Спеціалізовані Вчені ради

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук за спеціальностями 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» та 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

ОГОЛОШЕННЯ

ЧЛЕНИ спеціалізованої вченої ради Д 41.053.03  

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 19.00.01 - загальна психологія, історія психології

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

 

 

Прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 13.00.08 «Дошкільна педагогіка» строком на три роки.

ОГОЛОШЕННЯ

ЧЛЕНИ спеціалізованої вченої ради Д 41.053.01  

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 13.00.08 «Дошкільна педагогіка»

 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – «Політичні інститути та процеси».

 ОГОЛОШЕННЯ

ЧЛЕНИ спеціалізованої вченої ради Д 41.053.06  

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

 

 

Прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)» та 13.00.02 «Теорія та методика навчання (східні мови)»

ОГОЛОШЕННЯ

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови)

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 13.00.02 – теорія та методика навчання (східні мови)

Голова ради:

Мартинова Раїса Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідуюча кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 (германські мови);

Заступник голови:

Попова Олександра Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, декан, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 (східні мови);

Вчений секретар:

Кордонова Алла Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 (германські мови);

Члени ради:

Бігич Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри, Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність 13.00.02 (східні мови);

Боднар Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідуюча кафедри, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність 13.00.02 (германські мови);

Гуменний Микола Хомич, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 (германські мови);

Дін Сінь, кандидат психологічних наук, доцент, доцент інституту, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 (східні мови);

Єременко Тетяна Євстафієвна, кандидат філологічних наук, професор, завідуюча кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 (германські мови);

Корольова Тетяна Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, завідуюча кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 (германські мови);

Морська Лілія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідуюча кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, спеціальність 13.00.02 (германські мови);

Образцова Олена Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 13.00.02 (східні мови);

Осипова Тетяна Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 13.00.02 (східні мови);

Оськіна Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 13.00.02 (східні мови);

Редько Валерій Григорович, доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 (східні мови);

Руденко Юлія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 (східні мови);

Стрига Елеонора В’ячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 (східні мови);

Тарнопольський Олег Борисович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність 13.00.02 (германські мови);

Яблонська Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», спеціальність 13.00.02 (германські мови).


ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови)

І. Формула спеціальності:

Галузь педагогічної науки, яка досліджує проблеми змісту й методів навчання германських мов у дошкільних, середніх, вищих навчальних закладах різних типів.

Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками. Їх наявність в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для цієї спеціальності.

Класифікаційні ознаки спеціальності:

 • за рівнем організації педагогічного процесу: шкільна освіта, професійно-технічна освіта, педагогічна освіта;
 • за об’єктами педагогічного впливу: учні, майбутні педагоги;
 • за структурною складовою педагогічної науки: часткова дидактика;
 • за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки спеціалістів): предметна педагогічна освіта: навчання германських мов;
 • за характером досліджень: прикладні;
 • за психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі; суб’єкти освіти з особливими потребами.   

ІІ. Напрями досліджень: наукове обґрунтування змісту та структури курсу навчання германських мов у навчальних закладах різних типів.

 1. Теоретичні засади забезпечення навчання, виховання та розвитку у процесі вивчення германських мов;
 2. Реалізація системи навчання германських мов у підручниках і навчальних посібниках.
 3. Методика застосування новітніх засобів навчання германських мов.
 4. Методика навчання різних рівнів і аспектів германських мов.
 5. Методика розвитку вмінь і навичок учнів у всіх видах мовленнєвої діяльності.
 6. Методика реалізації самостійної роботи в навчальному процесі з германських мов;
 7. Методика реалізації позакласної / позааудиторної роботи з германських мов.
 8. Зміст методики навчання германських мов у вищих педагогічних закладах освіти.
 9. Проблеми формування професійно орієнтованого мовлення в майбутніх спеціалістів різних галузей.
 10. Моніторинг, контроль і оцінювання результатів навчання германських мов в початкових, середніх і вищих закладах освіти.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні науки.


ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 13.00.02 – теорія та методика навчання (східні мови)

І. Формула спеціальності:

Галузь педагогічної науки, яка досліджує проблеми змісту й методів навчання східних мов у дошкільних, середніх, вищих навчальних закладах різних типів.

Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками. Їх наявність в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для цієї спеціальності.

Класифікаційні ознаки спеціальності:

 • за рівнем організації педагогічного процесу: шкільна освіта, професійно-технічна освіта, педагогічна освіта;
 • за об’єктами педагогічного впливу: учні, майбутні педагоги;
 • за структурною складовою педагогічної науки: часткова дидактика;
 • за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки спеціалістів): предметна педагогічна освіта: навчання східних мов;
 • за характером досліджень: прикладні;
 • за психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі; суб’єкти освіти з особливими потребами.   

ІІ. Напрями досліджень: наукове обґрунтування змісту та структури курсу навчання східних мов у навчальних закладах різних типів.

 1. Теоретичні засади забезпечення навчання, виховання та розвитку у процесі вивчення східних мов;
 2. Реалізація системи навчання східних мов у підручниках і навчальних посібниках.
 3. Методика застосування новітніх засобів навчання східних мов.
 4. Методика навчання різних рівнів і аспектів східних мов.
 5. Методика розвитку вмінь і навичок учнів у всіх видах мовленнєвої діяльності.
 6. Методика реалізації самостійної роботи в навчальному процесі зі східних мов;
 7. Методика реалізації позакласної / позааудиторної роботи зі східних мов.
 8. Зміст методики навчання східних мов у вищих педагогічних закладах освіти.
 9. Проблеми формування професійно орієнтованого мовлення в майбутніх спеціалістів різних галузей.
 10. Моніторинг, контроль і оцінювання результатів навчання східних мов в початкових, середніх і вищих закладах освіти.

 

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні науки.

 

Прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук  за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

ОГОЛОШЕННЯ

Члени Спеціалізованої Вченої ради Д 41.053.02 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 09.00.02 – «Діалектика і методологія природничого, технічного та соціального пізнання»

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 09.00.03 – «Соціальна філософія та філософія історії»

 

 

 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла

ОГОЛОШЕННЯ

Члени Спеціалізованої Вченої ради К 41.053.07  

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 01.04.07 - Фізика твердого тіла

Прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальностей 10.02.15 - загальне мовознавство та 10.02.16 - перекладознавство.

ОГОЛОШЕННЯ

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 10.02.16 – перекладознавство

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 10.02.15 – загальне мовознавство

 

 

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory