Факультет дошкільної педагогіки та психології

Факультет дошкільної педагогіки та психології

doshk navchannya

      Факультет дошкільної педагогіки і психології був створений в 1979 році. За цей час він став науково-методичним центром підготовки майбутніх фахівців з дошкільної освіти та удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів південного регіону України. Саме тут забезпечуються умови для одержання спеціальної педагогічної освіти здібним та талановитим дівчатам та юнакам, які за своїм покликанням – педагоги.

   Першим деканом  факультету був канд.. біолог. наук, доцент  В. Ян, якого у 1990 року  змінила канд. пед. наук. приват-професор  В. Інжестойкова.  З 2008 року декан факультету  - доктор пед. наук, професор  Т. Жаровцева.

  Значний внесок у підготовку фахівців з дошкільної освіти у різні періоди існування факультету внесли кращі викладачі факультету: А. Богуш, В.Ликова, Е.Карпова, В.Інжестойкова, Т.Жаровцева, Н.Грама, В.Нестеренко, О.Листопад, І.Бужина, Л.Коргун, Л.В.Костюхіна, О.Літовченко, А.Івершинь.

  Факультет здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Дошкільна освіта», з додатковими спеціальностями за денною та заочною формами навчання. Термін навчання в бакалавраті – 4 роки. Випускники отримують кваліфікацію «Вихователь дітей раннього та дошкільного віку» з додатковими спеціальностями «Спеціальна освіта (логопедія)», «Психологія», «Мова і література (англійська)». Навчання в магістратурі – 1.5 - 2 роки на базі освітнього рівня  «бакалавр» або «спеціаліст» Магістри отримують освітній ступінь - магістр педагогічної освіти.

Кваліфікацію вихователя дітей раннього та дошкільного віку можна здобути за скороченим терміном навчання впродовж 2 років на денній та 3 років на заочній формі навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».     

На  факультеті  діють  три кафедри: кафедра теорії та методики дошкільної освіти (завідувач – академік НАПН України, доктор пед. наук, професор А.Богуш), яка спеціалізується на підготовці студентів з фахових методик навчання і виховання дошкільників. Кафедра дошкільної педагогіки (завідувач - доктор пед. наук, професор Е.Карпова)  забезпечує підготовку майбутніх фахівців дошкільної освіти з дисциплін історико-педагогічного циклу. Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології (завідувач - доктор пед. наук, професор Т.Жаровцева)  готує фахівців з дисциплін сімейного та естетичного циклу,  дефектології, логопедії, організовує педагогічну практику.

На факультеті працює аспірантура і докторантура.

    За 38 років існування факультет підготував для освітянських закладів тисячі фахівців, серед яких відмінники народної освіти, вчителі-методисти, вчителі вищої категорії, науковці. Випускники факультету працюють у дошкільних навчальних закладах та школах вихователями, логопедами, психологами, обіймають керівні посади в закладах освіти, займаються науково-методичною діяльністю. Випускники факультету обіймають різні посади в освітніх закладах, є відомими науковцями та викладачами в галузі педагогічних та психологічних наук. Серед них доктори педагогічних наук, професори: Т.Степанова (декан інституту розвитку дитинства МНУ ім. В.О.Сухомлинського), С.Хаджирадева (завкафедрой НАГУ при Президенті України), Г.Яворська (полковник МВС України), І.Княжева, О.Трифонова. Кандидати педагогічних наук: Ю.Малікова (декан факультету менеджменту НАГУ при Президенті України м.Одеса), О.Кисельова (завкафедрою ОДАТРЯ м.Одеса). На факультеті працюють кандидати педагогічних наук, доценти: А.Колеснік, О.Кудрявцева, В. Ковиліна, О.Монке, І.Непомняща, А.Просенюк, Ю.Руденко, О.Соцька, І.Мардарова, В.Баранова, Г.Кавиліна. Кандидати психологічних наук: О.Водолазська, М.Крюкова (ОНУ ім.І.І.Мечнікова), О.Булгакова (ОНПУ м.Одеса), І.Василенко, О. Бабчук.

Чимало вихованців факультету стали майстрами педагогічної справи, вченими, відомими своїми науковими здобутками як в Україні, так і за її межами. На факультеті вчилися громадяни України, Китаю, Молдови, Азербайджану, США, Еквадору, Туреччини, Ізраїлю, Росії. Гордістю факультету є найкращі випускники та студенти, які берутимуть участь у міжнародних програмах, конкурсах, олімпіадах та займають призові місця.

  Головні напрями роботи, над якими працюють викладачі кафедр: здійснення гнучкості навчання, швидке реагування на зміну соціальних процесів; забезпечення варіативності навчання – вибір різних освітніх і професійних програм, що сприятиме більш повній реалізації творчого потенціалу особистості; максимальне наближення системи підготовки фахівців з дошкільної освіти до міжнародних стандартів, забезпечення еквівалентності дипломів.

    Науковий потенціал факультету сьогодні самий високий в Україні за фахом «Дошкільна освіта», який представлено академіком НАПН України А.Богуш, 9 докторами пед. наук, 21 кандидатами пед. наук. Створено наукові школи з проблем дошкільної лінгводидактики та передшкільної освіти (академік, д.пед.н., професор А. Богуш) та проблем професійної освіти (д.пед.н., професор Е.Карпова), які підготували значну кількість науковців, що працюють у педагогічних вишах України. Науковці факультету працюють над проблемами вдосконалення дошкільної освіти, підвищенням професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільного виховання за напрямами формування пізнавальної активності, професійного рівня, самостійності педагогічної підготовки фахівців дошкільного виховання. Викладачі беруть участь у міжнародних конференціях Арабських Еміратів, Білорусі, Болгарії, Ізраїлю, Казахстану, Китаю, Молдови, Німеччини, Польщі, Словакії, Туреччини, Угорщини, Чехії та ін. Студенти разом з викладачами мають можливість обговорювати свої наукові досягнення у збірнику наукових праць «Педагогічний альманах» (Пелікан), який щорічно випускається на факультеті. Здійснюється діяльність з налагодження міжнародних зв’язків з профільними факультетами та кафедрами вишів інших країн  (Греції, Туреччини, Болгарії, Литви, Молдови, Еквадору).  

    Студенти нашого факультету проходять практику у дошкільних навчальних закладах Одеси та Одеської області. Для деякіх місце проходження практики становить майбутнім місцем роботи. Багато наших студентів й в подальшому продовжують приймати активну участь в житті дошкільних навчальних закладів. Наших студентів запрошують на свята, відкриті заняття до дошкільних закладів.

  На факультеті існують свої традиції,  проводиться  багато заходів, присвячених професійним та  державним святам (День дошкільного працівника,  вистави  творчих робіт викладачів та студентів, конкурси та олімпіади). На День захисту дітей сумісними зусиллями викладачів, студентів та випускників проводяться акції, концерти не тільки у стінах факультету або університету, але й у дошкільних навчальних закладах, будинках дитини.

Сучасний розвиток суспільства вимагає подальшого вдосконалення системи виховної роботи зі студентами. Основними завданнями освітньо-виховної роботи на факультеті є:

 • -формування особистості майбутнього викладача;
 • -людини з високими морально-духовними якостями: громадянина, патріота, професіонала – майстра.

   В навчально-виховних планах за спеціальностю «Дошкільна освіта», виховна робота представлена як цілеспрямована динамічна взаємодія (співробітництво, партнерство) педагогів і студентів. Стан навчально-виховної роботи постійно контролюється деканатом та навчальною частиною університету, систематично заслуховується на засіданнях методичної комісії факультету, ректорату.

  У всіх групах працюють куратори, які проводять заходи з виховної роботи згідно з затвердженими в установленому порядку планами.

   На факультеті створюються всі необхідні умови для розвитку органів студентського самоврядування, діяльність яких покликана на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

 

Основними завданнями органів студентського самоврядування на факультеті є:

 • -забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • -забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • -сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • -сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • -створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • -організація співробітництва зі студентами інших вищих закладів освіти і молодіжними організаціями;
 • -сприяння працевлаштуванню випускників;
 • -участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами, безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • -забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
 • -репрезентація у керівництві ВЗО;
 • -залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з деканатами);
 • -координація діяльності старостату, кураторів академічних груп, студентського профкому;
 • -контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;
 • -участь у розподілі стипендіального фонду;
 • -залучення студентів до художньої самодіяльності;
 • -проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвяти у студенти, випускних вечорів, днів факультету;
 • -приймають участь у поселенні студентів до гуртожитків та їх виселенні;
 • -разом з деканатами, відділом навчально-виховної роботи, господарською службою ВЗО, директором студентського містечка, зав.гуртожитками, вихователями організовують належний побут, відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитках;
 • -приймають активну участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і підтримки в необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу;
 • -координують роботу з викладачами, наставниками академічних груп студентів та кафедрами, деканатами факультетів;
 • -організовують чергування студентів і сприяють налагодженню пропускного режиму в гуртожитках;
 • -приймають активну участь у роботі по організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки та ін.;
 • -разом з завідувачами гуртожитків, директором студмістечка, вихователями створюють умови для самостійної підготовки (навчання) студентів та їх відпочинку і дозвілля;
 • -пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню студентами правопорушень, вживання ними алкоголю, наркотиків, паління та ін.

Студентське самоврядування - одна з найважливіших форм виховної роботи, здійснюване в межах концепції безперервної освіти, спрямована на формування всебічно розвиненої, творчої особистості, з активною життєвою позицією, підготовку сучасних фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці. 
   Участь студентів в діяльності органів студентського самоврядування дозволяє виступати з ініціативою власних проектів, а також допомагати у здійсненні проектів інших студентів.

 

Студенти факультету дошкільної педагогіки та психології згідно з навчальними планами вивчають такі дисципліни:

Спеціальність «Дошкільна освіта»

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • -Історія України
 • -Культурологія
 • -Філософія
 • -Релігієзнавство
 • -Основи економ.теорій
 • -Сучасна українська мова з практикумом та ділова українська мова
 • -Політологія
 • -Правознавство
 • -Іноземна мова
 • -Етика та естетика
 • -Основи конституційного права
 • -Логіка

Цикл природничо-наукової підготовки

 • -Основи медичних знань і охорони здоров’я
 • -Основи валеології
 • -Педіатрія
 • -Безпека життєдіяльності
 • -Цивільна оборона
 • -Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики
 • -Анатомія, фізіологія і паталогія дитини
 • -Етнопсихологія
 • -Сучасні ТЗН
 • -Основи екології
 • -Інформатика
 • -Основи дефектології

Цикл професійної та практичної підготовки

 • -Вступ до спеціальності
 • -Загальна педагогіка
 • -Загальна психологія
 • -Основи педагогічної майстерності
 • -Нові інформаційні технології
 • -Основи наукових досліджень
 • -Дошкільна педагогіка
 • -Порівняльна педагогіка
 • -Соціальна педагогіка
 • -Сімейна педагогіка
 • -Історія дошкільної педагогіки
 • -Теорія та технологія соціалізації дітей в умовах ДНЗ
 • -Теорія та технологія ігрової діяльності дитини у ДНЗ
 • -Психологія дитяча
 • -Педагогічна психологія
 • -Література для дітей дошкільного віку
 • -Дошкільна лінгводидактика.Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільному закладі освіти
 • -Теорія і методика формування елемент. математич. уявлень у дітей
 • -Методика навчання укр.мови в дзн національних спільнот
 • -Методика фізичного виховання дітей
 • -Методика музичного виховання дітей
 • -Методика ознайомлення дітей з українським народознавством у дошкільному закладі освіти
 • -Культура мовлення та виразне читання
 • -Основи природознавства з методикою
 • -Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному закладі
 • -Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних закладах освіти
 • -Основи образотворчого мистецтва з методикою керівн.зображ.діяльностю дітей
 • -Художня праця
 • -Декоративне мистецтво та основи дизайну
 • -Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників
 • -Теорія та технологія співпраці днз з родинами
 • -Література іноземної мови для дітей дошкільного віку
 • -Дисципліни які встановлює інститут
 • -Основи логопедії
 • -Спеціальна психологія
 • -Основи корекційної педагогіки

 

   Студенти факультету дошкільної педагогіки та психології отримують освітній рівень бакалавра з обраного напряму підготовки за 4 роки навчання; можуть продовжити навчання та отримати диплом магістра (1,5 роки навчання) з додатковою спеціальністю.

  Запрошуємо Вас вступати  до факультету дошкільної педагогіки та психології! Прийом документів на підготовку фахівців зі спеціальності «Дошкільна освіта» проводиться відповідно до правил прийому  (див. розділ «Приймальна комісія»).

Останнє оновлення: П'ятниця, 17 лютого 2017, 20:36

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory