Протокол № 10 від 27 квітня 2017 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 10 від 27 квітня 2017 року

1. З питання «Про професійну та практичну підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів на факультетах університету (залишкові знання, ректорські контрольні роботи)».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати стан підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів в університеті задовільним.
 2. Розглянути результати ректорських контрольних робіт на засіданнях кафедр, учених радах факультетів.
 3. Розробити пакети завдань до ректорських контрольних робіт з нових навчальних дисциплін, уведених до навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів.  
 4. Завідувачам кафедр розширити внутрішній моніторинг якості викладання навчальних дисциплін, зокрема шляхом відвідування занять викладачів, запровадження майстер-класів, застосування нових інформаційних технологій та активних методів навчання.
 5. Удосконалити тексти ректорських контрольних робіт за рахунок збільшення завдань практичного спрямування.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи О. А. Копусь.

2. З питання «Про організацію міжнародної роботи на соціально-гуманітарному факультеті у 2015-2017 роках».

Заслухавши й обговоривши інформацію декана факультету Н. Д. Хмель, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Визнати організацію міжнародної роботи на соціально-гуманітарному факультеті задовільною.
 2. Вивчити можливість укладання нових угод про співпрацю із зарубіжними університетами.
 3. Посилити роботу факультету з розвитку міжнародного наукового співробітництва шляхом участі в конференціях, симпозіумах, конгресах, а також з підготовки проектів для отримання грантів та стипендій різних міжнародних фондів.
 4. Ужити заходів щодо організації широкої реклами освітніх послуг факультету за кордоном для залучення іноземних студентів та аспірантів до навчання в університеті.
 5. Розпочати роботу щодо узгодження навчальних програм підготовки фахівців з вишами-партнерами для отримання учасниками освітнього процесу подвійних дипломів (сертифікатів) за спеціальностями факультету.
 6. Утворити спільні робочі групи кафедр факультету для підготовки заявок на участь у міжнародних проектах у галузі соціально-гуманітарних наук.
 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи університету доцента А. М. Ананьєва.

3. З питання «Про організацію підготовки фахівців на факультеті фізичної реабілітації»

Заслухавши й обговоривши інформацію декана факультету Б. Г. Шеремета, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати стан забезпечення якості підготовки фахівців на факультеті фізичної реабілітації задовільним.
 2. Запровадити підготовку фахівців зі спеціальності «Спеціальна освіта» на базі ОКР молодшого спеціаліста та розробити навчально-методичне забезпечення для здійснення відповідного освітнього процесу.
 3. Посилити внутрішній моніторинг за виконанням студентами індивідуального навчального плану.
 4. Удосконалити методичне забезпечення освітнього процесу, зокрема шляхом більш активного використання нових інформаційних технологій.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора з навчальної та наукового-педагогічної роботи О. А. Копусь.

4. Поточні справи

4.1. Конкурс на заміщення посад.Заслухавши та обговоривши інформацію декана фізико-математичного факультету О. І. Ордановської, декана факультету початкового навчання І. О. Пальшкової, декана факультету фізичного виховання Б. Т. Долинського, декана художньо-графічного факультету Т. А. Пєтухової, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Призначити на посаду завідувача кафедри інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін Ківа Аріка Юхимовича.
 2. Призначити на посаду завідувача кафедри педагогічних технологій початкової освіти Балакірєву Вікторію Анатоліївну.
 3. Призначити на посаду завідувача кафедри гімнастики Чустрака Анатолія Петровича.
 4. Призначити на посаду завідувача кафедри теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки Ткачука Олега Володимировича.

4.2. Про затвердження Положення про Почесні звання Університету Ушинського.

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: затвердити Положення про Почесні звання Університету Ушинського.

 

4.3. Про затвердження складу спеціалізованої вченої ради Д 41.053.01 зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови спеціалізованої вченої ради Є. Р. Борінштейна, учена рада

УХВАЛИЛА: затвердити склад спеціалізованої вченої ради Д 41.053.01 зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

 

4.4. Про затвердження складу спеціалізованої вченої ради Д 41.053.03 зі спеціальностей 19.00.01 – загальна психологія, історія психології та 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови спеціалізованої вченої ради О. П. Саннікової, учена рада

УХВАЛИЛА: затвердити склад спеціалізованої вченої ради Д 41.053.03 зі спеціальностей 19.00.01 – загальна психологія, історія психології та 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

 

4.5. Про затвердження тем дисертаційних досліджень.

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Затвердити тему теми дисертаційного дослідження аспіранта кафедри педагогіки Нестеренко Сергія Сергійовича «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування учнівського колективу в процесі спортивних ігор» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04– теорія і методика професійної освіти. Науковим керівником призначити д.п.н., проф. Е. Е. Карпову.
 2. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта кафедри педагогіки Підгірного Олега Валерійовича «Педагогічні умови організації самостійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури в умовах заочного навчання» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04– теорія і методика професійної освіти. Науковим керівником призначити д.пед.н., проф. В. В. Нестеренко.

4.6. Про рекомендації до друку.

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови науково-методичної ради Т. Ю.Осипової, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Технологія роботи соціального гувернера». (Укладач – к.пед.н. В. І. Леонова). Рецензенти: д.пед.н., проф. В. В. Корнещук; д.пед.н., проф. Г. Х. Яворська.
 2. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Соціальний супровід клієнта». (Укладач – к.пед.н., ст. викладач К. М. Віцукаєва). Рецензенти: д.пед.н., проф. В. В. Корнещук; д.пед.н., проф. Г. Х. Яворська.
 3. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Менеджмент соціальної роботи». (Укладач – к.пед.н. доцент Л. А. Колбіна). Рецензенти: д.пед.н., проф. В. В. Корнещук; д.пед.н., проф. Г. Х. Яворська.
 4. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Менеджмент підприємницької діяльності (проект «Україна-Норвегія»). (Укладачі – О. В. Полуяткова, Т. Г. Доброва). Рецензенти: к.філос.н., доцент Г. О. Сакун, к.е.н.; доцент Т. В. Матюк.
 5. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Теорія і технологія соціалізації дитини в умовах дошкільного навчального закладу». (Укладач – к.пед.н., асистент Т. Д. Величко). Рецензенти: д.пед.н., проф. В. В. Корнещук; д.пед.н., проф. Н. В. Кічук.
 6. Рекомендувати до друку електронний навчальний посібник «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис словосполучення і простого ускладненого речення». (Укладач – к.ф.н., доцент Т. О. Євтушина). Рецензенти: к.ф.н, доцент О. І. Марчук; к.ф.н., ст. викладач Н. А. Ковальська.
 7. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з дисципліни «Основи біології та генетики людини» (розділ «Генетика людини»). (Укладач – к.с.-г.н., ст. викладач В.Ф. Коджебаш). Рецензенти: д.мед.н., проф. Т. В. Дегтяренко; к.с.-г.н., доцент В. О. Чігірьов.
 8. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з дисципліни «Основи екології» (розділ «Біоекологія»). (Укладач – к.с.-г.н., ст. викладач В.Ф. Коджебаш). Рецензенти: к.б.н, проф. С. С. Корлюк; к.б.н., доцент О. С. Пелепчук.
 9. Рекомендувати до друку матеріали науково-практичної конференції «Проблеми реабілітації». Рецензенти: д.б.н., проф. Ю. О. Перевощіков; д.пед.н., проф. Н. Г. Пахомова.
 10. Рекомендувати до друку матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Гончарівські читання».


Голова вченої ради О. Я. Чебикін                                                   Учений секретар Н. Ф. Босак

  

 

Останнє оновлення: Субота, 13 травня 2017, 19:13

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory