Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анотації програм 2016-2017 н.р.

БУКЛЕТ


281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Загальні відомості

 

Історія кафедри починається з 2006 р. під назвою кафедри загальних дисциплін та управління освітніми закладами. У 2009 році рішенням Вченої ради Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського її було реорганізовано в кафедру управління освітніми закладами та державної служби. Кафедра є структурним підрозділом університету, що забезпечує підготовку керівних кадрів у галузі освіти.

Перший завідувач кафедри - доктор наук з державного управління, професор Світлана Костянтинівна Хаджирадєва.

Сьогодні кафедру очолює доктор політичних наук, професор Олег Олександрович Долженков.

Головний результат роботи кафедри – це висококваліфіковані випускники, які поповнюють ряди управлінців у сфері освіти. Щорічно кафедра управління освітніми закладами та державної служби випускає близько 40 магістрів денної та заочної форм навчання. Ми пишаємося своїми випускниками, серед яких значна кількість – успішні керівники: Серед випускників кафедри: проректор, декан, заступники декана, заступники завідувача кафедри; доктори наук, кандидати наук; директори та заступники директорів навчальних закладів, завідувачі дошкільних навчальних закладів.

 

Науково-педагогічний склад

 

Долженков
Олег Олександрович


Доктор політичних наук, доцент.
Завідувач кафедри, професор кафедри.

Дисципліни, які читає на кафедрі:

1. Правові аспекти управління навчальним закладом;
2. PR - технології в управлінській діяльності менеджера освіти.


 

Черненко
Наталія Миколаївна


Доктор педагогічних наук.
Доцент, приват-професор, в.о. професора кафедри управління освітніми закладами та державної служби.

Дисципліни, які читає на кафедрі:

 1. Теорія та менеджмент організації;
 2. Основи  управління ризиками у навчальному закладі;
 3. Управління навчальним закладом в умовах інклюзії;
 4. Практикум з управління вищим навчальним закладом.

 

 


Постоян
Тетяна Григорівна


Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

Дисципліни, які читає на кафедрі:

 1. Психологія управління;
 2. Освтітні технології, управління навчальною та виховною діяльністю;
 3. Управління впровадженням інновацій .

 

 


 

Сакалюк
Оксана Олександрівна


Кандидат педагогічних наук.
Доцент, доцент кафедри.

Дисципліни, які читає на кафедрі:

1. Методологія наукового пізнання в галузі освіти;

 

2. Управління інформаційними зв’язками та соціально-педагогічними проектами;

3. Керівник навчального закладу та техніка управлінської діяльності.


 

Ручкіна
Маріанна Миколаївна


Кандидат педагогічних наук.
Доцент, доцент кафедри.

Дисципліни, які читає на кафедрі:

1.  Аудит і оцінювання управлінської діяльності;
2.  Основи педагогічних вимірювань та моніторинг якості освіти.


 

Зелінська
Наталя Cергіївна


Кандидат наук з державного управління.
В.о. доцент кафедри.

Дисципліни, які читає на кафедрі:

1. Соціальна та екологічна безпека діяльності;

2. Управління трудовими ресурсами та змістом робіт;

3. Управління фінансово-економічною діяльністю.


 

Тодорова
Маріанна Миколаївна


Кандидат педагогічних наук.
Старший викладач.

Дисципліни, які читає на кафедрі:

1. Управління впровадженням педагогічних інновацій в інклюзивній освіті;
2. Управління соціально-педагогічними проектами;
3. Організація навчального процесу у ВНЗ.

 

Наукова робота

 

З 2012 по 2016 рік кафедра управління освітніми закладами та державної служби працювала над виконанням науково-дослідної роботи за темою «Теорія і практика розвитку сучасної освіти та удосконалення системи управління навчальними закладами», а з 2017 року розпочала роботу над новою темою науково-дослідної роботи «Теоретико-методичні засади публічного управління у сфері освіти».

Викладачами кафедри видано понад 200 наукових статей, 50 навчальних посібників, з них 7 з Грифом МОН.

Колектив кафедри постійно організовує наукові конференції, «круглі столи», дискусійні клуби з актуальних питань управління. А також бере участь в міжнародних проектах, таких як проект tempus «Східне партнерство у сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті (INOVEST)» (за участю представників з Білорусії, Молдови, України, Іспанії, Швеції, Німеччини).

Постійна участь викладачів у міжнародних проектах, міжнародних та всеукраїнських конференціях підвищує авторитет і престиж кафедри

Специфіка кафедри полягає в тому, що вона здійснює підготовку лише магістрів зі спеціальності «Управління навчальними закладами». Тому наукова робота студентів проводиться в рамках їх магістерських робіт.

Тематика науково-дослідних робіт студентів стосується вирішення окремих питань управління навчально-виховним процесом та діяльністю персоналу дошкільних, загальноосвітніх і вищих навчальних закладів. Студенти розробляють питання щодо вдосконалення методичної, організаційної та виховної роботи у навчальних закладах, вирішення яких спрямовані на поліпшення роботи конкретних навчальних закладів. Керівництво науково-дослідними роботами студентів забезпечують всі викладачі кафедри.

У теперішній час на кафедрі управління освітніми закладами та державної служби навчаються 4 аспіранти за фахом.

 

Навчальна робота

Профілі освітніх програм

На лекціях та семінарських заняттях значна увага приділяється розвитку творчого мислення студентів та вмінню самостійно аналізувати матеріал і аргументувати власні позиції.

Працівниками кафедри здійснено значну роботу з навчально-методичного забезпечення підготовки студентів. На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з таких навчальних дисциплін:

Теорія та менеджмент організації (укладач: Н.М.Черненко). Освітні технології та управління навчальною та виховною діяльністю (укладач: Т.Г.Постоян), Соціальна та екологічна безпека діяльності (укладач: Н.С.Зелінська), Управління трудовими ресурсами та змістом робіт (укладач: В.М. Гладкова), Психологія управління (укладач: Т.Г.Постоян), Керівник навчального закладу та техніка управлінської діяльності (укладач: О.О.Сакалюк), Аудит і оцінювання управлінської діяльності (укладач: М.М.Торган), Управління інформаційними зв’язками та соціально-педагогічними проектами (укладачі: О.О.Сакалюк, М.М. Тодорова), Управління фінансово-економічною діяльністю (укладачі: Г.В. Музиченко, Н.С. Зелінська), Методологія наукового пізнання в галузі освіти (укладач: О.О.Сакалюк), Правові аспекти управління навчальним закладом (укладач: О.О. Долженков), Управління впровадженням інновацій у загальноосвітньому навчальному закладі (укладач Т.Г. Постоян), Організація і управління позанавчальної роботи (укладач М.М. Ручкіна), Спецкурс «Акмеологічні основи управління кар’єрою» ( укладач В.М. Гладкова), Основи педагогічних вимірювань та моніторинг якості освіти (укладач М. М. Ручкіна), Управління навчальними закладами (укладачі Т.Г. Постоян).

До кожної дисципліни викладачами кафедри розроблено навчально-методичний комплекс, що включає тексти лекцій, розробки семінарських та практичних завдань, індивідуальні творчі завдання для самостійної роботи студентів, тести для перевірки знань студентів, теми магістерських робіт.

ПИТАННЯ ДО ІСПИТІВ

Графік освітнього процесу

Методична робота

 

Діяльність викладачів кафедри спрямована на вдосконалення навчально-методичного забезпечення. При цьому основними напрямками вдосконалення навчально-методичної та інформаційної роботи є такі:

 • розробка єдиної структурно-логічної схеми наскрізних навчальних програм і планів за спеціальністю «Управління навчальним закладом»;
 • удосконалення процесу засвоєння студентами знань, умінь і навичок через забезпечення належного використання науково-педагогічним складом нових форм, ефективних методів, інноваційних методичних засобів і прийомів навчання;
 • впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання (модульне навчання, інтерактивні методи тощо);
 • ефективне використання сучасних технічних засобів навчання;
 • удосконалення методичного забезпечення навчального процесу, насамперед нових навчальних дисциплін і курсів самостійної роботи студентів;
 • створення сприятливих умов для формування особистісних якостей громадянина України.

Для комплексної перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки розроблено необхідні засоби діагностики якості вищої освіти: питання до іспитів та заліків, тести, тестові завдання, відповідні пакети контрольних завдань.

Усі навчальні дисципліни, що забезпечуються науково-викладацьким складом кафедри управління освітніми закладами та державної служби, мають повне методичне забезпечення, яке постійно удосконалюється, змінюється відповідно до змін у науці та нормативних документах Міністерства освіти і науки України.

Кафедра проводить корегування навчальних програм (за новими навчальними планами) за кредитно-модульною системою, проводить корегування та оновлення списків рекомендованої літератури, розробляє і переробляє завдання для самостійного контролю студентів у відповідності до реформування в сфері освіти, до змін законодавства, нових надходжень літератури тощо.

 

Організаційна робота

 

Організаційна робота на кафедрі здійснюється за такими напрямками:

1) Виховна робота на кафедрі проводиться у відповідності до плану заходів факультету та університету з виховної роботи. Традиційно значна увага приділяється вихованню патріотизму та пропаганді здорового способу життя.

Виховна робота кафедри здійснюється з врахуванням специфіки її контингенту, адже ми надаємо освітні послуги особам, які отримують другу-третю освіту, керівникам навчальних закладів різних рівнів. Саме ця специфіка передбачає обмін здобутками у цій сфері між викладачами, студентами та навчальними закладами, в яких працюють студенти та випускники кафедри.

2) Профорієнтаційна робота:

- щорічно кафедрою в березні-квітні проводиться День відкритих дверей;

- кафедрою розроблено та розповсюджуються буклети;

- викладачі та студенти кафедри організовують власні та беруть участь у заходах інших  навчальних закладів різних рівнів з метою популяризації здобутків університету тощо.

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory