мова та література, кваліфікація - філолог, викладач української мови та літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент кафедри української та зарубіжної літератур

Дисципліни, які викладає:

1.Історія української літератури та критики

2.Усна народна творчість

3.Дитяча література

4.Вступ до літературознавства.

Підвищення кваліфікації: стажування, АПН України Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Публікації за останні 5 років (основні):

1. Фольклорні образи мотиви в поезії В. Сосюри: типологічний аспект // Історико-літературний журнал. – 2010. - №18. – с. 474 – 482 (у співавт.)

2. Дитячі оповідання М. Коцюбинського і Б. Грінченка: історико-типологічний аспект // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету ім. Івана Огієнка: філологічні науки. – Кам’янець-Подільський «Оіюм», 2010. – Вип. 24. – с. 204-211

3. Дитячі оповідання І. Франка: теоретичний і практичний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць. – К.: Твім інтер, 2010. – Вип. 29. – Частина 2. – с. 145-152

4. Романи О. Гончара «Твоя зоря» і М. Стельмаха «Дума про тебе»: історико-типологічний аспект // Виховання і культура: міжнародний науково-практичний журнал. – 2012. №2-3. – с. 7-10

5. Роман О. Гончара «Твоя зоря»: філософський аспект жіночих образів // Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства: збірник наукових статей. – Полтава, 2013. – с. 86-93

 

Боєва Евеліна Володимирівна,доцент

Вища освіта: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 1987, спеціальність - російська мова та література, кваліфікація - філолог, викладач російської мови і літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент кафедри української та зарубіжної літератур

Дисципліни, які викладає:

1.Вступ до мовознавства

2.Загальне мовознавство

3.Сучасна українська літературна мова

Підвищення кваліфікації: стажування, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

Публікації за останні 5 років(основні)

1. Реальна топонімія як засіб образності в художньому дискурсі В. Винниченка // Філологічні науки: Зб. наук. праць. – Суми: вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – с. 8-14

2. Міфоніми у поезіях Миколи Зерова: функціонально-стилістичний аспект // Мова і культура: Науковий журнал. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. V (130) – с. 237-244

3. Онімічний аспект проблеми ідіостилі Валерія Шевченка (на матеріалі роману «Стежка в траві») // Записки з ономастики: Зб. наук. праць. – Одеса: Астропринт, 2010. – Вип. 13. – с. 25-37

4. Особливості метафоризації власних назв у мові засобів масової інформації // Слов’янський збірник: зб. наук. праць. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. –Вип. XIV-XV – с. 49-54

5. Емоційно забарвлена лексика як прояв суспільного конфлікту в романі А. Платонова «Чевенгур» // Функциональная лингвистика: сб. науч. ред. А. Н. Рудякова. – Сімферополь, 2012. - №3. – с. 64-66

6. Характеристичний потенціал антропонімів у комедії Річарда Брінслі Шерідана «Школа лихослів’я» // Записки з ономастики: Зб. наук. праць. – Одеса: Астропринт, 2012. – Вип. 15. – с. 15-21

 

Бандура Тетяна Йосипівна, доцент

Вища освіта: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, спеціальність - українська мова та література, зарубіжна література, кваліфікація - філолог, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, українська література

Вчене звання: доцент кафедри української та зарубіжної літератур

Дисципліни, які викладає:

1.Історія української літератури та критики

2. С/к з української літератури

3. Основи наукових досліджень

4. Історія зарубіжної літератури 

Підвищення кваліфікації: стажування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Публікації за останні 5 років(основні):

1. Бандура Т. Художня своєрідність поетики новелістичного жанру Василя Симоненка // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Серія: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм. – 2010. – Вип. 24. – С. 61 – 68.

2. Бандура Т. Поетика психологізму в інтелектуальних оповіданнях Валер’яна Підмогильного // Таїни художнього тексту: [зб. наук. пр.] / ред. кол. : Н. І. Заверталюк (наук. ред.). – Д.: Вид-во ДНУ, 2011. – Вип. 12. – С. 9 – 16.

3. Бандура Т. Етноментальні мотиви поезії І.Франка (на матеріалі збірки „Із днів журби“) // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць / За ред. В.Д. Будака, М.І. Майстренко. – Випуск 4. 9. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. – С. 5 – 9.

4. Бандура Т. Своєрідність художньої деталі в поетикальній системі ліричного наративу збірки Я.Щоголева „Ворскло“ // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць / За ред. В.Д. Будака, М.І. Майстренко. – Випуск 4. 10. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. – С. 10 – 14..

5. Бандура Т. Художня інтерпретація еволюції жіночого характеру в оповіданнях А.Свидницького // Таїни художнього тексту: [зб. наук. пр.] / ред. кол. : Н. І. Заверталюк (наук. ред.). – Д.: Вид-во ДНУ, 2012. – Вип. 13. – С. 3 – 9.

6. Бандура Т. Художня функціональність топосу міста в романі І. Нечуя-Левицького «Хмари» // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 2 (261). – С. 5 – 10.

7. Бандура Т. Поліфункціональність художньої деталі в поетикальній структурі наративу новел Олеся Гончара // Таїни художнього тексту: [зб. наук. пр.] / ред. кол. : Н. І.Заверталюк (наук. ред.). – Дніпропетровськ : Пороги, 2014. – Вип. 16. – С. 127 – 133.

8. Бандура Т., Усьянова О. Урбаністичні мотиви в романі І. Нечуя-Левицького «Хмари» // Materialy X Mezinarodni vedecko-prakticka conference «Veda a vznik – 2013-2014». – Praha: publishing House «Education and Science», 2014. – Вип. 25. – С. 17 – 21.

9. Бандура Т. Поетика психологізму в інтелектуальних оповіданнях В. Підмогильного «Добрий Бог», «Гайдамака» // Проблеми сучасного літературознавства: збірник наукових праць. Одеса: Астропринт, 2014. – Вип. 19. – С. 202 – 209.

Навчально-методичні посібники: 

 • Українська дитяча література (для студентів ін-ту дефектології): Методичний посібник / Уклад. Т.Й. Бандура. – Одеса, 2013. – 115 с.
 • Література іноземними мовами для дошкільнят: навчально-методичний посібник / Уклад. Т.Й. Бандура. – Одеса, 2013. – 84 с.

 

Яремчук Наталія Вікторівна, старший викладач

Вища освіта: Херсонський державний педагогічний університет ім. Н.К.Крупської,1997р., спеціальність -  українська мова і література, кваліфікація - вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Дисципліни, які викладає:

1.Історія української літератури та критики

2.Історія зарубіжної літератури.

Підвищення кваліфікації: стажування, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

Публікації за останні 5 років (основні):

1. Образи вітру й сонця в поетиці романів О.Гончара// Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць.- К.: Акцент, 2008.- Вип.31.- Ч.1.- С.432-438.

2. Романи М.Стельмаха і О.Гончара: константи поетики// Історико-літературний журнал.- Одеса, 2010.- Вип.18.- С.594-600.

3. Специфіка характеротворення в антивоєнних романах О.Гончара// Магія художнього слова О.Гончара. Матеріали IV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Гончарівські читання».- Одеса, 2009.

4. Функції пейзажотворення у романістиці О.Гончара// Магія художнього слова О.Гончара. Матеріали VI Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Гончарівські читання».- Одеса, 2011.

5. Характеротворчий дискурс у романі О.Гончара «Твоя зоря»// Магія художнього слова О.Гончара. Матеріали VШ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Гончарівські читання».- Одеса, 2013.

 

Лихачова Олеся Анатоліївна, старший викладач

Вища освіта: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова 1992 р., спеціальність - українська мова та література, кваліфікація - філолог, викладач української мови та літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Дисципліни, які викладає:

1.Дитяча література

Підвищення кваліфікації: стажування, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова.

Публікації за останні 5 років (основні):

1. Лихачова О. Мотиви смерті та її генеза у новелах Гр. Тютюнника «Поминами Маркіяна» та «Вуточка» // Історико-літературний журнал. – Одеса, 2010. – Випуск XVIII – с. 529-535.

2. Лихачова О. Роль асоціативних зв’язків у новелі Гр. Тютюнника «Зав’язь» // Історико-літературний журнал. – Одеса, 2011. - Випуск XIX. – с. 246 – 256.

3. Лихачова О. Символіка загальних назв у новелі Гр. Тютюнника «Зав’язь» // Записки з ономастики. – Одеса, 2012. Випуск XV с. 86-91

4. Лихачова О. Природа великого конфлікту та антагонізмів у новелах Гр. Тютюнника // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса, 2012. – Випуск XVI. – с. 227-233

5. Лихачова О. Типологічне зіставлення сюжету та концепції дійсності в структурі новелістичного етюду Гр. Тютюнника «Зав’язь» // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса, 2013. – Випуск XVIII – с. 264-270

 

Горанська Тетяна Володимирівна , старший викладач

Вища освіта: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 1988р., спеціальність - російська мова та література, кваліфікація - філолог, викладач російської мови і літератури

Дисципліни, які викладає:

1.Історія зарубіжної літератури

Підвищення кваліфікації: стажування, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

Публікації за останні 5 років(основні):

1. О. Бальзак та І. Франко: взаємодія проблематики та поетики / Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 8. – К. - Одеса, 2001. – С. 46-57.

2. І. Франко і світова література: до питання про еволюцію художнього портрету / Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. - Кривий Ріг, 2003. – С. 76-85.

3. Феномен підсвідомого у прозі І. Франка 90-х років / Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. - К., 2004. - С.142 -150.

4. Еволюція образу Лиса в західноєвропейській та українській літературі / Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. - Кривий Ріг , 2008. – С.552 -563.

5. Художня інтерпретація образу скнари в творчості О.Бальзака та І.Франка // Історико-літературний журнал. - Одеса, 2010. - № 18. – С.148-156.

І. Загальні відомості

 

Кафедра української та зарубіжної літератур функціонує з 1вересня 2000 року. Роботою викладачів кафедри керує доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО України   Гуменний М. Х. Кафедра готує та випускає бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом «Філологія*: українська мова та література». Додаткова спеціальність  - Мова і література (англійська), мова і література (англійська).

 

ІІ. Науково-педагогічний склад

 

На кафедрі працює 10 науково-педагогічних працівників і співробітників, з них:

1 доктор наук,

8 кандидатів наук,

1 ст. викладач

Викладачі кафедри здійснюють викладання таких навчальних дисциплін, як-то:

 • (для підготовки бакалаврів терміном навчання 4 роки) за напрямом «Філологія*: українська мова та література».
 • Історія української літератури та критики
 • Історія зарубіжної літератури
 • Вступ до літературознавства
 • Вступ до мовознавства
 • Усна народна творчість
 • Дитяча література
 • Світова література
 • Методика навчання української та зарубіжної літератур
 • Шкільний курс української літератури
 • Шкільний курс зарубіжної літератури та методика викладання
 • Основи наукових досліджень
 • Методика навчання російської та зарубіжної літератури
 • Історія російської літератури та критики

 

(для підготовки спеціалістів з української мови та літератури терміном навчання 1 рік і надає кваліфікацію «ПМСО. Українська мова та література», Російська мова та література (англійська))

 • Теорія літератури
 • Загальне мовознавство
 • Актуальні напрями світової літератури
 • Література євразійських країн
 • С/к і с/с з української літератури
 • С/к із зарубіжної літератури

 

(для підготовки магістрів з української мови та літератури терміном навчання 1 рік і надає кваліфікацію «ПМСО. Українська мова та література»)

 • Порівняльне літературознавство
 • Загальне мовознавство
 • Актуальні напрями світової літератури

 

ІІІ. Наукова робота

 

Співробітниками кафедри проводять науково-дослідну роботу за темою

«Поетика художнього твору» (науковий керівник теми д.ф.н., проф.
М.Х. Гуменний)

Останнім часом опубліковані 3 монографії д. ф. н., проф.
 М.Х. Гуменним: 

1 «Поетика романного жанру О.Гончара: проблеми типологій: Монографія. – К.: Акцент, 2005р. – 240с.;

2. Західний антивоєнний роман і проза О.Гончара: компаративний аспект: Монографія. – К.: Вид-во «Євшан-зілля», 2009р. – 320 с.;

3. Західний антивоєнний роман і проза О.Гончара: компаративний аспект: Монографі: 2-ге видання доповн. – К.: Вид-во «Євшан-зілля», 2012р. – 370 с.

 

Аспірантами кафедри Гурдузом А.І. і Галич К. О. захищені кандидатські дисертації (2007, 2010 р.) та аспірантами Запорізького національного університету: Адамович А. і Огульчицькою О. під керівн. проф. М.Х. Гуменного захищені кандидатські дисертації в 2011 і 2013 рр.

 

При кафедрі існує аспірантура за спеціальностями:

 • 01.01 – українська література
 • 01.05 – порівняльне літературознавство

 

ІV. Навчально-методична робота

 

Співробітниками кафедри розроблені і впроваджені в навчальний процес робочі програми з дисциплін:

 • Історія української літератури та критики
 • Історія зарубіжної літератури
 • Вступ до літературознавства
 • Вступ до мовознавства
 • Усна народна творчість
 • Дитяча література
 • Світова література
 • Методика зарубіжної літератури
 • Методика навчання української та зарубіжної літератур
 • Шкільний курс української літератури
 • Шкільний курс зарубіжної літератури та методика викладання
 • Основи наукового дослідження
 • Теорія літератури
 • Загальне мовознавство
 • Актуальні напрями світової літератури
 • Література євразійських країн
 • Порівняльне літературознавство
 • Загальне мовознавство
 • Методика навчання російської та зарубіжної літератури
 • Історія російської літератури та критики

 

Розроблені методичні рекомендації:

 • Шкільний курс української літератури та методика його викладання: методичні рекомендації до навчальної програми за вимогами кредитно-модульної системи. Частина. І. – Одеса, 2008. – 88с.
 • Шкільний курс української літератури та методика його викладання: (методичні рекомендації до навчальної програми за вимогами кредитно-модульної системи). Частина. ІІ. – Одеса, 2009. – 67с.

 

Навчально-методичні посібники:

 • Як написати наукову статтю та підготувати доповідь на конференцію (навчальний посібник для студентів, магістрів, аспірантів). – Одеса, 2009. – 142с.
 • Світова література ХІХ-ХХ століть (для студентів інституту психології): методичний посібник. – Одеса, 2010р.          
 • Психологізм у світовій літературі ХІХ – ХХ ст.: навчально-методичний посібник (для студентів V курсу філологічних факультетів). – Одеса, 2010р.
 • Українська дитяча література (для студентів ін-ту дефектології): Методичний посібник / Уклад. Т.Й. Бандура. – Одеса, 2013. – 115 с.
 • Література іноземними мовами для дошкільнят: навчально-методичний посібник / Уклад. Т.Й. Бандура. – Одеса, 2013. – 84 с.

V. Організаційна робота

 

              За останні роки викладачами кафедри проведено:

 1. Всеукраїнські науково-теоретичні конференції «Українська література в контексті світової літератури» (5 конференцій).
 2. Регіональні наукові конференції студентів, присвячених творчості О.Гончара (6 конференцій).
 3. Регіональні наукові конференції студентів, присвячені творчості Т.Г.Шевченка (6 конференцій).
 4. Регіональна наукова конференція студентів і викладачів, присвячена творчості М.Гоголя.
 5. Всеукраїнські наукові конференції для молодих вчених «Українська культура ХХ-ХХІ століття: гендерний аспект» (6 конференцій).
 6. Виховна робота зі студентським колективом. Куратори академічних груп проводять виховну роботу зі студентами, а саме: організовують різноманітні виховні заходи, разом зі студентами активно беруть участь у виховних загальноуніверситетських та факультетських заходах, проводять бесіди за актуальною для студентської молоді тематикою під час кураторських годин, відвідують студентські гуртожитки та інструктують студентів з питань щодо запобігання розповсюдження у студентському середовищі негативних явищ: пияцтва, паління, наркоманії тощо.

VІ. Контакти 

Останнє оновлення: Четвер, 08 лютого 2018, 09:45

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory