Долженков Олег Олександрович

І. Загальні відомості

Долженков Олег Олександрович

 • завідувач кафедри управління освітніми закладами та державною службою;
 • доктор політичних наук, професор кафедри політичних наук і права;
 • член спеціалізованої вченої ради Д 41.053.02.

ІІ Індивідаульна робота.

Навчальна робота

Викладає на кафедрі політичних наук і права такі дисципліни

 • Україна у системі міжнародної безпеки
 • Україна в європейському просторі.

Методична робота

На лекціях та семінарських заняттях значна увага приділяється розвитку мислення студентів як творчого процесу. Викладання спрямоване на формування у студентів основ логічної культури мислення, вміння самостійно і аргументовано аналізувати проблемні питання в рамках начальних курсів.

Навчально-методичні розробки:

 1. Конституційне право України: посібник (у співав. з Мілашевич А.В., Жуковська Ж.О., 70/23). – Одеса: Вид-во ОЮІ НУВС, 2009. – 70 с.
 2. Муніципальне право України: методичний посібник (для студентів денної форми навчання) (у співав. з Жуковська Ж.О., Продайко С.В., 170/55). – Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС, 2009. – 170 с.;
 3. Муніципальне право України: методичний посібник (для студентів заочної форми навчання) (у співав. з Жуковська Ж.О., Продайко С.В., 110/34). – Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС, 2009. – 110 с.;
 4. Державне будівництво та місцеве самоврядування: навчально-методичні матеріали (у співав. з Шевчук В.В., 80/60). – Одеса: Вид-во ОДУВС, 2012. – 80 с.

Наукова робота

Приймає участь у виконанні кафедральної науково-дослідної теми «». Основні результати науково-дослідної роботи відображені у публікаціях, матеріалах наукових конференцій, а також впроваджуються у навчальний процес. Здійснює наукове керівництво аспірантами. Забезпечує керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Є автором більш 80 наукових та науково-методичних праць.

Основні публікації

 1. Специфіка розвитку багатопартійності в Україні та Білорусі // Нова парадигма. – Київ, 2005. – Вип. 41. – С. 126-137;
 2. Nomenclatura ?n perioada transform?rii posttotalitare (cazul Belarusiei ?i Ucrainei) // Moldoscopie (Probleme de analiz? politic?). – Revist? ?tiintific? trimestrial?. – Chi?in?u: USM, Nr.1 (XXVIII), 2005. – P. 34-45;
 3. Місцеве самоврядування в системі організації публічної влади в Україні // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. - № 1. – С. 10.

Підвищення кваліфікації:

*стажування в ОНУ ім. І.І.Мечникова (2014р)

최종 변경: Thursday, 17 December 2015 13:57

Болдирєв Ігор Андрійович

І. Загальні відомості

Болдирєв  Ігор Андрійович

 • доктор економічних наук,
 • член спеціалізованої вченої ради Д 41.053.02,
 • професор кафедри політичних наук і права ПНПУ імені К. Д. Ушинського.

ІІ Індивідуальні робота.

 Навчальна робота.

Професором Болдирєвим І. А. викладаються наступні дисципліни:

 • історія економічної думки,
 • основи економічної теорії,
 • економіка України.

І. А. Болдирєвим проводилась підготовка студентів Інституту фізики та математики спеціальностей «математика та економіка» та «інформатика та економіка» до участі у Всеукраїнському чемпіонату зі стратегічного менеджменту.

Професором Болдирєвим І.А. виконується учбове навантаження на кафедрі політичних наук зі студентами інституту фізики та математики, інституту мистецтв, інституту початкового навчання.

Методична робота.

Професор Болдирєв І. А. склав фондові конспекти лекцій для студентів стаціонарного і заочного відділу з вищезазначених дисциплін. Ці матеріали, які постійно оновлюються, відповідають сучасним вимогам і охоплюють новітні тенденції в економіці  та останні статистичні дані, які необхідні для підтвердження основних положень навчальних курсів.

В межах учбового навантаження складаються екзаменаційні білети,  питання до іспитів та заліків, завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання для проведення модульних контролів, ведеться підготовка завдань для написання студентами комплексних контрольних робіт тощо.

Наукова  робота.

Науковий напрямок університету, в якому проводиться науково-дослідна робота професора Болдирєва І.А.: Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадського суспільства. Розглядається проблема: Україна в загальноєвропейському соціально-політичному та економічному процесі. Тема: «Соціально-політичні проблеми України в контексті глобальних процесів».

За результатами науково-дослідної роботи надруковані підручники, більше 60 наукових статей в українських та зарубіжних виданнях, прийнята участь у багатьох наукових конференціях.

Основні наукові та методичні праці :

 1. К вопросу об истоках тоталитаризма (20-е гг) // Науковий вісник ОДЕУ. – Одеса, 2009. – № 14 (70).
 2. Высылки интеллигенции в 1922 году. // Науковий вісник ОДЕУ. – Одеса, 2009. – № 16 (94).
 3. Мой «Грундриссе» // Экономическая теория (русс. яз., укр. мова), – К., 2010, – № 1.
 4. У меня «сделалась тоска…».// Век глобализации. – М., 2012. – № 1.

Організаційна робота.

Професор Болдирєв І. А. є членом двох спеціалізованих вчених рад:

 • при ПНПУ імені К. Д. Ушинського з захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси політології;
 • при Одеському національному економічному університеті з захисту кандидатських та докторських дисертацій з економічної теорії.

Підвищення кваліфікації.

* стажування  проходило на кафедрі економічної теорії ОДЕУ на протязі жовтня-листопада 2011 року.

최종 변경: Thursday, 17 December 2015 13:54

Наумкіна Світлана Михайлівна

Наумкіна Світлана Михайлівна

І Загальні відомості.

 • закінчила Ростовський-на-Дону педагогічний університет;
 • доктор політичних наук, професор,
 • завідувач кафедри політичних наук,
 • голова спеціалізованої вченої ради Д 41.053.02,
 • академік Української академії політичних наук,
 • автор понад 400 наукових та науково-методичних праць,
 • відмінник освіти України.

ІІ Індивідуальна робота.

Навчальна робота. Викладає такі дисципліни

 • Політологія,
 • Спецкурс «Україна в європейському просторі».

Член двох спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук зі спеціальностей 23.00.02 – політичні інститути та процеси, 23.00.04 – глобальні політичні інститути та процеси. Під керівництвом С. М. Наумкіної захищено 36 кандидатських і 7 докторських дисертацій за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Серед них викладачі кафедри – Гедікова Н. П., Каменчук Т. О., Ростецька С. І., Стоцький В. В. , Ткачук Ю. В.

Методична робота.

Виконуючи запровадження кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, курси, що викладаються, розроблені та методично забезпечені згідно сучасних державних вимог.

Наукова робота.

У руслі розробки наукової проблеми «Україна в загальноєвропейському соціально-політичному та економічному процесі» та науково-дослідницької кафедральної теми «Соціально-політичні проблеми України в контексті глобальних процесів» (№ держреєстрації 01094000215) надруковані чисельні публікації у фахових з політології виданнях.

Коло наукових інтересів:

 • політична еліта як основний суб’ект політичного процесу ;
 • соціально-політична ефективність управлінської діяльності;
 • співвідношення влади та самоуправління в демократичних суспільствах;
 • політична харизма в системі політичного лідерства;
 • гармонізація співіснування держави та громадянського суспільства;
 • політична опозиція як форма реалізації політики та від діяльності;
 • роль моральних чинників у парадигмі політичного розвитку;
 • головні проблеми «молодих» демократій на посткомуністичному просторі;
 • основні підходи до сучасного виміру демократії;
 • громадський контроль як суспільне явище;
 • системні трансформації суспільства в контексті аналізу соціогуманістичної бінарності розвитку та ін.

С.М. Наумкіна регулярно опонує кандидатські і докторські дисертації за фахом у різних містах України. Рецензує монографії, статті та навчальні посібники з політології. Була рецензентом навчального посібника за редакцією докторів політичних наук В. П. Горбатенка та О. В. Бабкіної, який отримав державну премію.Брала участь у розробці українсько - канадського науково-дослідницького проекту «Розбудова демократії» і отримала грант за наукові набутки у цьому напряму.У 2011 році двічі брала участь у складі делегації України у навчально-ознайомчому візиті представників органів місцевого самоврядування в країни Ради Європи і отримала сертифікати.

Основні публікації:

Загальна кількість опублікованих наукових робіт понад 400. Основні за останній рік:

 1. Эволюция действующей системы власти в современных демократических государствах //International Research Conference «Managing competitiveness and innovative progress in Russia : modern problems». Conference proceedings. – 2014. – № 3. – С. 199-204. / Москва (Россия), 27 ноября 2014. – Moscow (Russia), 27 November
 2. Роль риторичного мистецтва у ментальный культурі політичного життя // Перспективи. – 2014. – № 4. – С. 105-110.
 3. Дієвість інформаційної політики як центральний індикатор входження країни в світове співтовариство // Регіональна політика в контексті європейської інтеграції України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ,12.09.14). – Івано-Франківськ, 2014. – С. 165-169.
 4. Реформи в системі влади країн Центральної та Східної Європи на шляху посткомуністичної трансформації // Людина, суспільство, політика : актуальні виклики сучасності : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 13-14 лютого 2015 року) / За заг. ред. Д. В. Яковлева. – Одеса, 2015. – С. 128-130.
 5. Багатовимірність та багатоканальність політичної комунікації в сучасному суспільстві // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Особливості та тенденції розвитку правотворчості в умовах трансформації суспільства. 17 квітня 2015 року. – Одеса, 2015. – С. 25-27.
 6. Сучасний прояв інформаційно-психологічної війни як загроза міжнародної безпеки// Україна і світ у третьому тисячолітті : політичний, економічний, правовий та культурний виміри. Міжнародна науково-практична конференція. У 2-х ч. 13-14 березня, 2015 року, м. Одеса. – Одеса : ДВНЗ «ПНПУ ім. К. Д. Ушинського», Міжнародний Вишеградський Фонд, 2015. – С. 35-38.
 7. Сучасна Україна : від політичного сепаратизму до злагоди і консенсусу // Ціннісний вимір політичної діяльності : сепаратизм як фактор політичної нестабільності. II (VI) Міжнародна науково-практична конференція. 26-27 червня 2015 року : Збірник наукових праць. – Херсон, 2015. – С. 26-29.
 8. The Basic European models of the local government system and their creative implementations in modern Ukraine //Politbook. – 2015. – № 2. –  149-157.
 9. Позасистемні форми політичної участі як відповідь на кризу діючої соціальної системи // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події», Львів, 2015.
 10. Нові підходи до розвитку вищої освіти в Україні в контексті європейських стандартів : відповідність чи суперечливість? // Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХI столітті : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 жовтня 2015 р., м. Рівне. – Рівне, 2015. – С. 97-103
 11. Політичний механізм формування соціального капіталу // Гуианітарний дискурс : політика, управління, влада : Колективна монографія / За аг. Ред.. О. А. Івакіна, І. В. Шамши, Д. В. Яковлева. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 468 с. (С. 227-253)
 12. Активізація протестної форми громадськості як результат мобілізаційної схеми суспільного розвитку сучасної України // Актуальні проблеми взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2015 р., м. Старобільськ. – Старобільськ, 2015. – С. 59-61
 13. Гібридизація української системи місцевого самоврядування: позитивні та негативні наслідки // Політикус : Науковий журнал. Вип. 2. – Одеса, 2015. – С. 47-52.
 14. Варіативность визначення природи і чинників процесу ідентифікації // Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства : Матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Одеса, 26-27 травня 2015 року. – Одеса, 2015. – С. 12-20.

 

Публікації з 2015 року.

 1. Эволюция действующей системы власти в современных демократических государствах // International Research Conference «Managing competitiveness and innovative progress in Russia: modern problems». Conference proceedings. – 2014. – № 3. – С. 199-204 / Москва (Россия), 27 ноября 2014. – Moscow (Russia), 27 November 2014.
 2. Роль риторичного мистецтва у ментальній культурі політичного життя // Перспективи. – 2014. – № 4. – С. 105-110.
 3. Дієвість інформаційної політики як центральний індикатор входження країни в світове співтовариство // Регіональна політика в контексті європейської інтеграції України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 12.09.14). – Івано-Франківськ, 2014. – С. 165-169.
 4. Політичний символ // Політологія : сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. – 4-тє видання, виправлене і доповнене (укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 516 с.
 5. «Спіраль мовчання» // Політологія : сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. – 4-тє видання, виправлене і доповнене (укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 516 с.
 6. Стратегія і тактика політична // Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. – 4-тє видання, виправлене і доповнене (укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 516 с.
 7. Безпека кордону // Новітна політична лексика (неологізм, оказіоналізми та інші новотвори / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; За заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 492 с. (С. 27-28).
 8. Військова криза // Новітна політична лексика (неологізм, оказіоналізми та інші новотвори / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; За заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 492 с. (С. 49-50).
 9. Військова служба // Новітна політична лексика (неологізм, оказіоналізми та інші новотвори / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; За заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 492 с. (С. 51-52).
 10. Реформи в системі влади країн Центральної та Східної Європи на шляху посткомуністичної трансформації // Людина, суспільство, політика : актуальні виклики сучасності : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 13-14 лютого 2015 року) / За заг. ред. Д. В. Яковлева. – Одеса, 2015. – С. 128-130.
 11. Багатовимірність та багатоканальність політичної комунікації в сучасному суспільстві // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Особливості та тенденції розвитку правотворчості в умовах трансформації суспільства. 17 квітня 2015 року. – Одеса, 2015. – С. 25-27.
 12. Сучасний прояв інформаційно-психологічної війни як загроза міжнародної безпеки // Україна і світ у третьому тисячолітті : політичний, економічний, правовий та культурний виміри. Міжнародна науково-практична конференція. У 2-х ч. 13-14 березня, 2015 року, м. Одеса. – Одеса : ДВНЗ «ПНПУ ім. К. Д. Ушинського», Міжнародний Вишеградський Фонд, 2015. – С. 35-38.
 13. Мовна політика // Політологія : навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I – IV рівнів акредитації / За наук. ред. Н. М. Хоми. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С. 396-398.
 14. Політична відповідальність // Політологія : навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I – IV рівнів акредитації / За наук. ред. Н. М. Хоми. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С. 484-486.
 15. Кафедра політичних наук Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського // Політологія : навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I – IV рівнів акредитації / За наук. ред. Н. М. Хоми. – [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – С. 236-237.
 16. Сучасна Україна: від політичного сепаратизму до злагоди і консенсусу // Ціннісний вимір політичної діяльності : сепаратизм як фактор політичної нестабільності. II (VI) Міжнародна науково-практична конференція. 26-27 червня 2015 року: Збірник наукових праць. – Херсон, 2015. – С. 26-29.
 17. The Basic European models of the local government system and their creative implementations in modern Ukraine // Politbook. – 2015. – № 2. – S. 149-157.
 18. Позасистемні форми політичної участі як відповідь на кризу діючої соціальної системи // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події», Львів, 2015. – Режим доступу: http://ubgd.lviv.ua/moodle/mod/folder/view.php?id=8329
 19. Нові підходи до розвитку вищої освіти в Україні в контексті європейських стандартів : відповідність чи суперечливість? // Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХI столітті : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 жовтня 2015 р., м. Рівне. – Рівне, 2015. – С. 97-103
 20. Політичний механізм формування соціального капіталу // Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада: Колективна монографія / За заг. ред. О. А. Івакіна, І. В. Шамши, Д. В. Яковлева. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 468 с. (С. 227-253)
 21. Активізація протестної форми громадськості як результат мобілізаційної схеми суспільного розвитку сучасної України // Актуальні проблеми взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2015 р., м. Старобільськ. – Старобільськ, 2015. – С. 59-61
 22. Гібридизація української системи місцевого самоврядування: позитивні та негативні наслідки // Політикус : Науковий журнал. Вип. 2. – Одеса, 2015. – С. 47-52.
 23. Варіативность визначення природи і чинників процесу ідентифікації // Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства : Матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Одеса, 26-27 травня 2015 року. – Одеса, 2015. – С. 12-20.
 24. Міфологічні технології «політики пам’яті» // Стратегія майбутнього: соціально-філософський вимір: Матеріали міжкафедрального круглого столу. Одеса, 19 листопада 2015 року. – Одеса: ОДУВД, 2015. – С. 107-110.
 25. Реформи як сучасний засіб трансформації діючої системи влади (на прикладі країн Центральної та Східної Європи) // Прикарпатський вісник». Думка. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 3. – С. 139–147.
 26. Адміністративно-територіальне реформування як центральна ідея концепції «нового регіоналізму» // Регіональна політика: законодавче регулювання та практика реалізації : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24-25 листопада 2015 р. / Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури та ін. – Київ – Тернопіль : Астон, 2015. – 384 с. (С. 97–102).
 27. Сучасні «західні» та «східні» революції: класична складова і особливості здійснення // Актуальні проблеми політики: Зб. наукових праць. Вип. 56. – Одеса : Фенікс, 2015. – С. 173–181.
 28. The positive and negative consequences of the local self-government development in Ukraine in the context of European experience // Modern vectors of science and education development in China and Ukraine. – Odessa (Ukraine) – Harbin (China), 2015. – P. 34–44.
 29. Релігійна складова в системі загальнодемократичних європейських цінностей // Соціальні, психологічні та політичні проблеми транскордонної безпеки. Друга Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 5 лютого 2016 р. – Одеса, ОНУ, 2016. – С. 18–21.
 30. Гендерна рівність як показник цивілізованості і прогресивності суспільства // Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 2016 року. – Одеса : ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2016. – 228 с. – С. 106–109.
 31. Антикорупційна політика держав Центральної і Східної Європи та трансформація їх політичних систем як взаємообумовлені процеси // Матеріали другого Південноукраїнського конвенту «Стихія політики: революція та еволюція», м. Одеса, 18–19 березня 2016 року. – Одеса, 2016. – C. 16-20.
 32. Структурування поля політики як динамічна модель політичної взаємодії // Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави : Матеріали VIII Міжнародної науково-правової конференції, м. Одеса, 25 березня 2016 р. – Одеса : ОДУВС, 2016. – С. 79-82.
 33. Створення державних механізмів регулювання міграції як умова національної безпеки європейських країн // Країни Східного партнерства V4: проблеми і перспективи співпраці. Міжнародна науково-практична конференція, 22 квітня 2016 р., м. Одеса. – Одеса, 2016. – С. 112-115.
 34. Процес політизації релігії як світова тенденція // Перспективи. – 2015. – № 4. – С. 91–97.
 35. Основні концептуальні підходи щодо дестабілізації соціально-політичного порядку в суспільстві // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 29-30 квітня 2016, м. Дніпропетровськ. Частина I / Наук. ред. О. В. Висоцький. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2016. – 358 с. – С. 3-5.
 36. Системні трансформації суспільства в контексті аналізу соціогуманістичної бінарності розвитку // Глобальні проблеми сучасності у контексті історико-філософського знання. Міжнародна наукова конференція 15-16 квітня 2016 року. – Одеса – Днепропетровськ, 2016. – С. 23–26.
 37. Пошуки нових методологічних принципів дослідження в суспільних науках для подолання їх кризи // Методологія та технологія сучасного Філософського пізнання. III Міжнародна наукова конференція 27 травня 2016 року. – Одеса, 2016. – С. 21–23.
 38. Реформа в галузі вищої освіти в контексті національних інтересів України // Освіта та соціалізація особистості. III Всеукраїнська наукова конференція 13 травня 2016 року. – Одеса – Дніпропетровськ, 2016 – С. 31–34.
 39. Діяльність політичних коаліцій у процесі урядування // Ідентичність та політичні інститути. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / За заг. ред. В. М. Циби. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – С. 60-62.
 40. Phenomеn of Chinese modernization in the context of the global political process // Modern vectors of science and education development in China and Ukrainе. – May 16-17, 2016. – Odessa (Ukraine), Harbin (China). – S. 44–54.
 41. Socal self-government development in Ukraine in the context of European experience // Політикус: Науковий журнал. Вип. 1. – Одеса, 2016. – С. 114–118.
 42. Международная регуляция киберпространства как противодействие киберагресии в информационных сетях // Teoria si practica administrarii publice. – Shisinau, 2016. – С. 144–150.
 43. Regional collaboration as a condition of colective security // Політичне життя. – 2016. – № 2. – С. 139-145.
 44. Модернізаційний розвиток сучасних країн: демократичні та авторитарні проекти // Ціннісний вимір політичної діяльності: сепаратизм та війна як продовження політики: Збірник наукових праць / Редколегія: Ю. М. Бардачов, Ф. Г. Семенченко, Ю. О. Ватуля та ін. – Херсон: вид-во ПП Вишемирський В. С., 2016. – 180 с. – с. 39-42.
 45. Рецензія на монографію Ю. О. Остапця «Електоральні процеси на За2арпатті у контексті загальнонаціональних виборів» // Політикус: Науковий журнал. Вип. 1. – Одеса, 2016. – С. 84.
 46. Процесс государствообразования как важнейшая составляющая современного политического развития // Електронне наукове видання «SPACE» (Society, Politics, Administration in Central Europe). – 2016. – № 1. – С. 27–30. Режим доступу: www.space.nuona.od.ua/
 47. Technologies of political (socio-political) crowdsourcing and crowdfunding: world experience and steps towards implementation in Ukraine // Час вибору: виклики інформаційної епохи: Колективна монографія / За заг. ред. О. А. Івакіна, Д. В. Яковлева. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 332–343 /з Голкою В./.
 48. Україна в європейському просторі: Методичний посібник. – Одеса ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2016. – 56 с. (Ростецька С. І., Стоцький В. В.).
 49. Політологія : Методичний посібник. – Методичний посібник. – Одеса ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2016. – 66 с. (Стоцький В. В.).
 50. Багатомірність політичної комунікації у контексті проекту комунікативної раціоналізації сучасного суспільства // Міжнародна наукова конференція «Сучасне українське суспільство: цінності та смисли сучасних соціальних практик. Одеса, 23-24 вересня 2016 р. – Одеса, 2016. – С. 33–38.
 51. Культурний шок як проблема міграційних процесів // Філософський дискурс ХХ1 століття: спроба теоретичного прогнозу. Матеріали міжвузівського круглого столу. 18 листопада 2016 року. – Одеса: ОДУВС, 2016. – С. 80–82.
 1. Development of regional collaboration in a format «Poland – Romania – Ukrainе as a condition of collective security» // Studium Europy srodkowej i wschodniej. – 2016. – № 5. – Р. 104–111.
 1. Військовий краудфандинг як формат громадської самоорганізації (на прикладі України 2014-2016 рр) // Міжнародна науково-практична конференція «Чорноморське регіональне співробітництво в контексті процесів європейської інтеграції» (22 квітня 2016). Зб. праць. – Миколаїв – Херсон: Грінь Д. С., 2016. – С. 12–16 (180 с.)
 1. Неоінституціоналізм як метод дослідження сучасних політичних інститутів // Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри. Друга Всеукраїнська науково-практична конференція, 9 грудня, 2016 р. – Одеса, 2016. – С. 63–67.
 2. «Вашингтонский консенсус» и политико-економические преобразования стран Центральной и Востосной Европы: теория и практика // Стихія політики: соціологічна, філософська, політологічна рефлексія: матеріали Першого Південноукраїнського конвенту Міжнародної асоціації студентів політичної науки (м. Одеса, 20-21 березня 2015 р.). – Одеса, 2015. – С. 13–19 (всього 184 с.)
 3. Форма державного устрою і регіональна політика сучасних держав: змістовна та функціональна взаємообумовленість // Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація: Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 14–15 грудня 2016 року). – Київ, 2016.– В 2-х ч. – Ч. 1. – С. 30–37 (всього 300 с.).
 4. Соціальний капітал як чинник суспільно-політичних перетворень // Модернізація політичної системи України: стан та перспективи розвитку: Зб. матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Сєвєродонецьк, 2016. – С. 15–19.
 5. Посилення глобальних ризиків у світовому політичному просторі // Прикарпатський вісник НТШ. – 2016. – № 3 (35). – С. 143–152.
 6. Перерозподіл політичних ресурсів сучасної України як відображення взаємодії політичних сил // Політикус: Науковий журнал. Вип. 4. – Одеса, 2016. – С. 543–58.
 7. Новітні інформаційно-комунікативні технології в системі ефективних управлінських практик // Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів: Матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (10 лютого 2017 р., м. Одеса). ‒ Одеса, 2017. ‒ С. 54–57
 8. Political of crowdsourcing and crowdfunding: European experience of constructing and practical embodiment // Studium Europy srodkowej I wschodniej. – Kutno, 2016. – № 6. – grudzien. – Р. 19–32.
 9. Країни Балтії після розпаду СРСР: проблеми національної самоідентифікації різних етносів // Політикус. Науковий журнал. – 2017. – № 1. – С. 25–28.
 10. Світова освітня парадигма: модернізація політико-правового і культурного простору // Політико-правові, соціально-гуманітарні та економічні детермінанти підготовки педагогічних кадрів для сфери огсвіти. III Міжнароднийо конгрес «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі, 18–21 травня 2017 року. До 200-річчя Університету Ушинського. – Одеса, 2017
 1. Інформаційна компонента в системі державної політики в галузі безпеки // V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події (24–30 квітня 2017 р.). Львівський держ. університет безпеки життєдіяльності. Режим доступу: // http://virt.ldubgd.edu.ua/course/view.php? id=1437
 2. REGIONAL POLICY AND INSTRUMENTS OF ITS REALIZATION IN THE CONTEXT OF EUROPEAN UNION REQUIREMENTS // Teoria şi practica administrării publice: Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională 19 mai 2017. – CHIŞINĂU, 2017. – Р. 195–200.
 3. Main manipulative technologies and peculiarities of their use (on the example of the military political discourse /// Modern vectors of science and education development in China and Ukraine. – Odessa (Ukraine) – Harbin (China), 2017. – P. 26–32.
 4. Політичний гепенінґ у системі акціоністських форм політичної активності // Вісник Донецького національного університету. Серія: Політичні науки. – Вінниця, 2016. – С. 86–92.
 5. Increase of functionality of political institutes as a condition of political co-operation in society // Політикус: Науковий журнал. – 2017. – Вип. 3. – С. 85–87.
 6. Специфіка політичного процесу в Україні: рух до демократії чи його реверсивність // Цінісний вимір політичної діяльності: Зб. наук. праць. – Херсон: вид-во ПП Вишемирського В. С., 2017. – С. 14–17 (всього 156 с.)
 7. 69. Використання мовно-маніпулятивних технологій на різних етапах політичного конфлікту // Політологічні та правові студії суспільно-політичних процесів ХХ – початку ХХ1 ст.: зб. наук. праць /ред.-упор. С. Рудницький. – Житомир – Київ: ФОП Євенюк О. О., 2017. – С. 74–81
 8. Чи могуть стати цінності європейської цивілізації «матрицею» глобалізаційних процесів сучасності // Соціально-гуманітарні пріоритети України в контексті євроінтеграційних пролцесів: матеріали міжвузовського круглого столу (м. Одеса, 16 листопада 2017 року) /ред. кол.: С. А. Албул, Т. І. Койчева, Е. І. Мартинюк; відп. за вип. О. Я. Надибська. – Одеса: Астропрінт, 2017. – 108 с. – С. 65–68
 9. Місце довіри в системі соціального капіталу // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. Вип. 58. – Одеса: Фенікс, 2016 – С. 57–65
 10. Регіон як істотна форма просторового розвитку // Регіональна політика: історія, політико-правовові засади, архітектура, урбаністика: Третя Міжнародна науково-практична конференція, 22-23 листопада 2017 р.: Зб. наук. праць. Вип. 3. Ч. I. – Київ, 2017. – 327. – С. 12–16.
 11. Принцип справедливості у політико-правовому визначенні // Соціально-гуманітарні пріоритети України в контексті євроінтеграційних пролцесів: матеріали міжвузовського круглого столу (м. Одеса, 16 листопада 2017 року) /ред. кол.: С. А. Албул, Т. І. Койчева, Е. І. Мартинюк; відп. за вип. О. Я. Надибська. – Одеса: Астропрінт, 2017. – 108 с. – С. 69–73.
 12. Інтеграція вітчизняного громадянського суспільства у глобальну систему співпраці // Актуальні проблеми політики: З. наук. праць. Вип. 60. – Одеса: Фенікс, 2017. – С. 189–199 (з Нерубащенко І.)
 13. Revisiting the issue of future teachers’ political culture formation // Science and Education. – 2017. – Issue 8. – P. 83–86.
 14. Основні підвадини існування інституту місцевого самовряування в системі влади сучасних держав // Політичні процеси сучасності: глобальні та регіональні виміри: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 2017). – Івано-Франківськ, 2017. – С. 78–84.
 15. «Новий регіоналізм» як зміна структури територіальної політики // Politicus: Науковий журнал. – 2017. – № 5. – 76–79 (з Лясотой Л. І.)
 16. Використання мовно-маніпулятивних технологій на різних етапах політичного конфлікту // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія: Політичні науки. – Вінниця, 2917. – С. 55–59.

 

Організаційна робота

1. Робота в науково-методичних комісіях Міністерства освіти і науки

(з політології)

2. Голова спеціалізованої Ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Рада Д41.053.06 в ПНПУ.

3. Робота в редакційних колегіях наукових журналів і збірників за фахом «Політологія» («Перспективи», «Наукове пізнання», «Актуальні проблеми політики», «Політикус» та ін.)

4. Є членом Вченої Ради університету.

5. Є членом науково-методичної Ради університету.

6. Є членом спеціалізованої Ради з захисту докторських дисертацій зі спеціальностей 23.00.01 та 23.00.02 в Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальностями 23.00.02 – політичні інститути та процеси, 23.00.01 – теорія та історія політичної науки.

7. Проведення дискусійних клубів для студентів ПНПУ імені К. Д. Ушинського та міста.

최종 변경: Saturday, 10 March 2018 11:56

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory