СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

МІНІСТРЕСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 імені К. Д. УШИНСЬКОГО

 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

  Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

ДО 2021 р.

 

Одеса-2014

 

УДК 378+37.015+371.2

ББК 74.584

С83

Автори:

О. Я. Чебикін (загальна редакція), А. М. Ананьєв,  Ф. І. Казанжи, Т. І. Койчева, Р. Л. Кондратьєва, О. А. Копусь, Г. В. Музиченко, Є. П. Сєдов, С.П. Тронько.

 

Друкується на підставі рішення Ученої ради Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського від 30 січня 2014 року (Протокол №6).

 

 

 

 

Стратегічні пріоритети розвитку Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського до 2021 р. / [Ананьєв А.М., Казанжи Ф.І., Т.І. Койчева та ін.] ; под ред. д.псих.н., акад. Чебикіна О.Я.  – Одеса, 2014. – 69 с.

Робота присвячена формулюванню основних пріоритетів діяльності Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського у таких сферах його діяльності, як навчально-професійна підготовка кадрів, науково-дослідна, організаційно-виховна та міжнародна діяльність, матеріально-технічне та фінансове забезпечення тощо.

Розроблені стратегічні пріоритети будуть використані структурними підрозділами університету для планування своєї діяльності на найближчу перспективу. 

 

 

 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП……………………………………………………………………3

1. Навчально-професійна підготовка педагогічних

кадрів…………………………………………………………………… 10

2. Науково-дослідна робота…………………………………… 27

3. Міжнародна діяльність…………………………………………39

4. Організаційно-виховна та громадська діяльність… 44

5. Адміністративне управління, структурні зміни та

кадрове    забезпечення………………………………………… 53

6. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення  61

7. Соціальний захист……………………………………………   67

 

 1. НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА КАДРІВ

 

Базові програмні завдання:

 забезпечення умов для якісної підготовки фахівців, формування у студентів основних професійних компетенцій на рівні світових вимог.

 

Основними програмними напрямами виступають: 

удосконалення навчально-професійної підготовки майбутніх фахівців освіти, упровадження нового її  змісту та сучасних технологій навчання, а також  утвердження особистісно-зорієнтованої моделі навчання й виховання студентів за рахунок:

 

1.1. Розширення апробацій та впровадження системно-діяльнісної  концепції підготовки вчителя ХХІ століття, яка базується на сучасних досягненнях світової науки та наукових здобутках учених університету.

                           

                            Відповідальні:          проректори,

                                                               зав. кафедрами

                        

                            Форми планування 

                             та контролю:            плани роботи вченої ради 

                                                               університету та кафедр

 

1.1.1. Розробка навчально-методичного забезпечення підготовки студентів за новими спеціальностями.

                           

                            Відповідальні:         керівник навчального відділу,  

                                                              декани,  зав. кафедрами

                         

                           Форми планування

                             та контролю:            плани роботи кафедр та

                                                               учених  рад  факультетів

 

1.1.2. Здійснення заходів щодо підготовки та проходження ліцензування.

                            

                           Відповідальні:          перший проректор з

                                                              навчальної  та  науково-

                                                              педагогічної роботи, декани, 

                                                              зав. кафедрами.

                         

                             Форми планування

                             та контролю:            плани роботи  ректорату, 

                                                              вченої ради  університету та 

                                                              вчених рад факультетів.

 

1.1.3.   Підготовка та реалізація заходів щодо акредитації університету в цілому.

                            

                            Відповідальні:          проректори, декани, 

                                                                зав. кафедрами

                             

                            Форми планування

                             та контролю:            плани роботи ректорату

                                                              та вченої ради університету.        

                   

1.1.4.  Запровадження внутрішнього моніторингу якості вищої освіти, оцінки освітніх послуг за рахунок залучення незалежних експертів, а також поширення незалежної оцінки діяльності викладача студентами.

                            

                               Відповідальні:     проректори, керівник

                                                             психологічної служби,

                                                             студентська рада

                                                             зав. кафедрами

                          

                            Форми планування

                             та контролю:           плани роботи кафедр,

                                                             учених рад факультетів 

                                                             та університету                                  

 

1.1.5. Розширення підготовки фахівців за рахунок відкриття додаткових спеціалізацій для задоволення потреб освітніх закладів, шкіл, організацій національних меншин, зокрема молдовських, болгарських, гагаузьких, єврейських, турецьких тощо.

                          

                             Відповідальні:          перший проректор з

                                                              навчальної та науково-

                                                              педагогічної  роботи, 

                                                              декани факультетів,

                                                              зав. кафедрами 

                            

                            Форми планування

                             та контролю:            плани засідань кафедр,

                                                              учених рад факультетів

                                                              та університету    

            

1.2. Підвищення контролю якості освітніх послуг за рахунок  залучення до роботи в державних екзаменаційних комісіях визнаних педагогів-практиків, провідних фахівців, управлінців.

                         

                            Відповідальні:         перший проректор з

                                                              навчальної та науково-

                                                              педагогічної  роботи, 

                                                              декани факультетів

                          

                            Форми планування

                             та контролю:           плани роботи ректорату,

                                                              вчених рад факультетів

 1. 3. Продовження впровадження кредитно-трансферної накопичувальної системи навчання в усіх інститутах та факультетах.

 

    Відповідальні:       перший проректор з                                                                  навчальної та науково-                                                              педагогічної роботи,                                                                  декани, зав. кафедрами,                                                                керівник навчального відділу

 

Форми планування

та контролю:     плани засідань кафедр,

                            учених рад факультетів та

                           університету

 

1.4.  Проведення моніторингу щодо можливості створення навчально-наукового консорціуму у складі університету та інших ВНЗ регіону.

                             

                                Відповідальні:              перший проректор з

                                                                      навчальної та науково-

                                                                      педагогічної роботи, декани,

                                                                       відділ аспірантури та докторантури                   

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату, вчених  рад факультетів  та університету.                                            

 

1.5. Посилення зв’язків університету з регіональними органами управління освітою та освітніми установами з питань вдосконалення навчальних планів, формування проектних показників обсягу державного замовлення, організації проведення практик, працевлаштування студентів, залучення висококваліфікованих фахівців-практиків  до участі у навчальному процесі.             

 

Відповідальні:            проректори, зав. випускових  кафедр, керівник сектору працевлаштування,              керівник навчального відділу

 

Форми планування                                

та контролю:              плани роботи ректорату, вчених рад факультетів                                                            та університету

 

1.6. Поглиблення співпраці університету з вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації та регіональними органами управління освіти та науки з питань реалізації неперервної підготовки педагогічних працівників;

 

- удосконалення системи роботи у межах ПНК «Педагог» щодо відбору студентів, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», для продовження навчання за ОКР «бакалавр – спеціаліст, магістр»;

 

- оновлення комплексної профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю для забезпечення її особистісної готовності до педагогічної діяльності на рівні проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, а також тематичних зустрічей, олімпіад, пробних тестувань, концертів, лекцій, виставок тощо.

                            

                            Відповідальні:            проректор з міжнародних  

                                                                   зв’язків та науково-        педагогічної роботи                     комплексу, декани,

                                                                   керівник психологічної         служби, приймальна комісія   

 

                               Форми планування

                               та контролю:                плани роботи університету,         ректорату

 

1.7. Забезпечення навчальних дисциплін новітньою навчально-методичною літературою. Розширення фонду наукової і навчальної літератури іноземною мовою та на магнітних носіях, а також електронних ресурсах.

                             

                             Відповідальні:           проректор з наукової роботи,                                                                      

директор бібліотеки  

                                           Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату

 

1.8.  Запровадження спеціалізацій, здатних відповідати потребам суспільства, зміцнювати престижність підготовки фахівців в університеті з відповідною розробкою нових навчальних планів.

 

Відповідальні:           перший  проректор з навчальної та науково-                                                

педагогічної  роботи,                                                                 

зав. кафедрами, декани                                                

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату,

                                    вчених рад факультетів та  

                                    університету        

 

1.9. Здійснення заходів щодо розширення переліку дисциплін, які викладаються іноземними мовами (за професійним спрямуванням).

 

                                   Відповідальні:            перший проректор з

навчальної та науково-                                           

педагогічної роботи, зав.                                                            

кафедрами,  керівник

навчального відділу                                               

 

Форми планування

 та контролю:              плани роботи ректорату та                                                               вченої ради університету   

 1. 10. Запровадження інноваційних дисциплін для навчання майбутніх педагогів з ефективним застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій на рівні:

- нової версії навчального курсу «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес» у межах програми «Іntel@«Навчання для майбутнього»;

- навчального курсу «Соціальні сервіси в освіті»;

- навчального курсу  «Інформаційні системи в управлінні навчальними закладами», «Хмарні технології» та ін.

 

Відповідальні:          проректори університету,

декани  факультетів,

                                     зав. кафедрами                                                                                              

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату,

вченої ради університету

 

1.11. Удосконалення та розширення майстер-класів для випускників, які готують дипломні та магістерські роботи за програмою «Іntel@ «Навчання для майбутнього».

 

Відповідальні:            проректори університету, декани факультетів,

                                    зав. кафедрами                                               

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату, кафедр, засідання  вчених  рад факультетів та університету

1.12. Здійснення заходів щодо покращання підготовки студентів з педагогічної майстерності за рахунок організації індивідуальних занять різними викладачами: лінгвістами, психологами, мистецтвознавцями, методистами та іншими.

 

Відповідальні:            перший проректор з навчальної та науково-

                                     педагогічної  роботи,

                                    зав. кафедрою педагогіки,

                                    декани факультетів

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату, вченої ради факультетів

 

1.13. Створення умов для надання додаткових послуг з вивчення іноземних мов для бакалаврів, магістрів, аспірантів та молодих викладачів

університету.

Відповідальні:            перший  проректор з навчальної та науково-педагогічної  роботи,

                                    декани факультетів,

                                    зав. кафедрами

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату та

                                     вчених рад факультетів        

1.14. Модернізація програми моніторингу якості викладання дисциплін та рейтингу наукової діяльності викладачів з урахуванням навчально-методичної роботи.

 

Відповідальні:            проректори університету,  керівники навчального відділу та психологічної служби, сектору науково-дослідної роботи

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату та вченої ради університету

 

1.15. Розробка та впровадження маркетингової системи формування структури практичної підготовки студентів та їх працевлаштування відповідно до регіональних потреб з урахуванням демографічної ситуації в області.

 

Відповідальні:            проректор з  науково-педагогічної та виховної  роботи, керівник сектору        

                                    працевлаштування випускників,

                                    керівник відділу кадрів

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату                                                                      

1.16. Укладення угод з потенційними роботодавцями, враховуючи потреби закладів освіти регіону в педагогічних працівниках гостродефіцитних напрямів підготовки та спеціальностей, а саме:

 - угод про цільовий прийом випускників сільських шкіл з департаментами освіти і науки Одеської та інших обласних державних адміністрацій, а також з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, беручи до уваги відповідні щорічні квоти, що встановлюються МОН України;                             

- угод з департаментом освіти і науки Одеської міської ради про цільову підготовку фахівців;

- угод про співпрацю з загальноосвітніми закладами та іншими організаціями та установами стосовно відбору учнів та ознайомлення їх з майбутніми напрямами професійної діяльності.

 

Відповідальні:            проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,  відповідальний

                                     секретар приймальної комісії,

                                     зав. кафедрами

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату       

1.17. Удосконалення змісту та навчально-методичного забезпечення підготовки усіх напрямів (спеціальностей) на основі галузевих стандартів за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями.

 

Відповідальні:            перший  проректор з навчальної та науково-педагогічної  роботи,

                                    декани факультетів,

                                    зав. кафедрами

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату та

                                     вчених рад факультетів        

1.18. Оновлення положень про організацію навчального процесу, науково-методичну раду, порядок відрахування та поновлення студентів, планування роботи вченої ради університету, структурних підрозділів, кафедр тощо.

Відповідальні:            перший  проректор з навчальної та науково-педагогічної  роботи,

                                    декани факультетів,

                                    зав. кафедрами

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату та

                                     вчених рад факультетів        

1.19. Започаткування заходів щодо модернізації системи заочного навчання, перетворення її в заочно-дистанційну форму навчання.

  

  Відповідальні:          перший  проректор з навчальної та науково-педагогічної  роботи,

                                    декани факультетів,

                                    зав. кафедрами

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату та

                                     вчених рад факультетів        

 1. 20. Підготовка програми для поглибленого вивчення китайської культури та мови в межах реалізації міжнародного проекту «Освітньо-культурний центр «Інституту Конфуція».

 

Відповідальні:           проректор з наукової роботи, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу, керівник навчального відділу

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату

                                            

 

 1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 

Базові програмні завдання:

всебічно сприяти створенню умов для організації та проведення фундаментальних і прикладних досліджень в університеті в різних галузях знань, які б дозволили у подальшому впроваджувати інноваційні, прогресивні технології в освітніх та інших сферах людської діяльності.

 

Основними програмними напрямами для розвитку науково-дослідної роботи, використання її надбань у практиці, професійної підготовки педагогічних кадрів виступають:

 

2.1. Оптимізація тематики кафедральних наукових робіт з розширенням дослідницьких груп для вирішення актуальних проблем, в тому числі пов’язаних з підготовкою сучасного вчителя.

- проведення державної реєстрації науково-дослідних робіт з інноваційної тематики;

- удосконалення планування та організації виконання НДР у відповідності із затвердженими спільним наказом МОН та НАН України та програми спільної діяльності з НАПН України щодо визначення основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих і гуманітарних наук.

Відповідальні:           проректор з наукової роботи, голова сектору науково-дослідної роботи,

                                    зав. кафедрами

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи кафедр, засідань ученої ради університету та факультетів

 

2.2. Оновлення перспективного плану проведення в університеті міжнародних і національних конференцій (періодичність кожної один раз на два-три роки) та щорічних – роботи регіональних симпозіумів, з’їздів й інших заходів у межах наукових шкіл університету.

 

Відповідальні:         проректор з наукової роботи,

                                   декани факультетів

 

Форми планування

та контролю:            плани роботи ректорату,

                                   кафедр, засідань ученої 

                                   ради факультетів

 

2.3. Посилення заходів щодо залучення молодих викладачів до навчання в аспірантурі, зокрема з використанням можливостей інституту здобувачів, при визначенні їх готовності до виконання дисертаційних досліджень. Розширення підготовки кадрів вищої кваліфікації за такими спеціальностями:

          аспірантів:

 • 00.02 – теорія та методика навчання (іноземна мова);
 • 00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я);
 • 00.07 – теорія та методика виховання;

докторантів:

-    13.00.07 – теорія та методика виховання.

 

Відповідальні:           проректор з наукової роботи,

                                    зав. кафедрами

 

Форми планування

та  контролю:            плани роботи ректорату,

                                   вченої ради факультетів

 

2.4. Запровадження системи тренінгів на факультетах для викладачів університету щодо підготовки проектів для отримання національних і міжнародних грантів, пов’язаних з різними науково-дослідними програмами.

                                            

Відповідальні:        проректор з наукової роботи,

                                проректор з міжнародних

                                зв’язків та науково-

                               педагогічної роботи комплексу

Форми планування

та контролю:              плани роботи  ректорату

 

2.5. Організація та налагодження постійно діючого семінару для викладачів щодо ознайомлення з авторським немайновим правом та майновим правом на творчу продукцію науково-педагогічних працівників.

 

Відповідальні:           проректор з наукової роботи,

                                    зав. кафедрами

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи  ректорату

 

2.6. Оновлення перспективного плану видання монографій, науково-тематичних збірників, навчально-методичних праць, підручників, навчальних посібників учених університету як на власній поліграфічній базі, так і за підтримкою та грифом МОН України, з паралельним їх накопиченням на електронних носіях різними мовами.

                         

                                    Відповідальні:     проректор з наукової роботи,

                                                                  зав. кафедрами,  керівник

                                                                  інформаційно-видавничого

                                                                  центру, директор бібліотеки

                               

                                 

                                 Форми планування

та  контролю:         плани роботи  кафедр,         ученої   ради університету

 

2.7. Розширення  презентації  наукових досягнень учених університету за рахунок розміщення електронних версій 5-ти періодичних видань університету в мережі Інтернет.

 

Відповідальні:            проректор з наукової роботи, керівник інформаційно-видавничого центру,     

                                    проректор з інноваційних та інформаційних технологій

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату

 

2.8. Розробка інфраструктури науково-методичного забезпечення процесу дистанційного електронного  навчання в університеті.

Відповідальні:            перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, 

                                    проректор з  інноваційних та інформаційних технологій,

                                    декани факультетів,

                                    зав.  кафедрами 

Форми планування

та контролю:              плани роботи вченої ради  університету

 

2.9. Створення умов для поліпшення діяльності та розширення фондів електронної бібліотеки університету.

                                  

                                   Відповідальні:       проректор з інноваційних та

                                                                   інформаційних технологій,

                                директор бібліотеки                                                  

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи бібліотеки

 

2.10.  Упровадження on-line технологій у навчальний процес студентів і слухачів, а також систему підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів університету.

 

                             Відповідальні:          проректор з інноваційних та

                                                               інформаційних технологій,

                                                               зав. кафедрами

                            

                             Форми планування 

                             та контролю:            плани роботи ректорату

 

2.11. Підготовка та затвердження з відповідною перереєстрацією наукових видань університету з наданням Міжнародних стандартних серійних номерів ISBN та ISSN та включення їх до реферативного журналу України «Джерело». Започаткування спільно з НАПН України видання часопису «Наука і освіта».

 

 Відповідальні:       проректор з наукової роботи,

                                 керівник інформаційно-видавничого відділу

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи  ректорату

 

2.12. Проведення  роботи щодо представлення видавництв університету у світовій системі наукових комунікацій, зокрема у наукометричній базі даних SCOPUS видавництва Elsevier та збірниках рефератів з психолого-педагогічних наук англійською мовою.

 

Відповідальні:            проректор з наукової роботи,  керівник інформаційно-видавничого центру

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату                   

 

2.13. Проведення серії наукових форумів у межах святкування 200 -річчя університету, зокрема ІІІ-го міжнародного конгресу «Місія вчителя та його підготовка в умовах глобалізаційних змін в комунікативному середовищі людства».

 

Відповідальні:         проректор з наукової роботи,

                                 декани факультетів,

                                 зав. кафедрами

 

Форми планування

та контролю:           плани роботи ректорату,

                                 кафедр, засідань ученої 

                                 ради університету,

                                факультетів

 

2.14. Забезпечення умов для покращання творчої активності студентів, аспірантів в університеті, залучення їх до проектної наукової діяльності щодо вирішення актуальних регіональних освітніх проблем на рівні дипломних, магістерських та дисертаційних робіт.

 

Відповідальні:        проректор з наукової роботи,

                                 декани факультетів,

                                 зав. кафедрами

Форми планування

та контролю:          плани роботи ректорату,

                                кафедр, засідань ученої 

                                 ради університету,

                                факультетів

 

2.15. Визначення можливостей для проведення спільних з НАПН України комплексних досліджень з актуальних проблем у галузі педагогічної та психологічної наук.

 

Відповідальні:           проректор з наукової роботи,

                                    зав. кафедрами

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату

 

2.16.  Підготовка пропозицій щодо створення спільного з НАПН України науково-дослідного підрозділу подвійного підпорядкування.

                             

                                  Відповідальні:           проректор з наукової роботи

                               

                                Форми планування

                                 та контролю:            плани роботи ректорату

 

2.17. Ознайомлення науково-педагогічних кадрів університету з новими умовами оформлення новацій, охоронних документів, з метою сприяння розвитку системи комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності та ефективного використання потенціалу науковців університету.

 

                                  Відповідальні:           проректор з наукової роботи

                           

                                Форми планування

                                та контролю:              плани роботи ректорату

 

2.18. Створення бази науково-технічних розробок університету, які підлягають комерціалізації, з метою залучення потенційних інвесторів для фінансування НДР, пов’язаних із доведенням об’єктів права інтелектуальної власності до рівня, здатного забезпечити продаж ліцензій.

                            

                               Відповідальні:             проректор з наукової роботи

                              

                               Форми планування

                             та контролю:               плани роботи ректорату

 

2.19. Активізація проведення наукових досліджень у співпраці із фахівцями-практиками з проблем післядипломної освіти.

 

Відповідальні:        проректор з наукової роботи, декан факультету  післядипломної освіти

                                та роботи з іноземними

                                громадянами

 

Форми планування

                                  та контролю:              плани роботи  ректорату

 

2.20. Проведення організаційних заходів за підтримкою МОН та НАПН України щодо відкриття в університеті науково-практичних центрів:       

- інклюзивної освіти з базовими експериментальними майданчиками:

а)  у Дитячому будинку «Перлинка» (м. Одеса);

б) в Одеському дитячому реабілітаційному центрі (ООБФ «Майбутнє»);

- проектування шкіл майбутнього на базі:

а) Авторської школи М. П. Гузика (м. Южне);

б) НВК, Вільної школи «АСТР» (м. Одеса);

 

Відповідальні:            проректор з наукової роботи, 

                                    декани факультету психологічної освіти,  факультету фізичної реабілітації, факультету дошкільної педагогіки та   психології, фізико-математичного факультету

 

Форми планування

                                  та контролю:              плани роботи  ректорату

 

 


 1. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Базові програмні завдання:

розширення та зміцнення співпраці університету з різними освітніми та науковими установами для підвищення якості підготовки педагогічних кадрів, сприяння активному впровадженню в навчальний процес і наукову діяльність позитивного світового досвіду, нових інформаційних технологій.

 

Основними програмними напрямами для сприяння виходу університету у міжнародний освітній простір, залучення провідних учених університету до участі в різних наукових програмах, отримання різних грантів виступають:

 

3.1. Посилення співпраці університету з Асоціаціями університетів Причорноморського регіону та Європейської асоціації університетів.

 

Відповідальні:           проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, керівник відділу міжнародних зв’язків

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи університету

3.2. Розширення взаємодії із зарубіжними партнерами щодо укладання договорів про співробітництво у галузі проведення спільних досліджень.

 

Відповідальні:           проректори університету,

                                    декани факультетів                                                      

Форми планування

та контролю:              плани роботи університету

 

3.3. Наповнення WEB-порталу університету інформацією для іноземних громадян з використанням англійської та російської мов.

 

Відповідальні:            проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, проректор з інформатизації, керівники відділу міжнародних зв’язків та інформаційно-технічного відділу

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату та університету

 

3.4. Розширення академічної мобільності студентів та викладачів шляхом:

-  короткотермінового навчання студентів в університетах різних країн за спільними програмами;

- обміну викладачами з університетами інших країн;

- стажування та вивчення позитивного досвіду викладачами  університетів інших країн у межах міжнародних проектів: «Адміністративний діалог в університетській освіті», «Університетські професійні студії», «Освітньо-культурний центр «Інститут Конфуція» тощо.

 

Відповідальні:            проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу, декани факультетів

 

Форми планування

та контролю:             плани роботи ректорату

 

3.5. Організація роботи щодо розробки інформаційного пакету EKTS для забезпечення представленості університету в міжнародному освітньому просторі.

                               Відповідальні:              перший проректор з

                                                                                навчальної та науково-

                                                                                педагогічної роботи,

                                                                                проректор з інноваційних та

                                                                                інформаційних технологій,

                                                                                декани

                                            Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату

 

3.6. Активізація профорієнтаційної роботи із зарубіжними партнерами щодо залучення іноземців до навчання на підготовчому відділенні, а також на програмах бакалаврської, магістерської та аспірантської підготовки.        

 

Відповідальні:            проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу, декани факультетів, керівник відділу міжнародних зв’язків

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату

 

3.7. Відкриття нових освітніх науково-інформаційних та культурних центрів іноземних держав в університеті.               

Відповідальні:            проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу, керівник відділу міжнародних зв’язків

 

Форми планування

 та контролю:              плани роботи ректорату


 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Базові програмні завдання:

забезпечення умов для ефективного функціонування в університеті органів студентського самоврядування, спрямування організаційно-громадської діяльності науково-педагогічних працівників на всебічний розвиток особистості майбутнього вчителя, виховання національної свідомості, громадянських і патріотичних якостей, а також підтримка творчої активності, художньої самодіяльності, спорту, культурно-масової роботи та формування здорового способу життя студентської молоді.

 

         Основними програмними напрямами виступають:

посилення виховної роботи зі студентами під час навчального процесу та у позанавчальний час, формування у них здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних цінностей.

 

 1. 1. Внесення в робочі навчальні плани і програми дисциплін (лекції, практичні та семінарські заняття) елементів виховання, які сприяють засвоєнню загальнолюдських норм моралі, вихованню почуття патріотизму, громадянськості, національної гідності та активної життєвої позиції.

                          

                                            Відповідальні:            проректор з науково-

                                                                                 педагогічної та виховної

                                                                                 роботи, зав. кафедрами     

 

                                           Форми планування

                                та контролю:              плани роботи ректорату

 

 1. 2. Розробка програм щодо реалізації цільової державної стратегії навчання студентів, викладачів, працівників університету з проблем:

         а) безпеки життєдіяльності та охорони праці;

         б) охорони здоров’я;

         в) пожежної безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях, цивільного захисту;

         г) безпеки дорожнього руху;

         д) охорони довкілля тощо.

 

Відповідальні:            проректори університету, декани факультетів, зав. кафедрами

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи вченої ради університету, факультетів та кафедр

 

4.3. Розширення  проведення в університеті тематичних лекцій, вечорів, науково-практичних конференцій, засідань «круглих столів», виставок книг, демонстрації  історичних документів, присвячених видатним ученим та діячам культури та мистецтва.

 

Відповідальні:           проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, керівник студ. клубу, 

                                    директор бібліотеки

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату

 

4.4. Забезпечення організації та проведення урочистих заходів з нагоди Дня молоді, Дня університету, початку нового навчального року, Дня працівника освіти та інших важливих подій.

 

                               Відповідальні:         проректор з науково-

                                                               педагогічної та виховної

                                                               роботи, голова студентського  

                                                               самоврядування, керівник

                                                               студ. клубу

 

                             Форми планування

                             та контролю:           плани роботи ректорату

 

4.5. З метою розвитку фізичної культури і спорту в університеті удосконалити:

- розробку комплексних планів підготовки та проведення щорічних спартакіад між факультетами;

- планування навчально-виховного процесу в інституті фізичної культури та реабілітації, передбачивши можливості проведення літніх зборів в університетському навчально-тренувальному та оздоровчо-реабілітаційному комплексі «Буревісник».

 

Відповідальні:            проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

                                    керівник спортклубу, директор інституту 

                                    фізичної культури та реабілітації

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату та вченої ради  інституту фізичної культури та реабілітації 

 

 

                                            

 1. 6. Організація та проведення заходів щодо відзначення 200- річчя університету.

 

Відповідальні:           проректори університету      

                                              

Форми планування

та контролю:             плани роботи  ректорату та

                                    вченої ради  університету

 

4.7. Розширення заходів щодо створення в університеті:

         - музею історії університету;                                

         - етнографічного музею;

         - археологічного музею.

 

Відповідальні:            проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, зав. кафедрами історії  України та всесвітньої історії

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи вченої ради 

                                     історико-філософського факультету      

 

4.8. Розширення роз’яснювальної роботи серед педагогічних та науково-педагогічних працівників, студентів, батьків та громадськості із залученням представників правоохоронних органів, засобів масової інформації стосовно питань профілактики протиправних дій у системі освіти.

 

Відповідальні:            проректор з науково-педагогічної та виховної роботи      

                                          

Форми планування

та контролю:             плани роботи кафедр, вченої

                                   ради університету та  вченої

                                   ради факультетів                              

4.9. Визначення можливостей щодо створення об’єднаної президії  профспілки та органу студентського самоврядування університету.

 

Відповідальні:            проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, голова профкому,  голова студентського самоврядування       

 

                                         

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату

 

4.10.  Створення умов для розширення кількості студентських кружків за інтересами в межах діяльності студентського клубу та спортклубу.

                                         

                                       Відповідальні:    проректор з науково-

                                                                    педагогічної та виховної

                                                                    роботи,  керівник

                                                                    методичного центру,

                                                                    керівники

                                                                    студентського клубу

                                                                    та спортклубу

                                                  

                              Форми планування

                              та контролю:            плани роботи ректорату

 

4.11. Удосконалення умов для матеріального заохочення студентів, які своїми творчими досягненнями зміцнюють імідж університету.

 

Відповідальні:           проректори університету, декани факультетів, головний бухгалтер

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи  ректорату

 

4.12. Удосконалення методики проведення моніторингу умов працевлаштування випускників та стану їх адаптації  у закладах освіти.

 

Відповідальні:           проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, керівники

                                    відділу кадрів, 

                                    психологічної служби та сектору працевлаштування

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи університету, вченої ради факультетів

 

4.13. Визначення та здійснення заходів, спрямованих на патріотичне виховання студентської молоді, зокрема шляхом організованого святкування  Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

 

Відповідальні:           проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, керівник студентського клубу, голови студентської ради та профспілки       

                                 

Форми планування

та контролю:              плани роботи  ректорату     

    

 

4.14. Започаткування системи проведення днів відчинених дверей університету, інститутів, факультетів, кафедр в режимі Online.

 

Відповідальні:            проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу, проректор з інноваційних та інформаційних технологій, голови студентського клубу та студентської ради університету

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи  ректорату.

                  


 

 1. АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

         Базові програмні завдання:

 забезпечення функціонування демократичної, відкритої та прозорої системи управління університетом завдяки використанню наукового кадрового потенціалу, стимулювання його досягнень та інноваційної активності у всіх напрямках діяльності вищого навчального закладу.

 

Основними програмними напрямами виступають:

 впорядкування організаційної структури управління  університетом з метою зміцнення його іміджу.

 

5.1. Проведення необхідних заходів щодо перетворення педагогічного університету в дослідницький згідно з діючим законодавством.

 

Відповідальні:           проректори університету за напрямами роботи,                                                           декани факультетів

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи  ректорату

 

 

5.2. Оновлення програми «Кадри» та «Резерв керівних кадрів».

 

Відповідальні:           проректор з наукової роботи,

                                    керівник відділу кадрів

 

Форми планування

 та контролю:            плани роботи ректорату

 

5.3. Відкриття нових кабінетів електронного навчання.

 

                                          Відповідальні:         проректор з інноваційних та

                                                                    інформаційних технологій

 

                                   Форми планування

                                   та контролю:            плани роботи  ректорату

 

5.4. Відкриття  нових дослідницьких підрозділів:

- в інституті психології - лабораторії психодіагностики та психологічної допомоги;

- в інституті фізичної культури та реабілітації - лабораторії фізичної реабілітації.

 

Відповідальні:           проректор з наукової роботи,

                                    директори  інститутів 

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи вченої ради

                                    університету та вченої  ради факультетів

 

5.5. Посилення заходів, спрямованих на оптимізацію роботи факультетів, кафедр, при зміні напрямів їх функціонування та контингенту студентів:

- активізація зусиль, спрямованих на реорганізацію ліцеїв університету в коледжі з метою створення неперервної системи навчання.

- реорганізація Методичного центру художньо-естетичного виховання дітей та молоді.

 

Відповідальні:            перший  проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, декани

                                     факультетів,

                                    зав. кафедрами, директори

                                    Методичного центру та ліцеїв

                                  

Форми планування

та контролю:              плани роботи ученої ради університету, факультетів

 

5.6. Активізація роботи кафедр з проведення атестації фахівців та професорів, присвоєння вчених звань доцента, професора для формування якісного складу науково-педагогічних кадрів університету.

 

Відповідальні:            проректор з наукової роботи, керівник відділу кадрів, учений секретар

 

Форми планування

та контролю:             плани роботи вченої ради університету

 

5.7. Упорядкування системи контролю проходження офіційних документів, виконання рішень та доручень, роботи зі зверненнями громадян, що надходять до університету. Проведення інструктивно-методичних нарад з відповідальними фахівцями університету.

 

Відповідальні:            перший проректор з навчальної та науково-педагогічної  роботи, керівники відділу кадрів та загального відділу    

                                            

Форми планування

та  контролю:             плани роботи ректорату

 

5.8. Розширення функціонування психологічної служби за рахунок здійснення соціологічних досліджень та активного залучення студентів-волонтерів для цієї роботи.

 

Відповідальні:            проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу, керівник  психологічної служби, голова студентського самоврядування

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи  ректорату

 

5.9. Запровадження заходів щодо оптимізації системи контролю за фінансово-господарською діяльністю відокремлених структурних підрозділів.

 

Відповідальні:           проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу, головний бухгалтер

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату та ученої ради університету

5.10. Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних  і педагогічних працівників на базі провідних університетів та наукових установ НАН і НАПН України.

 

Відповідальні:           проректор з наукової роботи  

                                            

Форми планування

та контролю:              плани роботи вченої ради університету

 

5.11. Завершення створення відділу рідкісних книг бібліотеки університету, запровадження заходів щодо надання йому статусу національного надбання.

 

Відповідальні:            проректор з наукової роботи, директор бібліотеки

                                               

Форми планування

та  контролю:             плани роботи ректорату

 

 1. 5. Розробка програми заходів щодо перетворення бібліотеки університету в наукову.

 

Відповідальні:           проректор з наукової роботи,

                                    директор бібліотеки  

                                            

Форми планування

та контролю:              засідання ректорату

5.13. Впровадження заходів щодо завершення оновлення інформаційного WEB-порталу та його наповнення новою символікою та віртуальними засобами презентації даних університету.

 

Відповідальні:           проректор з інноваційних та інформаційних технологій, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу

                                              

Форми планування

та контролю:              плани роботи  ректорату

 

5.14. Забезпечення подальшої комп’ютеризації управлінських процесів в університеті, зокрема шляхом введення та налагодження автоматизованих програм «1-С: університет», «Деканат» на базі хмарних технологій тощо.

 

Відповідальні:           проректор з інноваційних та інформаційних технологій, декани факультетів, керівники відділів    

                                           

Форми планування

та контролю:              плани роботи  ректорату

 

 1. 15. Переглянути та внести відповідні зміни до структури штатного розпису університету відповідно до вимог наказу МОН України від 11.01.2014 р. № 26 «Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації» в термін до 01.09.2014 р.

 

Відповідальні:           проректори за напрямами роботи, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, юрисконсульт    

                                          

Форми планування

та контролю:              плани роботи  ректорату.

 

 

 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 Базові програмні завдання: 

створити умови для поетапного проведення комплексного капітального, поточного ремонтів будівель університету, удосконалення матеріально-технічної бази з використанням економічних, енергозберігаючих технологій, придбання необхідних меблів, обладнання та сучасних технічних, електронних засобів навчання.

В галузі менеджменту фінансової діяльності суттєво активізувати зусилля як на залучення державних коштів для розвитку університету, так і на масштабне їх отримання від розширення освітніх послуг, проведення наукових досліджень, участі у різних зарубіжних і вітчизняних проектах, залучення спонсорських та благодійних внесків.

 

Основними програмними напрямами виступають:

 

6.1. Розробка перспективного плану ремонту навчальних приміщень університету та укомплектування їх необхідним обладнанням.

 

Відповідальні:            проректор з адміністративно-господарської діяльності, зав. кафедрами

Форми планування

та контролю:              плани роботи  ректорату

 

6.2. Завершення капітального ремонту гуртожитку №4 та введення в експлуатацію гуртожитку №5.

 

Відповідальні:           проректор з адміністративно- господарської діяльності, коменданти гуртожитків, головний бухгалтер

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату

 

6.3. Продовження капітального ремонту навчальних корпусів № 8, № 9.

 

Відповідальні:           проректор з адміністративно- господарської діяльності, коменданти гуртожитків, головний бухгалтер

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату

 

6.4. Продовження обладнання університету технічними приладами нового покоління з метою економії електро-, тепло-  та водопостачання.

 

Відповідальні:            проректор з адміністративно-господарської діяльності, зав. кафедрами, головний бухгалтер

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату

 

6.5. Завершення комплектування бібліотеки новими технічними засобами.

 

Відповідальні:            проректор з інноваційних та інформаційних технологій, директор бібліотеки

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату

 

 

6.6. Проведення реконструкції та ремонту систем відмостки фасаду головного корпусу університету та аварійних приміщень.

 

Відповідальні:           проректор з адміністративно- 

                                    господарської діяльності, комендант корпусу, головний бухгалтер

 

Форми планування

 та контролю:             плани роботи  ректорату

 

6.7. Підготовка інвестиційної угоди про облаштування навчально-тренувального та оздоровчо-реабілітаційного комплексу університету «Буревісник».

 

Відповідальні:            проректор з адміністративно-

                                     господарської діяльності, керівник комплексу «Буревісник», юрисконсульт, головний бухгалтер

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату

 

 1. 8. Завершення роботи щодо забезпечення кафедр інститутів, що розташовані в корпусах №8, №9, комп’ютерними засобами та доступом до мережі Інтернет.

Відповідальні:           проректор з інноваційних та інформаційних технологій,

                                    директори інститутів,

                                    зав. кафедрами

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату

 

6.9. Розширення заходів у галузі менеджменту фінансової діяльності щодо залучення як державних коштів для розвитку університету, так і коштів, отриманих від збільшення освітніх послуг за оплату, виконання державних розрахункових наукових тем, підготовки та реалізації різних міжнародних проектів, грантів, програм, інвестиційних угод про спільну діяльність, благодійних та спонсорських внесків.

 

Відповідальні:           проректори університету за напрямами роботи,

                                   декани факультетів,

                                   завідувачі кафедр,

                                    головний бухгалтер

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату

 

 

6.10. Запровадження жорсткого режиму економії витрат на закордонні відрядження, модернізацію та обслуговування комп’ютерної та орг. техніки, послуг зв’язку та інтернету, будівельних, канцелярських та інших матеріалів.

 

Відповідальні:            проректори університету за напрямами роботи,

                                    головний бухгалтер,

                                    керівники відділів,

                                   декани факультетів,

                                    зав. кафедрами

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи університету та ректорату

 

 

6.11. Удосконалення та оптимізація системи дистанційного доступу до наукових, навчально-методичних та інформаційних ресурсів.

 

Відповідальні:           проректор з інноваційних та інформаційних технологій,

                                    директори інститутів,

                                    зав. кафедрами,

                                    директор бібліотеки

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату.

 

 

 


 1. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

Базові програмні завдання:

створення необхідних умов для реалізації положень Колективного договору, виконання вимог чинного законодавства стосовно забезпечення соціальних гарантій пільгових категорій студентів, охорони праці, здоров`я, трудової дисципліни, відпочинку, соціально-побутових умов працівників і студентів університету.

 

Основними програмними напрямами виступають:

 

7.1. Забезпечення медичним оглядом усіх студентів, викладачів і співробітників університету для виявлення, профілактики та своєчасного лікування захворювань.

 

Відповідальні:            проректор з науково-педагогічної  та виховної роботи,

                                    декани факультетів,

                                    зав. медичним пунктом 

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи ректорату

 

 

7.2. Надання можливості оздоровлення на пільгових умовах (за рахунок профспілки) в навчально-тренувальному та оздоровчо-реабілітаційному комплексі «Буревісник» викладачів та співробітників університету, а також студентів-сиріт, інвалідів, чорнобильців.

 

Відповідальні:            проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, керівник навчально-тренувального та оздоровчо-реабілітаційного комплексу  «Буревісник», голови профспілки та студентського самоврядування

 

 Форми планування

та контролю:              плани роботи  ректорату

 

7.3. Створення спеціальної комісії з представників адміністрації університету, факультетів та профкому студентського самоврядування для впорядкування системи стимулювання праці викладачів, працівників, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, студентів університету.       

Відповідальні:            перший проректор з навчальної та науково-педагогічної  роботи,  голови профспілки та студентської ради,

                                    головний бухгалтер

 

Форми планування

та контролю:              плани роботи  ректорату

 

7.4. Передбачення у кошторисі університету (спецфонд) виділення профспілковій організації на культурно-масову і фізкультурну роботу, відпочинок працівників університету та членів їх сімей коштів у розмірі до 0,8% від фонду заробітної плати.

 

Відповідальні:            перший проректор з навчальної та науково-педагогічної  роботи,  голова профспілки, головний бухгалтер

 

Форми планування

та контролю:               плани роботи ректорату

 

 

 

 

 

 

Останнє оновлення: П'ятниця, 17 липня 2015, 13:42

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory